Egy barátság lenyomatai
2006.10.05

„Vergődtél Isten és nők, a szellem és a test, a vallás és a nemiség között” – írta Györe Balázs Halottak apja című prózakötetében, amely három évvel ezelőtt jelent meg, s most az olvasó Apám barátja címmel tarthatja kezében a szerző újabb kötetét, mely sok szálon kapcsolódik előző munkájához, s amely szintén a Kalligram Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Mindkét könyv központi figurája az apa személye, s ez utóbbi mintegy kiegészítésként született. Mint könyve első lapján említi, némiképp magyarázatául e kötet megírásának: „A barátomnak kellene elmagyarázni apám barátságát.” S ez látszólag nehéz feladatnak tűnhet, hiszen mint írja: „Apám barátjáról kell írnom. Meg kellene magyaráznom valamit. Apám barátjáról kellene írnom. Arról az emberről, aki nem volt apám barátja. Mert apámnak nem volt barátja. Apám barátja több, más, s ugyanakkor kevesebb is volt, mint barát.” Györe mégsem torpan meg, hanem emlékei foszlányaiból, régvolt hangulatok és benyomások felidézése által, s az apai hagyaték egy-egy cetlijébe, feljegyzésébe kapaszkodva vág bele egyfajta szellemi-lelki „nyomozásba”, hogy a jelenből rekonstruálja apjának és apja barátjának kapcsolatát, s ily módon a maga viszonyulását is e két férfihoz. Az olvasó sok mindent megtud e két férfiról, és sok mindent nem tud meg. S hogy fontos-e amit megtud, nem tudom.

Mindkét férfi osztályidegen volt, egyikük bölcsész, másikuk jogász, de mindkettő szakkönyvtáros lett, mi több, kollégák. Együtt ebédeltek, együtt beszélgettek, eveztek és kirándulni jártak a Budai-hegyekbe, ha nem nyaraltak együtt, képeslapot küldtek egymásnak, s bejelentkezés nélkül látogatták egymást. E könyv lapjain sok apró történet jelenik meg, látszólag csak felvillannak, s kibontatlanul maradnak, éppen annyi derül ki belőlük, mint mikor megpróbálunk egy elmosódott emléket feleleveníteni, s csak bizonyos színek, hangulatok és mondatfoszlányok jutnak eszünkbe, s válnak bennünk valósággá. Ezt szolgálja Györe nyelvi puritanizmusa is, amely által természetes egyszerűségében képes elbeszélni néhány történettöredéket, melyeket néha nyomatékosítani és hitelesíteni igyekszik egy-egy dátum, feljegyzés beszúrásával, ezzel felerősítve a prózaíró „nyomozó”-elemző attitűdjét.

E kisregény lapjain minden történetfoszlány, minden idézett feljegyzés egy végső kérdéssé gyúródik: Mi a barátság? Györe Balázs nem ad direkt választ, mégis valamit megsejtet olvasójával a barátság kiismerhetetlen természetéről. „Álmodtunk és álmodunk egymással. Minden bizonnyal álmodni is fogunk, amíg élünk. Ott vagyunk egymás álmaiban, így-úgy. Fiatalon és öregen, egészségesen és betegen, egyenes háttal és görnyedten, nevetve és zokogva, szakállasan és szőrtelen, nagykabátban és meztelen. Gyűlölködve és szerelmesen. Álmokkal kavargunk, álmok kavarognak bennünk.

Elaltatnak és felébresztenek. Elcsitítanak és ránk törnek. Mind köd, gomolyognak közöttünk.

Sokszor nem is tudunk róluk. Egymáshoz sodornak és elválasztanak, esetleg úgy, hogy soha többé nem találkozunk.” De nem csak barátságról olvashatunk, sőt némiképp e téma megtévesztőnek is tűnhet, mert bár végig két férfi barátságát próbálja felfejteni egy harmadik, e kötet nem ettől válik olyan olvasmánnyá, melyre napok múlva is visszagondolunk. Bár jóformán alig tudunk meg többet a barátságról néhány sejtésnél, annál többet viszont a magányról, annak ellenére, hogy ez a szó alig említődik e könyvlapokon. Társas magány e férfiaké, mely feloldódni látszik bizonyos közös cselekvésekben, ám mégis menthetetlenül feloldhatatlan. Ez a titkuk. Vélhetően mindannyiunké.

Györe Balázs bár ki nem mondja, sejteti: amiképpen halálunkban egyedül vagyunk, ahhoz hasonlóan vagyunk egyedül életünkben is, csak beszélgetésektől, kirándulásoktól, evezésektől, látogatásoktól, esti vacsoráktól oldottabb formában.

Györe Balázs: Apám barátja
Kalligram Kiadó, Pozsony, 2006
104 oldal, 1700 Ft

Erős Kinga

Kalligram Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu