A férfi humanizálódása?
2003.06.11

„Hogyan lesz a vadászó és párbajozó férfiból futballozó férfi? Mivel magyarázható, hogy bõ száz év alatt oly mértékben megváltozik a férfiak viselkedése, hogy a korábbi harcias tevékenységek helyett másokat is szórakoztató közösségi játékokkal töltik szabadidejük számottevõ részét? Milyen összefüggések létesíthetõk a civilizáció folyamata és a férfibeállítódások átalakulása között? Mennyiben járulnak hozzá e változások a modern társadalom megszületéséhez? Ezekre és a belõlük fakadó rendkívül érdekes egyéb kérdésekre keres választ ez a mû, melynek további pikantériája, hogy – a bartóki mintát szem elõtt tartva – magyarországi jelenségek vizsgálatát középpontba helyezve kíván egyetemes érvényû állításokat megfogalmazni. A könyv igazi csemege a társadalomtudományok iránt érdeklõdõk számára, és ott a helye minden nyitott szellemû olvasó könyvespolcán is.”

A fönti sorok Hadas Miklós új könyvének borítóján olvashatók. A könyv tele van meghökkentõ, gyakran provokatívnak tûnõ állításokkal mindennapi, jól megszokott sportolási és testi szokásainkat illetõen. Az még hagyján, hogy mondjuk a vasparipa és a paripa, illetve a kerékpározás és a lovaglás közötti hasonlóságokról és különbözõségekrõl és a két tevékenység társadalmi összetevõirõl értekezik a szerzõ. De kinek jutna eszébe, hogy egy-két bekezdés alatt innen odáig jusson, hogy a kerékpározásban a „modernitás alapélményét, a férfiúi linearitás kvázi-ejakulatív mámorát” vélje fölfedezni? Hadas Miklós meggyõzõen érvel, és a legtermészetesebb módon fogadjuk el az ilyen, és az ehhez hasonló tételeit, mint pl. a Magyarországi Kárpát Egyesület kapcsán írtakat: „a hegyet megmászó polgárok és úriemberek a világutazó és Afrikában vadászó arisztokraták utódai, akik a maguk szûkebb keretei között tesznek kísérletet arra, hogy a szûz természetbe behatolván, a hegycsúcsra fölérvén és hadvezéri tekintetüket a kies ormokon körbehordozván, ha csak néhány pillanatig is, de átélhessék a férfiúi omnipotencia mámorát”.

A szerzõ nem kevesebbet vett a fejébe, mint hogy Bartókhoz hasonlóan járjon el a maga szakmájában. Azaz, miként azt a nagy magyar zeneszerzõ tette, amikor a magyar parasztzenére alapozva teremtette meg kiemelkedõ életmûvét, õ is arra törekszik, hogy a magyar példa egy univerzális modell megjelenítõje legyen. Ahogy könyve bevezetõjében írja: „a 19. századi magyar történeti anyag értelmezése során nem az lett a célom, hogy az összefüggések különös vonásait fölvázoljam, hanem épp fordítva: a magyar sajátosságok révén kívántam rámutatni a civilizáció folyamatának néhány univerzális jegyére.”

Nem azt keresi, amit száz magyar társadalomtudós közül kilencvenkilenc, hogy „miben maradtunk el” a fejlettebb nyugati régióktól. Széchenyi, Wesselényi és a többi magyar arisztokrata és polgár példája révén a „férfibeállítódások civilizálódásának” általános modelljét igyekszik kidolgozni. Mindezt úgy, hogy a szerzõ mondatai – mesteréhez, a tavaly elhunyt nagy francia szociológushoz, Pierre Bourdieu-höz hasonlóan – olykor-olykor egy teljes bekezdést is kitesznek. Mindennek ellenére Hadas Miklós könyve rendkívüli szellemi izgalmakat tartogató olvasmány. Olyan könyv, amelytõl joggal remélhetjük, hogy angol fordítását követõen szakmája egyik alapmûve lesz.

Hadas Miklós: A modern férfi születése
Helikon Kiadó
339 oldal, 2500 Ft

 
 
 

Helikon Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu