Kettőből kettő
2004.02.12

A 2003-as évben az első-sorban költőként nagyot alkotó Tandori Dezső ver-seskötettel nem, de pró-zával háromszor jelentke-zett. A két legutóbbi kötet azonban, a három évvel ezelőtti Költészetregényt folytató és újragondoló, a huszadik századi magyar lírát új szempontból tárgyaló esszékönyv, a „Hol élsz te?”, illetve az év vé-gén megjelent, tárcákat és önelemző esszéket összegyűjtő Lábon vett filozófia, más-más oldalról ugyan, de nagyrészt mégis a Tandori-költészetről szól. Közvetett vagy direkt módon a szerző, mint már annyiszor, most is önmagáról, életmódjáról és munkáiról beszél, illetve ezek szoros, építménysze-rű egymásrautaltságáról.

A „Hol élsz te?” voltaképp egy saját használatú líratörténet, melyben a szerző mintegy költé-szetének előzményeit igyekszik felkutatni. E többfelvonásos törté-net központjában Szép Ernő áll, de fontos, és egyre fontosabb szerepet játszik benne Kosztolányi és József Attila is, az ugyancsak állandó-nak mondható nevek – Jékely, Kálnoky, Ne-mes Nagy, Pilinszky – mellett. A „hivatalos”, tankönyvi értékelésektől sokszor jelentősen eltér Tandori álláspontja, melyet egyrészt rendkívül tájékozott, körültekintő és érzékeny olvasóként, másrészt a versformálás titkaiba, sőt cseleibe is be-lelátó költőként ad elő. Sokfelé figyel és sokfelé be-szél tehát, írásjelnyi részletekről és életműnyi általánosságokról éppúgy, mint régi kedvencekről és új felfedezésekről. És mindezt kitűnő esszéstílusban, mely már önmagában eseménnyé teszi a könyvet.

Nem hallgatható el persze az sem, hogy a saját költészet és az elődök viszonyának leírása csak egy javaslatnak tekintendő, és egyáltalán nem biztos, hogy Tandori minden esetben jól látja kapcsolatait, és hogy költészetének minden aspektusát számba tudja venni. Az olvasó tehát nem is tehet mást: vitá-ba száll a szerzővel, és esetleg továbbra sem hiszi, hogy Szép Ernő olyan jelentőségű költő, mint Tandori állítja, hogy Babits e fejlődéstörténetben emlí-tést sem érdemel, vagy hogy a szinte-kortárs Kál-noky, minden érdeme mellett, megkerülhetetlen lenne a Tandori-költészet olvasásakor. A könyvcím-be rejtett, idézőjeles – de vajon kitől idézett? – kér-dés persze ezekre a dilemmákra is megoldást kínál-hat: az életét a költészet értékei szerint berendező, mondhatni a költészetnek, sőt a költészetben élő ember beszél itt a gondolkodását, a nyelvét, tehát végső soron valóban az életét meghatározó eseményekről – versekről és költőkről. Márpedig ezzel szemben érveket aligha hozhatunk, legfeljebb azon gondolkodhatunk, vajon bennünk miként vissz-hangzanak a Tandori által említett sarok, avagy me-lyek azok a sarok, melyek, így vagy úgy, bennünket határoznak meg.

A hasonlóan szellemes és egyben titokzatos cí-mű Lábon vett filozófia egészen másként beszél a (kisbetűs!) élet és a költészet kapcsolatáról. Ebben a könyvben a már ugyancsak ismerős önéletrajzi esszéprózát olvashatjuk Tandoritól, melybe ezúttal már nem csak a hétköznapiság direkt reflexiója, a bevásárlások, a kávéfőzések, és a most már egyet-len madárral, Totyival való foglalatosságok kapnak helyet, hanem a feleség műtétjének (ér) és a szerző alhasi fájdalmainak (sérv?) hírei is. De a címben jel-zett filozofikusság is afféle hétköznapi bölcsessége-ket rejt, elmésen elővezetett, de nem rendkívüli problémákat: a kör miképp négyszögesíthető avagy négyzetesíthető, és viszont, az i-re vajon feltehető-e a pont, ha az eleve rajta van, ha ugyan-is pont nélkül nincs is i, és vajon a közöny milyen kapcsolatban áll az unalommal? De ma-guknak a kérdéseknek a megfogalmazásá-nál csak a válaszok formája, illetve a lehet-séges válaszokig vezető út érdekesebb, lo-gikailag legalább annyira, mint nyelvileg. Tandori ráadásul mindezt alaposan megfűszerezi az ilyen mértékben csak rá jellemző szomorkás, önironikus humorral, a fejezetek közti rajzokkal és rajzkölteményekkel, me-lyek a maguk súlyos evidenciáival szintén egyedi ízt csempésznek a kötetbe. Hogy csak egy elemet emeljek ki: a hatvannégy éves költő a sakk-évének nevezte a tavalyit, de rögtön odatette kérdőjeleit is: hová helyezhető a hatvanötödik- lesz-e egyáltalán újabb, akárhová is helyezhető mező?

Tandori életfelfogásának és a magyar költészet klasszikusairól összeállt pillanatnyi véleményének foglalata tehát e két kötet, melyek azonban volta-képp egy irányba tartanak. A könyvek számtalan szövegbeli egymásra utalása mellett a „Hol élsz te?” cím is pontosan erre utal: a költészetről beszélve voltaképp a hétköznapi értékválasztásainkról beszé-lünk, és a költészettel való foglalkozás az otthonke-resés, illetve az élet otthonossá tételének gesztusa. A jelenkori magyar irodalom talán legjelentősebb alakja most újra olyan könyvekkel jelentkezett, me-lyek a felszín játékossága mögött valódi egziszten-ciális kérdéseket vetnek fel, köztük a legelső Tandori-kötetben megidézett hamleti kérdést is, hogy akkor most, ennyi balszerencse közt: lenni vagy nem lenni, írni vagy nem írni?

Tandori Dezső kötetei:
„Hol élsz te?”
Tiszatáj Könyvek
207 oldal, 2200 Ft
Lábon vett filozófia
Terebess Kiadó
176 oldal, 2290 Ft

 
 
 

Bedecs László

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu