Férfiak — nullától hétig
2002.04.16

Éppen fél esztendeje, hogy ebben az újságban írhattam Szilágyi Gyula háromrészesre tervezett szociográfiájának elsô kötetérôl, a Tiszántúli Emanuelle-rôl. Nem kell elôkeresnem a szöveget, jól emlékszem, hogy nagyon magasra értékeltem a szerzô teljesítményét. A várható – s azóta megvalósult – piaci siker ezúttal elsôrangú szakmai és írói kvalitásokhoz társult. Ritka pillanat: mennyiség és minôség szerencsés, mi több, korrekt találkozása. Most már megvallhatom, dicséretemet mindeddig korainak, elsietettnek éreztem. Nem gondoltam volna, hogy a sorozat második darabja, a férfiszerelem világát bemutató Melegfront című könyv még az elôzônél is arányosabban és szebben lesz megírva.

Igen, komolyan azt gondolom, hogy a Melegfront nagy hagyományú tényirodalmunk – Illyés, Nagy Lajos és a Többiek műveihez mérhetôen is – egyik legszebben megírt opusza. Szakmai eredményei, adatai nyilván bôvíthetôek, s talán még a téma feldolgozásának szemléleti alapjai is változhatnak a múló idôben. Hanem a megképzôdött szövegek esztétikai érvényessége, maradandósága máris bejósolható.

Félreértés ne essék, mindezzel nem azt próbálom sugalmazni, hogy Szilágyi könyvének szakmai-tárgyi igazságait múlékonyaknak érezném. Ellenkezôleg. Csak valahogy nem olyan könnyű ezt manapság kimondani, kell hozzá néhány mély lélegzetvétel: a Melegfront kifogástalan etikával megírt könyv. Különben szép sem lehetne; egészen úgy nem, ahogy errôl a görögök gondolkodtak egykoron. Minderre késôbb még visszatérek.

A könyv esztétikumáról szólva nem kerülhetô meg témájának kényessége: azaz egyfelôl a melegségnek mint szexuális másságnak a társadalmi megítélése stb.; másfelôl magának a szexualitásnak – a szex bármely minôségének, formájának – az intimizálódása, elrejtôzése, mondhatni elidegenedése korunk nagy kultúráiban. A pornóipar felszíni „csevegése” alatt bizony hallgat a mély. Szexualitásunk esztétikai, etikai, mélytermészeti igényű ábrázolása, megjelenítése mind a művészetben, mind a közbeszédben rendkívül nehéz feladat. Magyarán, nem könnyű lényegszerűen, azaz ôszintén beszélni a nemiségrôl. Szexualitásunk személyiségalakító, pláne történelemformáló kapacitásáról pedig még óvatos becsléseink sincsenek.

Szilágyi Gyula könyve átfogóan, ugyanakkor kiváló arányérzékkel mutatja be, hol tart a tudományos és merre a közgondolkodás a melegség mibenlétét illetôen. A homoszexualitás etikai-emberjogi, valamint tárgyi-ismereti vonatkozásai Szilágyizövegeiben szinte a mélyreflexekig mindig együtt mutatkoznak meg; egyetlen aprócska, elszólásnyi részletet sem találunk, mely rácáfolna erre. A szerzô, mondanom se kell, nyitott és megértô a melegek problémái iránt, de éppen az „ismereti oldal” hiányosságai miatt nincsenek, nem is lehetnek végleges, normatív ajánlatai vagy konzekvenciái. A könyv egésze azonban nagyon-nagyon fölerôsíti egy etikai természetű sejtésünket, ha tetszik, elôfeltevésünket: emberlétünk erkölcsi, ezen belül szexuáletikai alapjai oszthatatlanok. Amiképpen látszólag egészen eltérô szexualitásunk alapsémái is döbbenetesen hasonlóak, sôt azonosak.

Hűség, hűtlenség, féltékenység, részvét, szerelem, magány… Ezek a létállapotok nem ismerik a Kinsey-féle skálát, ezek utolérnek mindannyiunkat, melegeket és heterókat ugyanúgy.

A. C. Kinsey amerikai kutató 1948-ban „egy hétfokozatú skálát dolgozott ki, amelynek 0-pontján a korábbi életszakaszukban csak heteroszexuális kapcsolatot létesítôk, másik végpontján pedig a kizárólag homoszex tapasztalatokkal rendelkezôk számát tüntette fel”. Nos, legtöbben valószínűleg a legszigorúbb önvizsgálat mellett is a zérus közepébe helyezzük szexualitásunkat. Azaz e tekintetben nincs mit bevallanunk, még önmagunknak sem. De ha többségi, „természetes”, heteroszexuális epizódjainkat skáláznánk be nullától hétig, úgy, hogy a nulla az abszolút ártatlanságot, a hetes pedig a legmélyebb züllöttséget jelölné, akkor már kevésbé lennénk beszédesek. Ne feledjük: a Kinsey-skála nem a bűnösség, csupán a másság mértékéhez van igazítva! Mégis, ma Magyarországon sokkal nehezebb dolog megvallani vétlen másságunkat, mint normálisnak tartott heteroszexuális vétkeinket – nemde?

Szilágyi Gyula könyvének legmegrázóbb, egyszersmind legszebb fejezetei vallomások. Bűntelen vagy éppenséggel vétkes Mások és másságok szólamlásai. Drámai monológok, melyek Kinsey nullájának közepén állva is átélhetôek és mélységesen érthetôek. S torokszorítóan, fájdalmasan szépek.

Szilágyi Gyula: Melegfront
Magyar Könyvklub
172 oldal, 1750 Ft

Csajka Gábor Cyprián

Magyar Könyvklub

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu