Közös tudás a magánszéfben
2007.07.04

Az ünnepi könyvhétre tiszteletet parancsolóan kiterjedt, sokrétû jelenléttel elõrukkolt Napkút Kiadó bocsátotta közre a Kossuth-díjas író, dalszövegíró, színházi és filmrendezõ hét drámájának szépen adjusztált gyûjteményét. Az egyszerû küllemû, vonzó könyv bölcs helytakarékosságból két hasábba tördelve, szembarát tipográfiával közli a szövegeket (ahogy a folyóiratok szokták nemegyszer). Még a kolofon is üdítõen szokatlan betûképû.

Igencsak aktuális kiadói feladat volt már áttekintést nyújtani Bereményi Géza, a színmûíró munkásságáról, hiszen ezek a textusok a Trilógiától (1983) kezdve csak széttagoltan, egymástól nagy távolságra, nehezen hozzáférhetõ kiadványokban láttak napvilágot (már amelyik). Mit sem von le a Napkút mûhelyének érdemébõl, hogy az invitáló sorok többszörösen pontatlanok: „Bereményi Géza harmincöt éves drámaírói tevékenységének teljességét tartalmazza a könyv. […] Szabó Magda Az ajtó címû regényének színpadi adaptációja mellett a Kutyák, a Légköbméter, a Halmi, Az arany ára, a Shakespeare királynõje és a Laura címû játszott darabokat vagy még elõ nem adott mûveket ajánlja a kiadó az olvasó figyelmébe”. A keletkezési dátumokat sajnos fel nem tüntetõ kötet az egyébként kérdéses, bár nem kardinális harmincötös számot: a három és fél évtizedet sem erõsíti vagy világítja meg. (Amennyiben a Kutyák 1979-esnek tudott keltezése helyes, huszonnyolc esztendõ az a harmincöt.) A 333 oldalnyi anyag nem öleli fel az ígért teljességet. Az természetes, hogy az egykori amatõr színpadok (Manézs, Orfeo) és az egy ideig a fiatalok érdeklõdésének fókuszában álló Huszonötödik Színház számára írt, bemutatott vagy be nem mutatott darabok és darabvariánsok (A korába helyezett Csokonai Vitéz Mihály; Olálá; Orr stb.) itt nem szerepelnek. Viszont – s errõl a szerkesztésben „elsõ konzultánsként” érdekelt író maga feledkezett meg – kimaradt A jéghegyek lovagja (1995), amelynek mûfaji jelzése ugyan izlandi saga, ám Bereményi a nevével jegyezte s Szolnokon maga rendezte.

Szerzõi döntés, hogy az egy-egy esetben színháztörténeti értékkel, kuriozitással, maradandósággal bíró adaptációk sorából csak a legújabb, Az ajtó átirata kapott helyet. Ha ez (indokoltan) jelen van, a teljes drámai életmû horizontján a Katajev-, Böll- és más feldolgozásokat, vagy a negyedik(-hatodik) társalkotóként fémjelzett musicalt (Harmincéves vagyok) sem adhatja át az emlékezet a feledésnek. Végezetül: a gyûjtemény valamennyi színmûve megért már legalább egy premiert, azaz házi könyvtárában helyezze el valamennyi színház Az arany árát, viszont õsbemutatóra már ne fájjon a foga (illetve igyekezzék új darabot nyerni Bereményitõl).

A hajdani Trilógiából – a Pesti Színházban történt debütálásnak és a helyét, otthonát vesszõfutással keresõ értelmiségi hõs akkori „divatjának” köszönhetõen – elõbb a Légköbméter volt a preferált dráma. Hamarosan a kaposvári Gothár Péter-rendezés, valamint a Hamlet-átiratok aktualitása, népszerûsége a Halmit favorizálta inkább az irodalmi-színházi börzén (Bereményi hosszasan, fontos munkatársként kötõdött a társulathoz). Ebbõl a hármasból a csak nem kis szcenírozási nehézségek leküzdésével színre vihetõ (inkább hangjátékszerû) Kutyákat halványabb érdeklõdés övezte. A másik „trilógiából” (a Szabó Magdával vállalt társíróságról ezúttal nem szólunk; szerencsés csillagzat alatt született a színházi változat), Az arany ára, a Shakespeare királynõje és a Laura hármasából az elsõ mû viszi el a pálmát: azok is összevetik a vele egy tõrõl fakadt emlékezetes Bereményi-filmmel, az Eldorádóval (1988), akik kerülni kívánják az összehasonlítást. A Shakespeare-darab egyelõre szunnyad, annak ellenére, hogy az író WSh-rajongása köztudott (s milyen elemzõ okossággal, eredeti gondolatokkal készült Zalaegerszegen elsõ Shakespeare-rendezésére, a Lear királyra!). A Laura musical, amely zenéje (és az énekbeszéd) nélkül nem egykönnyen ítélhetõ meg. (Egyébként a kötet hét drámája közül kettõ mûfajilag jelöletlen: a Légköbméter és Az arany ára. Az elõbbit dráma mûfajozással játszották, az utóbbit Teleki téri piaci játék alcímmel játsszák. A további öt szöveg behatárolása: színmû kilenc ember-, egy állatszereplõvel; történelmi játék; musical; adaptáció; s a Halmi alcíme: vagy a tékozló fiú. Az ilyesfajta mûfaji szórtság, megnevezésbeli útkeresés a darabok karakterének részlegesen kísérleti jellegére, illetve az alkati-alakzati változatosságra szokott utalni, s e koncepcionális és formálási sokszínûséget a Bereményi-drámák forgatója tapasztalja is.)

A lineáris, máig futó kritikai értékítélet igazságait nem vitatva: manapság a Légköbméter stációs drámaként-szerkezetként érdekes. Tematikailag inkább a Cseh Tamásnak írott dalok nevei és epizódjai felõl megközelíthetõ. S a Halmi Hamlet-rájátszása is kevésbé újszerû. Kirajzolódik azonban (a „múltszaglászó” Kutyák váratlan felértékelõdésével) a Kutyák, a Halmi, Az arany ára és a Laura tetralógiája. Ezek átjárnak, átérnek egymásba mint az 1945-ig, 1956-ig, 1968-ig visszavezethetõ közös múlt drámai lenyomatai. Mit cselekedtek az orosz katonák a II. világháború végén Magyarországon, melyek voltak 1956 anomáliái, hol siklottak ki a „nagy generáció” gyermekei a hetvenes évtizedben, a rendszerváltás nyomában miként tolakodott pálfordulás, hajléktalanság, III/III – ezek az ismeret- és sejtésfragmentumok a darabok idõbeliségétõl függetlenül is közösen rávallanak mindegyikre a fenti sorból.

Az írásai briliánsan okos, tiszta értelmezésére szûkszavú, barátságos mondatokban mindig kész Bereményi Géza önkommentárjait (legutóbbról például a Bárka Színház Hajónaplójának 2007. 3. számát) áttanulmányozva ez az összefüggésrend tudatosnak mutatkozik. A dramaturgiai gondolkodás közös jellemzõje a négy színmûben, hogy a szerzõ a kollektív társadalmi (és érzületi) tudás bázisaira, foszlányaira, hallomásaira, szóbeszédeire épít. Az esetlegességet, a véletleneket, az egyedit a családi, személyes motivika biztosítja – nemhiába volt emlékezetes, vitatott, eddig egyetlen autobiografikus regényének Legendárium (1978) a címe. Bereményi tehát az országnyi közösség egy tagjaként tudja a múltat, melyet – darabjai logikája szerint – nem bevallani, hanem a drámai-színpadi világ segítségével újraélni és megérteni kell. A kollektív sorsélményt, sorsrekonstrukciót zárja magába az egyéni alkotói tehetség széfe. Jelképesen úgy, ahogy a valóságban az egyik legemlékezetesebb Bereményi-hõs, az öreg Monori õrizte életeket érõ, mentõ, változtató, kioltó aranyát. Hol másutt, mint például a hokedli lábában.

A biztos kézzel vezetett, realisztikusan érdekes (megemelt mozzanatokkal is bíró) cselekmény és a roppant plasztikus figurák ajkára adott célratörõ dialógus a Bereményi-színmû fõ értékei. A „filmes szem” sokszor a szövegképzés javára, néha kárára válik. Nincs olyan dráma Az arany árában, melyet az író legpopulárisabb alkotói ténykedéséhez, a dalszövegekhez ne lehetne termékenyen közelíteni (ezeknek kötete is várható a közeljövõben).

A három darabra minimalizált Nádas-dramaturgia paradigma-kijelölõ specifikumainak elemzése, az extenzív, változatos, ugyancsak programos Spiró-drámavilág értelmezése mostanáig is sokféleképp (szakmailag megnyugtató módon) végbement. Itt a korpusz a drámaíró Bereményirõl szóló (eddig ritka) tanulmányokhoz.

Bereményi Géza: Az arany ára. Hét dráma
Napkút Kiadó, 2007
333 oldal, fûzve 2790 Ft

 
 
 

Tarján Tamás

Napkút Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu