Az iskolás Weöres
2007.03.29

Weöres Sándor a huszadik századi magyar irodalom egyik legkitûnõbb lírikusa és talán legnagyobb formamûvésze – ez mindenféle túlzás és elfogultság nélkül kijelenthetõ. A számára is legértékesebbnek tekintett, úgynevezett orpheusi költészet hatalmas, gazdag életmûvet létrehozó alakja. Olyan költõ, akire már egészen ifjú korában felfigyelnek, s akinek már zsengéi is ámulatra késztetik a húszas-harmincas évek irodalmi közegét. Zsigeri költõnek nevezhetnénk, ha volna ilyen kifejezés. Nagy alakváltónak, aki bármilyen hangon képes megszólalni, de sokarcúsága mögött mégis ott van valamiféle öszszetartó, megtartó erõ, a született költõ ereje. Korának írói közül talán máig õ a legismertebb, ha másért nem, hát generációkat felnevelõ Bóbita kötete, gyermekversei miatt.

Az „örök gyerek” gyermek- és iskoláskoráról azonban már nyilván jóval kevesebbet tudunk. Tóth Péter (publikáló nevén Lõcsei Péter), a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára most megjelent kötetével közelebb vihet minket az említett életszakasz megismeréséhez. Az egy Weöres-vers címét kölcsönvevõ, Szombathelyi emlékpohár a költõ és az északnyugati megyeszékhely kapcsolatát próbálja alaposan feltérképezni. A kötet Félúton címû bevezetõje gondosan összefoglalja a kitûzött célt, melyet a szép kiállítású kötet a késõbbiekben maradéktalanul meg is valósít. A „magyar Orpheus” szülõvárosában eltöltött éveit levéltári adatok, levelezések, szépirodalmi szövegek, Weöresrõl írott kritikák és interjúk segítségével igyekszik megvizsgálni. Ez utóbbiak a könyv legfontosabb és legérdemibb részei. Lõcsei Péter olyan idõs embereket keres fel, akik fiatalként ismerték a költõt (például dr. Kovács Jenõt, Weöres osztálytársát vagy Simonné Pável Juditot, a Cinának szállást adó Pável tanár úr lányát), így nem csak filológusi munkát végez, levéltárakban és levelezésekben kutat, hanem igyekszik szolgálatába állítani a még meglévõ emlékezetet is. A kötet végén kis fotó- és dokumentumgyûjtemény található, melyben Weöres 1919-es, V. osztályos bizonyítványa is megtalálható. Ez az irat alátámasztja azt a szélesebb körben is ismert vélekedést, mely szerint a költõ sohasem tartozott a legjobb tanulók közé, sõt kifejezetten sikertelenül mozgott az iskolai közegben. Mindezt a könyv nem leplezi el, inkább pedagógusi szempontból is érthetõvé kívánja tenni, hogy ez mit jelent és miért nem von, nem vonhat le semmit Weöres Sándor költõi érdemeibõl és értékébõl.

A „sokmûfajú” kötet meglehetõsen eklektikus, ám ez nem zavaró, sõt, a gyakori beszédmódváltások ébren tartják az olvasó figyelmét. A könyv másik erénye, hogy kimondatlanul és implicit módon, de mindvégig érezhetõ szerzõjének érdeklõdése, elkötelezõdése, már-már rajongása választott témája iránt.

Lõcsei Péter: Szombathelyi emlékpohár
Magyar Nyugat Kiadó, 2007
167 oldal, 2200 Ft

 
 
 

Kolozsi Orsolya

Magyar Nyugat Könyvkiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu