buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 25, kedd
Géza napja

Évfordulók:
1842: Karl May születése (Hohenstein-Ernstthal)
1983: Tennessee Williams halála

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

Könyv-tár

KSH Kiadó
1024 Budapest, Keleti K. u. 5-7.
Tel.: 345-6560
Fax: 345-6699
www.ksh.hu

Demográfiai évkönyv 2003
(CD-melléklettel)

Ár: 5500 Ft

A Demográfiai évkönyv című kiadvány összefoglaló adatokat tartalmaz a 2003. évi népességszámról, a házasságkötésekről, a válásokról, a születésekről, a magzati veszteségekről, a halálozásokról és a vándorlásokról, valamint minden népmozgalmi eseményre nemzetközi adatokat is közöl. A korábbi években nyomtatott formában is közreadott 2. Részletes adatok és 3. Területi adatok fejezetek kizárólag az évkönyv CD-mellékletében szerepelnek, melynek tartalma e kötet végén található meg. Az évkönyv részét képezi a mellékelt CD-ROM.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Demográfiai évkönyv, 2002
(CD melléklettel)

Ár: 4900 Ft

Az 1956 óta folyamatosan, évenként megjelenő kiadvány gazdag táblaanyaga hasznos adalékkal szolgál a népesedés napjainkban különös aktualitással bíró kérdéseinek, valamint a népesség számának, nemek szerinti összetételének, korstruktúrájának, családi állapotának, a társadalmi-gazdasági élet számos területére gyakorolt hatásának vizsgálatához. Részletes tájékoztatást nyújt Magyarország természetes népmozgalmáról és a lakóhely-változtatásokról.
A házasságkötések, válások, születések, halálozások és halálokok, továbbá a csecsemőhalandóság alakulásán túl ismerteti a belföldi és nemzetközi vándorlások területi és összesített adatait. A 2002. évi népesedési helyzetet részletesen bemutató kiadványban megtalálható néhány, nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő táblázat is.
A kétnyelvű (magyar-angol) kiadványhoz mellékelt CD lemez tartalmazza az évkönyv teljes anyagát.A CD-melléklet újdonsága Magyarország 2002. évi demográfiai atlasza, amely a kötetben szereplő 2002. évi adatok alapján mintegy 130 digitális képet tartalmaz. A térképek megyei és kistérségi (kerületi) szinten mutatják be a főbb népesedési jelenségeket.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Fogyasztóiár indexek, 2002

Ár: 2300 Ft

A Központi Statisztikai Hivatal e kötetben a fogyasztói árak és az árszínvonal alakulásáról szóló éves beszámolóját adja közre.
Az éves beszámolókat 1966–1988 között „A fogyasztói árak változása
a lakosság főbb rétegeinél” és a „Kiskereskedelmi áralakulás” című KSH kiadványok tartalmazzák.
1989-ben negyedévenként megjelenő kiadványt vezettünk be Fogyasztói árindex füzetek címmel, 1992-ben pedig –
a negyedéves kiadványt is megtartva – a mostani címmel felújítottuk az éves periodicitású sorozatot.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Háztartás-statisztikai évkönyv, 2002

Ár: 3800 Ft

Családi költségvetés, adattár: az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért lakossági felvétel, a háztartás-statisztika éves adatait tartalmazza területi és társadalmi-gazdasági csoportonkénti (rétegenkénti) metszetekben. Az évkönyv a referenciaév előzetes adatait közreadó „Negyedéves háztartás-statisztikai közlemények” c. füzet megjelenése után mintegy hat hónappal jelenik meg. Tartalmazza az aktív, inaktív, gyermekes háztartások részletes jövedelmi és fogyasztási adatait, összesítve és jövedelmi csoportonként, háztartástípusok, valamint régiók szerint. A házatartások szubjektív jövedelemelvárásai és a lakásfelszereltség mutatói, valamint az életszínvonal alakulására utaló számos más mutató is szerepel a kötetben. A kiadvány részletes, a hibaszámításokat, megtagadási arányokat és az imputálási eljárásokat ismertető módszertani részt tartalmaz.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


INTRASTAT
Adatszolgáltatói kézikönyv

Ár: 4900 Ft

A 2004. májusától bevezetett új vállalati adatgyűjtés, az Intrastat kitüntetett jelentőséggel bír a nemzetgazdasági információs rendszer szempontjából. Az EU tagországai közötti szabad árumozgás következtében ugyanis a külkereskedelem-statisztikai adatok forrását jelentő vámnyilvántartás is megszűnt, külkereskedelmi adatokra azonban továbbra is szükség van. A gazdaságstatisztikának ez a több mint százéves múltra visszatekintő, makro- és mikroszintű döntések szempontjából is nélkülözhetetlen ága csakis akkor marad életben, ha a statisztikai szolgálat és az adatszolgáltatásra kijelölt szervezetek jól felkészülten, szoros együttműködésben végzik a rájuk háruló feladatokat. A kézikönyv megjelentetését a KSH elsősorban azért vállalta, mert az adatszolgáltatók eddigi jelzései alapján úgy látja, hogy jelentős az igény egy, az Intrastat-jelentés kitöltéséhez szükséges speciális ismereteket összefoglaló olyan kiadványra, amely a témában járatlanabbakat – könnyebb megértést segítő példákkal és fogalommagyarázatokkal – eligazítja, és ugynakkor a vámstatisztikát ismerő cégek is haszonnal forgathatják.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Ipari és építőipari statisztikai évkönyv, 2001

Ár: 4800 Ft

A 2001. évi Ipari és építőipari statisztikai évkönyv követi az előző évkönyvek szerkezetét, tagolását, tartalmát. Az évkönyv magyar és angol nyelvű, így a külföldi felhasználók számára könynyebben hozzáférhetővé teszi a magyar ipari és építőipari statisztikai adatokat. Az évkönyv első, Összefoglaló fejezete - a főbb gazdasági mutatók (bruttó hozzáadott érték, beruházások, foglalkoztatottak száma, tárgyieszköz-állomány, vállalkozások száma) alapján - bemutatja, hogy az ipar és építőipar súlya hogyan változott a nemzetgazdaságon belül 1989-2001 között. Tartalmazza továbbá néhány fontosabb ipari termék hosszabb idősoros termelési adatait, valamint a nemzetközi kitekintést lehetővé téve az Európai Unió, a közép- és a kelet-európai országok ipari és építőipari termelésének volumenindexeit, a foglalkoztatottak számát stb. Az évkönyv szakmai fejezetei az ipari és építőipari statisztikai adatgyűjtésekből származó, valamint a kapcsolódó szakstatisztikákból (pl. munkaügy) nyert legfrissebb adatokat tartalmazzák, az esetek többségében a tevékenységi osztályozás legmélyebb bontása szerint, szakágazati mélységben. A termékadatokat - az előző évkönyvhöz hasonlóan - az új belföldi termékosztályozás (BTO) szerint tartalmazza. Az ipar és az építőipar főbb adatainak alakulását 32 színes grafikon teszi szemléletesebbé.
A CD-ROM a papíralapú kiadvány adat- és információ tartalmának hű tükre, melyen a táblázatok Excel 97-formátumban is elérhetők.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Környezetstatisztikai adatok 2001

Ár: 3100 Ft

Jelen kiadványban, amely a Környezetstatisztikai adatok 1996, 1997, 1998, 1999 és 2000 c. évente megjelent kiadványok alapelveire épül, magyar–angol kétnyelvű változatban azokat az adatokat tesszük közzé, amelyek a környezeti-gazdasági folyamatok alakulásának vizsgálatára alkalmasak. Az adatok csoportosításában továbbra is a nemzetközi gyakorlatban széles körben elfogadott „készletek - környezetterhelés - környezetállapot - társadalmi válaszok” modellt igyekeztünk követni. A tartalomból: föld(terület), ásványvagyon, energia, vízkészletek, vízhasználat, erdő; légszennyező anyagok kibocsátása, szennyvízkibocsátás, hulladékok, zaj; föld(talaj), levegőszennyezettség, vízminőség, élővilág, környezetegészségügy, települési(épített) környezet; természetvédelem; környezetvédelmi ráfordítások.
Az adatok elemzéséhez, az egyes fajlagos mutatók számításához háttéradatokat adtunk meg: népesség, környezetre ható gazdasági tényezők alakulása, meteorológiai adatok, földrajzi alapadatok. Az táblázatok közötti eligazodást, az adatok értelmezését segítendő külön módszertani fejezet található a kötet végén.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Magyar statisztikai évkönyv 2003
CD-melléklettel

Ár: 8000 Ft

Az évkönyv bő információtartalommal számol be társadalmi-gazdasági életünk jelenségeiről. A táblázatok magyar és angol nyelvű fej- és oldalrovatai a külföldi szakemberek számára is megkönnyítik a kutatómunkát. Az I. fejezet hosszú távú idősorokat tartalmaz, a további fejezetek részletezve, rövidebb idősorokat átfogva mutatják be a magyar gazdaságot.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Magyar statisztikai évkönyv, 2002

Ár: 7000 Ft (CD-ROM-mal)

Az évkönyv bő információtartalommal számol be társadalmi-gazdasági életünk jelenségeiről. A táblázatok magyar és angol nyelvű fej- és oldalrovatai a külföldi szakemberek számára is megkönynyítik a kutatómunkát.
Az I. fejezet hosszú távú idősorokat tartalmaz; a további fejezetek részletezve, rövidebb idősorokat átfogva mutatják be a magyar gazdaságot. Szerepelnek benne a legfontosabb társadalmi jelzőszámok, többek között a népmozgalmi adatok, a foglalkoztatottság, a lakosság jövedelme, fogyasztása, a szociális és egészségügyi ellátás, a kultúra, az oktatás, a tudományos kutatás adatai.
Ezenkívül megismerkedhet az olvasó a gazdasági élet különböző területeinek – ipar, építőipar, mezőgazdaság, szállítás, posta, távközlés, kül- és belkereskedelem, idegenforgalom – főbb adataival.
Önálló fejezetben találhatók az árstatisztika, a pénzügy, a számítástechnika, a honvédelem, a határőrség, a rendőrség valamint az országgyűlési választások adatai.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Magyar statisztikai zsebkönyv, 2002

Ár: 1600 Ft

Ez a kis formátumú, jól használható zsebkönyv minden évben az első átfogó tájékoztatást nyújtja az előző év társadalmi és gazdasági folyamatainak alakulásáról. A tájékozódást számos grafikon teszi szemléletessé.
A zsebkönyv első része a társadalmi jelző-számokat tartalmazza, tehát a népesség és a foglal-koztatottság alakulásáról, a háztartási jövedelmek és fogyasztás nagyságáról, az egészségügyi és szociális ellátás, valamint az oktatás és kultúra helyzetéről közöl adatokat. A kiadvány második része a gazdasági jelző-számokat mutatja be, ezek között a gazdasági szervezetek alakulásának, átalakulásának, illetve megszűnésének adatait, az egyes gazdasági szektorok jelzőszámait, a szolgáltatások szférájának teljesítményét. Külön rész fog-lalkozik nemzetközileg összehasonlítható adatokkal, a honvédelem, a határőrség és a rendőrség főbb adataival. Az egyes számok értelmezését módszertani leírás segíti. A kötet végén a Központi Statisztikai Hivatal kiadványainak jegyzéke segítséget nyújt az olvasónak egy-egy részterület mélyebb vizsgálatára.
A Magyar statisztikai zsebkönyv, 2002 című kiadvány tartalma alapján joggal állítható, hogy nem hiányozhat sem a társadalmi és a gazdasági élet iránt érdeklődők, sem a gyakorló üzletemberek és vállalkozók könyvespolcáról, de sokféle ismeretet nyújt a statisztika iránt érdeklődők számára is. A kiadvány angol nyelven is megjelenik.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Magyarország környezetterhelési mutatói 2003

Ár: 1500 Ft

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Mezôgazdasági statisztikai évkönyv 2001

Ár: 4400 Ft

Az évkönyv átfogó adatokat közöl az agrárgazdaság helyzetérôl. Ismerteti az ágazat részesedését a nemzetgazdaságból, továbbá bemutatja a foglalkoztatottság, a termelés, az export, az import és a fogyasztás adatait. Részletes adatokat tartalmaz a mezôgazdasági termelés személyi, műszaki és anyagi feltételeirôl, a növénytermesztésrôl és az állattenyésztésrôl, a mezôgazdasági termékek értékesítésérôl és az árakról, valamint az erdôgazdálkodásról.
Külön fejezetben tájékoztat területi egységenként a fontosabb növénytermesztési és állattenyésztési adatokról. Bemutatja a világ és a fôbb országok mezôgazdasági termelését, továbbá Magyarország részesedését a világ termelésébôl.
Kétnyelvű (magyar–angol) formájával segíti a külföldi felhasználók munkáját.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Népszámlálás 2001. 14.
A foglalkoztatottak napi közlekedése

Ár: 3800 Ft

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Népszámlálás 2001. 15.
Az üdülők adatai

Ár: 2800 Ft

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Szociális segélyezés, 1998–2002
Szociális statisztikai közlemények 2004/1.

Ár: 900 Ft

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Szociális statisztikai évkönyv, 2002

Ár: 4000 Ft

Az 1998. évtől önálló kötetben megjelenő Szociális Statisztikai Évkönyv átfogó képet nyújt a lakosság életkörülményeiről, szociális ellátásáról. Információkat szolgáltat a társadalmi-gazdasági folyamatokról, az ország településszerkezetéről, a népesség összetételéről, demográfiai jellemzőiről, a foglalkoztatottsági helyzetről, a háztartások jövedelméről és fogyasztási szokásairól. Külön fejezetben foglalja össze az egyes veszélyeztetett társadalmi csoportok adatait. Az évkönyv részletes táblázatokat közöl a különféle társadalmi jövedelmekről, többek között a munkanélküli-ellátásokról, a nyugdíjakról és nyugdíjszerű ellátásokról, a táppénzről, a családtámogatásokról és az önkormányzatok által nyújtott szociális segélyekről. Az előző évekhez képest kibővítve mutatja be a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokat, valamint a szociális szolgáltatások közül a személyes gondoskodás körébe tartozó alap- és szakosított ellátásokat. Első ízben publikál adatokat a megváltozott munkaképességű dolgozók szociális foglakoztatókban és célszervezeteknél történő foglalkoztatásáról. A képet a nonprofit szervezetek tevékenységét, a szociális ellátásban növekvő szerepét bemutató táblák teszik teljessé. Az évkönyv érdekessége, hogy az időbeli összehasonlítást elősegítő adatok mellett a területi összehasonlítást több szinten is lehetővé teszi. A megyei összesítések mellett régiós és a települések népességszámát alapul vevő nagyságcsoportos feldolgozások is készültek. Az intézményesített ellátások adatai fenntartók szerinti bontásban is megtalálhatók. A kiadvány hasznos segítséget nyújthat mind a szakemberek, kutatók, döntéshozók, mind a laikusok, a téma iránt egyszerűen csak érdeklődők számára. Az eligazodást részletes módszertan és a külföldi olvasók számára angol nyelvű fordítás segíti. A CD-ROM a papíralapú kiadvány adat- és információ tartalmának hű tükre, melyen a táblázatok Excel formátumban is elérthetők.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Szolgáltatások jegyzéke

Ár: 3900 Ft

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Társadalmi helyzetkép 2003

Ár: 4400 Ft

A „Társadalmi helyzetkép 2003” című publikációt azzal a szándékkal bocsátjuk közre, hogy a lehető legpontosabb képet adjuk a jelenleg érvényesülő trendek természetéről. A részletesebb tájékozódás és feldolgozás lehetőségét szolgálja a kiadvány CD-formája, amely a szövegen túlmenően tartalmazza a fejezetekben szereplő ábrák adatait is.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


TEÁOR '03

Ár: 2200 Ft

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!

 

 

Könyv-tár listaLegfrissebb témák:

Payday Loans no Debit Card | https://www.loansprofit.co.uk/ | No Debit Card Payday Loans

Orvosi könyvek eladók

Vásároljon jogosítványt, útlevelet, IELTS <TOEFL, személyi igazolványt

orvosi könyvek

Élni a természetben

Rostás Roland

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu