A Mezőgazda Kiadó szótárprogramja
2005.02.09

Az Európai Unió hivatalos dokumentumait és kiadványait böngészve egy sajátos „ európai nyelv” tárult a nyelvészek és a szakértők elé. Ezen túlmenően a különféle szakdokumentumok tanulmányozásakor Magyarországon, de az Unió számos tagországában is különös jelenségre figyeltek föl. Nevezetesen: a szaknyelvet, de jellemzően a szaknyelvbe beépülő idegen szavakat és kifejezéseket gyakran még a szakemberek is eltérő tartalommal használják. Hasonló problémák merülnek föl egy-egy szakszöveg fordításakor is. Egy ilyen félreértelmezés elegendő ahhoz, hogy az információkat rosszul kódolva közvetítsük mások felé.

Ezért a szóban forgó szakmai szótárak elsősorban tolmácsok, szakfordítók és külkereskedelmi szakemberek, nemzetközi jogászok számára készülnek. Segítik azt a vállalkozói, termelői kört, amely külföldi szakemberekkel, kereskedőkkel kíván kapcsolatot tartani.

Közismert, hogy az európai uniós országok és Brüsszel együttműködésének talán legvitatottabb, a legtöbb gondot okozó területe a mezőgazdaság, az agráripar. Tudjuk, hogy ez a kérdés Magyarországon is mennyire kényes, mondhatni életbevágó.

Tudatos törekvés és választás volt tehát a Mezőgazda Kiadó részéről az, hogy már régtől igyekezett e téren is szakirodalommal, szakszótárakkal segíteni. Már a rendszerváltást megelőzően, de azután különösen, sorozatban jelentek meg különféle szakmai szótárak az agrárgazdaság egyes ágazatainak válogatott szókincsével.

A program az uniós csatlakozás közeledtével fölgyorsult, kiteljesedett. Az egyetemek agrárkarain, kutatóintézetekben és az Állatorvostudományi Karon sok kiváló szakember felismerte és munkájával támogatta a kiadó elképzeléseit. Így születtek meg egymás után a következő szakszótárak:
Halászati és haltenyésztési szótár (szerkesztette Medvegyné Skorka Anna) angol-magyar, magyar-angol – Szókészlete felöleli az említett területeket (tenyésztett halfajok, halbiológia, halfiziológia, morfológia, szaporítás, nemesítés, halegészségügy, halgenetika, technológia és műszaki létesítmények, halfeldolgozás, halkereskedelem stb.) és a határtudományok alaposan válogatott kifejezéseit.

Állatorvosi szótár (szerkesztette dr. Karsai Ferenc, dr. Vörös Károly, dr. Szieberth István) magyar-latin-angol-német – A szakszótár – címéből következően – a legfontosabbnak vélt, döntően állatorvosi szakkifejezéseket tartalmazza. Az összeállítók válogattak a határterületek – elsősorban a mezőgazdasági tudományokat és az állategészségügyi jog azon szavai közül, melyek az állatorvosok szerteágazó feladatára utalnak.

Állattenyésztési szótár (szerkesztette Farkas József) magyar-angol-francia-német-orosz – A szakszótár az alapszókincs szintjén érinti az állattudomány olyan részterületeit, mint a tartástechnológia, takarmányozás, állategészségtan, genetika, állati termékek stb.

Környezettani kisszótár (szerkesztette és összeállította dr. Thyll Szilárd) angol-magyar, magyar-angol – A mintegy 7000 címszó, illetve kifejezés összeállítása során a szerkesztő tekintettel volt a környezettan multidiszciplináris jellegére. Ezért igyekezett fölvenni a kapcsolódó tudományok (biológia, ökológia, fizika, kémia, agrártudomány, orvostudomány, közgazdaságtan stb.) környezettel kapcsolatos kifejezéseit, valamint a nemzetközi szervezetek, konferenciák és egyezmények angol megfelelőit is.

Hamarosan megjelenik a hatnyelvű Növénytermesztési szótár, és a szerzők dolgoznak a Szőlészeti és borászati szótár magyar nyelvű szöveggyűjteményén is.

Az anyagi lehetőségek, a támogatók megértő segítsége és a szerzők, szerkesztők hajlandósága és energiája függvényében a folytatás két irányba, akár párhuzamosan is elképzelhető.

Egyrészt tematikailag szélesíthető a paletta (pl. élelmiszer-feldolgozás, erdő- és vadgazdálkodás, kertészet, gépészet stb.), másrészt a nyelvek száma növelhető, leginkább talán a szomszédos országokéval.

Dr. Gallyas Csaba

Mezőgazda Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu