buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 24, hétfo
Mátyás napja

Évfordulók:
1786: Wilhelm Grimm születése (Hanau)
1811: Bessenyei György halála (Pusztakovácsi)
1836: Berzsenyi Dániel halála (Nikla)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

Könyv-tár

1  |  2  |  3  ]

Osiris Kiadó
1053 Budapest, Egyetem tér 5.
Tel.: 266-6560
www.osiriskiado.hu

11 színháztörténeti képeskönyv
(Belitska-Scholtz Hedvig – Rajnai Edit – Somorjai Olga szerkesztésében)

Ár: 9800 Ft
392 oldal
Méret: B/4
kötve

„Szín játékba való meghívás”, avagy kalandozás a lehetetlenben – írhatnánk alcímként az Országos Széchényi Könyvtár színháztörténeti gyűjteménye dokumentumaiból összeállított kötetre. Az alkotó színházi emberek tették és teszik a dolgukat, és elénk tartják azt a bizonyos tükröt, amelybe érdemes néha belenézni. A színjátszás történetében felfedezhetők állandó tartópillérek: Shakespeare-ek, Molière-ek, Madáchok, Molnár Ferencek, Verdik és Wagnerek. Vannak tűnékeny elemek: színészek – Dérynék, Jászai Marik, Blaha Lujzák; rendezők – Paulay Edék, Hevesi Sándorok, Major Tamások. Maradnak töredékek: színlapok, képek, tervek, iratok – a színházi előadást megörökítő dokumentumok. A többi – a képzelet játéka.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


A második világháború
Nemzet és Emlékezet
(Ungváry Krisztián szerkesztésében)

Ár: 8980 Ft
892 oldal
Méret: A/4
kötve

A Magyarország második világháborús szereplését bemutató kötet megjelenését a felélénkülő történelmi érdeklődés és a kutatás új eredményei, valamint a megbízható forrásmunkák hiánya indokolja. A munka jelentőségét az adja, hogy az eddig elszórtan megjelent vagy publikálatlan szövegeket nemcsak egybegyűjtve, hanem az emlékezetre vonatkozó részekkel kiegészítve, lábjegyzetelve, terjedelmes bibliográfiával és mutatókkal teszi közzé. A kötet külön foglalkozik a magyarokra vonatkozó vagy a magyarokat is érintő német hadműveleti parancsokkal, a munkaszolgálat történetével, a német–magyar tárgyalásokkal. A válogatásban helyet kapnak a Magyarországról és a magyar honvédségről készített német értékelések is. A közéleti emlékezetet tárgyaló részben a háborúval kapcsolatos politikai felszólalások mellett a legismertebb magyar költőktől származó versek is szerepelnek. A könyv ismerteti az 1945–1948-as évek, a Rákosi-rendszer, a késő Kádár-rendszer valamint a rendszerváltás első éveinek szövegeit, és érinti az ún. „felszabadulás” kérdését is.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Az Európai Unió adójoga
(Őry Tamás szerkesztésében)
Magyarország az Európai Unióban

Ár: 4200 Ft
474 oldal
Méret: B/5

A kötet az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozását adja. Bemutatja az adóharmonizáció alapjait, a közösségi adójog forrásait, a közösségi és a nemzeti jog viszonyát. Kitér az adóharmonizációs tevékenység során fontosabb szerepet játszó uniós intézményekre, bemutatja a Római Szerződés adózási rendelkezéseit. Részletes elemzését adja a közösségi szinten legnagyobb harmonizációs fokot elérő forgalmi, valamint a jövedéki szabályozásnak. A közvetlen adózás területén részletesen elemzi a jogszabályi szintű harmonizációs eredményeket, bemutatja a jogforrási értékű, a hátrányos adóügyi megkülönböztetés tilalmának érvényt szerző európai bírósági esetjogot. Tárgyalja továbbá az adóügyi együttműködési szabályokat, különös tekintettel a belső piac határellenőrzések nélküli működésére. A kötet végezetül bemutatja a magyar szabályozás helyzetét, vázolja a csatlakozásig megoldandó fontosabb feladatokat is.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Franciaország története I.
A kezdetektől a Bourbon-restaurációig
(Duby, Georges szerkesztésében)

Ár: 5500 Ft
860 oldal
Méret: B/5
kötve

A könyv a mai Franciaország területén kibontakozott civilizáció átfogó történetét kívánja bemutatni. Az események ismertetésén túl igyekszik feltárni azokat a mélyben munkáló, kronológiailag pontosan megragadhatatlan folyamatokat, amelyek a felszínen lejátszódó történéseket meghatározzák. A szerzők nagy figyelmet szentelnek a politikai, társadalmi, gazdasági, demográfiai struktúrák, valamint az őket érintő, hol lassan érlelődő, hol hirtelen bekövetkező változások ismertetésének. Ugyanakkor bemutatják az életmód, a vallásgyakorlat, a művészi alkotás, az oktatás, az erkölcs, a gondolkodás, a tudományos fejlődés alakulását is.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Gazdaságpszichológia

Ár: 4980 Ft

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Illyés Gyula regényei I-II.

Ár: 6500 Ft

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Kultúra és pszichológia
(Nguyen Luu Lan Anh – Fülöp Márta szerkesztésében)
Osiris tankönyvek

Ár: 3980 Ft
482 oldal
Méret: B/5
kötve

A néhány évtizeddel ezelőtti helyzethez képest ma a pszichológia kénytelen tekintetbe venni, hogy a különböző kultúrák a globalizáció során egyre inkább függésbe kerülnek, és nem képesek egymástól függetlenül létezni. A jelenleg élő 6 milliárd ember több mint 85 százaléka nem nyugati etnikai és kulturális hagyományokkal rendelkezik. Ami tehát az egyedüli igazságként jelenik meg a nyugati pszichológiai tankönyvekben, nem tekinthető feltétlenül igaznak és nem alkalmazható az emberiség nagyobbik felére nézve. Ez a válogatás igyekszik felölelni mindazokat az alapvető témaköröket, amelyekben a kultúra hatásának vizsgálata és a kulturális különbségek feltárása radikálisan átformálja pszichológiai gondolkodásunkat és emberképünket.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Ablonczy Balázs
Teleki Pál

Ár: 3480 Ft
548 oldal
Méret: A/5

A két világháború közötti időszak egyik meghatározó politikusáról ez az első tudományos igénnyel megírt életrajz. A kötet szerzője fiatal történész, aki jó néhány külföldi és hazai levéltárban kutatva, számos, eddig feltáratlan dokumentumra alapozva rajzol teljes képet a tudós politikus pályájáról. A kötet lapjain kibontakozik egy múlt századi, jellegzetes magyar életpálya, a földrajzkutató, turanista, politikus, ellenforradalmár, cserkész és egyetemi tanár Teleki Pálé. Megtudhatjuk, hogy miképpen épült fel közéleti karrierje, honnan merítette eszméit, és olyan részleteket is megismerhetünk, hogy például hogyan mutatkozott be a telefonban. Politikusi működésének komor és elfogadhatatlan oldalairól is tárgyilagos képet kapunk, és talán halálával kapcsolatban tisztázódik néhány félreértés. A könyv a 20. század történetével foglalkozó magyar tudományosság egyik fontos állomása.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Almond, Gabriel A. – Powell, G. Bingham
Összehasonlító politológia
Osiris tankönyvek

Ár: 3980 Ft
828 oldal
Méret: B/5
kötve

A tankönyv a politológia alapkérdéseit az összehasonlító módszer segítségével közelíti meg. Ez módot ad arra, hogy más társadalmak politikai életét tanulmányozva a politikai alternatívák szélesebb spektrumát ismerhessük meg, és ily módon jobban kirajzolódnak saját politikai életünk előnyei és hiányosságai, valamint általában a politika lehetőségei. Ennek érdekében a kötet először tematikusan (politikai szocializáció, politikai kultúra, politikai struktúra, érdekcsoportok, pártok, kormányzati rendszer, kormányzati politika stb.) hasonlítja össze az egyes politikai rendszereket, majd országtanulmányok (Anglia, Franciaország, Németország, Japán, Kína, Mexikó, Egyesült Államok stb.) segítségével mutatja be az egyes rendszertípusok sajátosságait.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Barbier, Frédéric
A könyv története

Ár: 3800 Ft
400 oldal
Méret: B/5

A nyomtatott és kéziratos könyv története a mai francia történetírás egyik legígéretesebb kutatási területe. A könyvtörténet a kultúrtörténet részét (méghozzá talán éppen a legfontosabb részét) képezi, kutatóinak ugyanakkor komoly interdiszciplináris felkészültséggel is kell rendelkezniük, hiszen választott tárgyuk számos ponton érintkezik a gazdaság-, a technika-, a társadalom- és a politikatörténettel is. A könyvtörténet a történetírásnak az a területe, amelyen az utóbbi húsz év során a legtöbb eredményes kísérlet történt az összehasonlító szemlélet és módszer működtetésére. Az új évezred kezdetén két okból is különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a könyv és az írásbeliség történetének feltáró-elemző jellegű vizsgálatára. A könyvtörténeti kutatások ahhoz is hozzásegítenek bennünket, hogy új perspektívából lássuk a média jelenkori forradalmát: az írásbeliség története szolgáltatja a kulcsot a legújabb médiumok működésének megértéséhez. Jelen kötetünk – amelynek szerzője Frédéric Barbier, a könyvtörténet talán leghíresebb francia művelője, számos tanulmány és könyv szerzője – nemcsak a kutatások eredményeiről, hanem azok módszertanáról és nehézségeiről is beszámol. Példáinak jelentős részét természetesen Franciaországból veszi, ám nem mulaszt el kitekinteni Európára, sőt az egész világra.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Bart István
A könyvkiadás mestersége

Ár: 3480 Ft
192 oldal
Méret: B/5

Mi a könyvkiadói siker titka? Tehetség és szimat, valamint a szövetséges véletlen? Avagy az üzemszerű szervezettség, szorgalom és rendszer? Melyikük volt a sikeresebb, az a kis lipcsei kiadó-e, amely 1911-ben nyolcszáz példányban megjelentette egy ismeretlen prágai kishivatalnok, Franz Kafka elbeszéléseit, hogy azután egy-két év múlva tönkre is menjen, és csak a nevét meg a szerzői jogait hagyja maga után örökül, vagy az a nagy amerikai könyvgyár, amelynek révén aztán máig jövedelmező világsiker lett a műből? Bart István, a könyvkiadás elismert tagja, a szakma talán legtapasztaltabb képviselője ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ. Régen várt könyvének középpontjában a könyvkiadás eddig titkolt területei állnak: a könyvkiadás mint üzlet és mint befektetés, a könyvkiadás szervezeti kérdései, de mindenekelőtt a könyv és a pénz viszonya.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Bíró Yvette
Nem tiltott határátlépések

Ár: 2280 Ft

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Chomsky, Noam
Mondattani szerkezetek
Nyelv és elme
Osiris könyvtár

Ár: 2180 Ft
276 oldal
fűzve

Noam Chomsky korunk szellemi körképének és humán tudományinak egyik legjelentősebb formálója. Évtizedek óta újra és újra a szellemi érdeklődés előterébe kerül, miközben saját szakmájában és a tágabb közönségben egyaránt megpróbálják időről időre leírni, a passé részévé, meghaladott felfogásúvá tenni. Chomsky írásmódjával és egész szellemi hozzáállásával eléri, hogy ne csak újító legyen, hanem a szellem örök szabadságharcát folytató intellektuális hős is, aki nemcsak a hívők odaadó táborát teremti meg maga számára, hanem a többséggel szembeni helyzet auráját is. Kötetünk klasszikus írásain keresztül mutatja be a modern megismeréstudományok egyik úttörőjét.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Cole, Michael – Cole, Sheila R.
Fejlődéslélektan
Osiris Tankönyvek

Ár: 5480 Ft
806 oldal
Méret: A/4
kötve

Ez a tankönyv a gyerekek lelki fejlődésére vonatkozó legkorszerűbb ismereteket fogja át a fogamzástól a csecsemő- és kisgyermekkoron, az iskolás- és serdülőkoron keresztül a felnőttkorig. Bemutatja a gyerekek fejlődésének legfőbb elméleti megközelítéseit, a téma legfontosabb kutatási eredményeit, és kitér a lehetséges gyakorlati alkalmazásokra is (pl. bölcsődei gondozás, olvasástanulási nehézségek leküzdése). A könyv sajátossága, hogy a biológiai és mikrokörnyezeti tényezők mellett nagy hangsúlyt helyez a tágabb társadalmi és kulturális háttérre is, amely jelentősen befolyásolja, milyen embert nevel az újszülöttből a környezet. A könyvet magyarul először 1997-ben adtuk közre. Jelen kiadás a 2001-ben megjelent, legújabb kutatási adatokat és felfrissített bibliográfiát tartalmazó átdolgozás alapján készült.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Crystal, David
A nyelv enciklopédiája
Osiris tankönyvek

Ár: 4800 Ft
620 oldal
Méret: A/4
kötve

David Crystal könyve az angolszász ismeretterjesztés legjobb hagyományait követve, olvasmányos és magas színvonalú összefoglalását adja mindannak, amit napjainkban a nyelvről tudni lehet. A hagyományosan nyelvészetinek tekintett témák mellett (grammatika, fonetika, fonológia, szemantika, nyelvtörténet, nyelvtudomány-történet) részletesen tárgyalja a nyelv pszichológiai, társadalmi aspektusait, és foglalkozik a nyelvi viselkedés patológiás zavaraival is. Több fejezete elemzi a nyelvnek a modern világban betöltött szerepét. Kiadásunk hazai nyelvészeti szakemberek segítségével készült, s amennyire ez lehetséges, igyekezett a könyv eredeti, főleg angol nyelvterületről vett példáit, sőt nyelvi humorát, vicceit is, magyar megfelelőkkel kiegészíteni. A könyv több száz képet, grafikont, térképet, ábrát tartalmaz. A tartalomból: Közkeletű elképzelések a nyelvről * A nyelvi mágia * A nyelv funkciói * Nyelv és gondolkodás * Nyelv és identitás * A nyelvi szerkezet * A szótárak * Nevek * A nyelv közvetítő közege: a beszéd és a hallás * Az írott és beszélt nyelv * Grafológia * Az olvasás és az írás folyamata * Jelelés és látás * Jelnyelv * A nyelv és az agy * A nyelv a világban * Fordítás és tolmácsolás* Mesterséges nyelvek * Idegennyelv-tanulás és -tanítás * A nyelv és más kommunikációs rendszerek *A világ nyelveinek táblázata * Nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvjárások és írások mutatója

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Dehaene, Stanislas
A számérzék
Miként alkotja meg az elme a matematikát?
Osiris könyvtár

Ár: 2280 Ft
348 oldal
fűzve

A kötet szerzője, Stanislas Dehaene a számok agyi feldolgozása kutatásának világszerte elismert alakja. Új kutatási módszerei, kognitív idegtudományi megközelítésmódja és modellalkotó képessége áttöréshez vezetett a számok agyi feldolgozásának kutatásában. Az angolul 1997-ben megjelent, tudományos közleményekben sokat idézett könyv rendkívül közérthető és olvasmányos formában, ugyanakkor tudományos alapossággal foglalja össze a számok agyi feldolgozására vonatkozó főbb ismereteinket. A szerző nagy hangsúlyt helyezett a logikus, didaktikus felépítésre, így jól követhető a szerteágazó téma. Az első három fejezet az állatok (!), a csecsemők (!) és a felnőttek számtani tudásával kapcsolatos kognitív pszichológiai ismereteket összegzi. A második részben a nyelvi-szimbolikus számrendszerek tulajdonságait és a számtani műveletek tulajdonságait elemzi a szerző, majd a különleges matematikai tehetségek jellegzetességeivel foglalkozik. A harmadik részben az idegtudományi megközelítés kerül előtérbe: megismerhetjük az agysérült betegeken végzett neuropszichológiai megfigyelésekből levont következtetéseket, a legmodernebb idegtudományi kutatási módszereket és agykutatási eredményeket. A legutolsó fejezet tágabb, filozófiai és matematikaelméleti kontextusba ágyazza a könyvben taglalt empirikus adatokat és az azokból levont következtetéseket.

 
Osztályzat:Írja meg véleményét a Fórumra!


Denis McQuail
A tömegkommunikáció elmélete
Osiris Tankönyvek

Ár: 4180 Ft
474 oldal
Méret: B/5

A szerző alapos áttekintést nyújt a tömegkommunikációs eszközök és rendszerek történetéről, működéséről, a média társadalmi szerepéről, kulturális hatásairól, valamint megismertet a tömegkommunikáció tudományos kutatásának legfontosabb területeivel és legbefolyásosabb irányzataival. A kötet nélkülözhetetlen a felsőoktatásban a média- és kommunikációszakos hallgatók számára, de komoly érdeklődésre tarthat számot a művelt laikus közönség körében is.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter
Új magyar nyelvtan
Osiris tankönyvek

Ár: 3280 Ft
414 oldal
Méret: B/5
kötve

Az utóbbi évtizedekben a nyelvleírás módszerei a kísérleti fizika módszereihez váltak hasonlóvá. Lényegük, hogy egy nyelvi jelenség leírásakor a tapasztalt tények alapján először hipotézist állítunk fel arról, hogy az adott jelenség milyen feltételek teljesülése esetén fordul elő. Majd kísérletezni kezdünk: például olyan mondatokat, kifejezéseket, szavakat vagy hangkapcsolatokat hozunk létre, amelyekben a hipotézisben szereplő egyik vagy másik feltétel nem teljesül, s ezért ezeket helytelennek jósoljuk. Ha a tapasztalt tények megcáfolják a várakozásainkat - például, ha valamelyik feltétel nem teljesülése mégsem rontja el a szerkezetet –, akkor módosítanunk kell a leíráson. Ezt azután addig folytatjuk, amíg a leírásunk minden tekintetben meg nem felel a tényeknek. Az olvasó olyan leíró magyar nyelvtant tart a kezében, amely elsősorban a huszadik század utolsó harmadának magyar nyelvészeti eredményeire épül, de felhasználja a korábbi leíró munkák számos megfigyelését, általánosítását is. A szerzők arra törekedtek, hogy az új felismeréseket olyan formában tegyék közzé, amely a modern nyelvészetben járatlan olvasó számára is hozzáférhető. A modern nyelvészeti gondolkodás- és érvelésmód megismertetését az új ismeretek közlésével egyenrangú fontosságúnak tartják: könyvük nem csupán az eredményeket foglalja össze, hanem a hozzájuk vezető utat is megvilágítja.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András
Magyarország története 1301–1526
Osiris tankönyvek

Ár: 3800 Ft
420 oldal
kötve

A kötet Magyarország történetének 225 esztendejéről ad átfogó képet. 1031-ben, amikor a történet indul, az ország mélyponton volt, az állami egység csak névlegesen létezett, a tartományokra szakadás, a felbomlás tényleges veszélye fenyegetett. 1526. augusztus 29.-én, amely nappal a könyv befejeződik, a mohácsi csatavesztéssel megásták a középkori magyar állam sírját, s az hamarosan részekre bomlott. E két dátum között – a baljós indulás és a tragikus végkifejlet ellenére – a magyar történelem két fényes évszázada húzódik meg. Ez idő alatt Magyarország a térség regionális nagyhatalma volt, amely belső szerkezetében is óriási fejlődésen ment keresztül, sok mindent behozva abból a történelmi hátrányból, amely Nyugat-Európával szemben fennállott. A könyv részletesen bemutatja a késő középkori Magyarország gazdasági, társadalmi és művelődési viszonyait. A helyzetnek, a lehetőségeknek megfelelően e hosszú történelmi kor olyan, egymástól homlokegyenest eltérő karakterű, de egyaránt nagy formátumú uralkodókat termett, mint az ország szívós aprómunkával felépítő Károly Róbert, a szélrózsa minden irányában hadakozó Nagy Lajos, a császári címet megszerző Zsigmond vagy a törökverő Hunyadi János fiaként trónra került Mátyás. A könyv 225 év alatt az ország élén állt hét dinasztia tetteiről a falvak és városok népének mindennapi életéig széles tablót rajzol, monografikus áttekintést ad Magyarország 1031–1526 közti történetéről.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!


Febvre, Lucien – Martin, Henri-Jean
A könyv születése

Ár: 4200 Ft
380 oldal
Méret: B/5
kötve

A szerzők a nyomtatott könyv történetének első három évszázadáról korszakukat megelőző szemlélettel írtak. Nem egyszerűen a könyveket magukat vették kézbe, hanem az előállítás, a kereskedés, az olvasás történetére vonatkozó levéltári forrásokat (összeírások, gazdasági iratok, levelezések, naplók stb.) velük együtt vallatták. A könyv gazdaságtörténetének változásait vették alapul (a nyersanyagok, főként a papír története, a technikák változásai, a kereskedelem szerveződése, a nyomdász, a kiadó és a kereskedő feladatának szétválási folyamata). Fontos fejezet tárgyalja a könyves társadalom kialakulásának történetét. A kéziratosságból a nyomtatott világba való átmenetet a szerzők már 1958-ban mediális forradalomként írták le, megelőlegezve ezzel M. McLuhan, E. Eisenstein és M. Giesecke elméletét. Iskolájuk szemléletéhez hűen azonban nem elméletet, hanem történetet írtak.

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

Írja meg véleményét a Fórumra!

 

1  |  2  |  3  ]

 

Könyv-tár listaLegfrissebb témák:

Payday Loans no Debit Card | https://www.loansprofit.co.uk/ | No Debit Card Payday Loans

Orvosi könyvek eladók

Vásároljon jogosítványt, útlevelet, IELTS <TOEFL, személyi igazolványt

orvosi könyvek

Élni a természetben

Rostás Roland

Teljes lista...

Legnépszerűbb könyvek:

Fókusz Könyváruházak
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - Magyar irodalmi szerelmeskönyv

Alexandra Könyváruházak
E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Bookline.hu
E.L. James: A szabadság ötven árnyalata

Sikerlisták...


Új Könyvpiac a hírlapárusoknál, illetve az Interspar, Kaiser’s és az Auchan üzletekben is

Tisztelt Olvasónk!

Ha a könyvesboltokban már nem sikerült hozzájutnia lapunkhoz, akkor az itt található lista segítségével keresse fel az Önhöz legközelebbi hírlapárusító-helyet, vagy valamely Interspar, Kaiser’s, illetve Auchan bevásárló központot.

Amennyiben biztosan szeretne lapunkhoz hozzájutni, akkor fizessen elő most!
Online előfizetés

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Országos Internet Szaknévsor
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu