Nemzeti klasszikusok
2006.03.10

Új könyvsorozatot indított az Akadémiai Kiadó: a Nemzeti klasszikusok írói pályákat mutat be nagymonográfiákban. Az utóbbi két évtizedben e műfaj sajnos nem nevezhető divatosnak, inkább részmonográfiák, terjedelmes tanulmányok és kismonográfiák születtek a legjelentősebb életművekről is. Némiképp magyarázata lehet e hiánynak az is, hogy sokéves munkát igényel a nagymonográfiák elkészítése: az ilyen könyvek egy hosszabb irodalomtörténészi pályaszakasz betetőzései lehetnek, de egyúttal az is tény, hogy a posztmodern irodalomszemlélet térhódítása, értékszempontjai sem kedveztek e műfajnak. Természetesen az 1990 után átrendeződő könyvkiadás – és a tudományos kutatás – sem volt abban az anyagi helyzetben, hogy megrendelhessen ilyen munkákat. Örvendetes, hogy az Akadémiai Kiadó – rangjának és feladatainak megfelelve – most Sipos Lajos
 

szerkesztésében elindíthatta ezt a sorozatot Rónay László Márai Sándor életművét elemző könyvével. Az új évezred küszöbén a posztmodern is történelemmé kezd válni, de ettől függetlenül is időszerű, hogy nagymonográfia készüljön először – mint Márai Sándorról – vagy, hosszú szünet, után másokról is. Nyilván szerepelnek a sorozat tervei között olyanok, mint Balassi Bálint, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Móricz Zsigmond vagy Weöres Sándor. Nem tudok olyan nemzeti klasszikust említeni, akiről ne volna szükség új nagymonográfiára.

Mint minden irodalomtörténeti mű, a nagymonográfia is többféle lehet. Nyilván e sorozat is példa lesz majd a többféle felfogásra, tárgyalásmódra. Rónay László vallomása szerint „lineárisan, nagyjából a művek keletkezésének időrendjét követve dolgoztam föl az életművet. Eljárásomnak az a magyarázata, hogy elsősorban az egyetemi ifjúság és a Márai műveit oktató irodalomtanárok igényeihez igyekeztem alkalmazkodni. Ez magyarázza a művekből vett idézetek bőségét is.” Valóban szokatlanul sok, olykor terjedelmes, több lapon át húzódó az idézet. A könyvet olvasva azonban a magyarázat teljesen elfogadható. Az életmű nagyszámú művet tartalmaz, s ezek sok évtizeden át hozzáférhetetlenek voltak, egészükben ma is alig beszerezhetőek, kölcsönözhetőek. A diák és a tanár pedig igen ritkán fog hozzá teljes életművet elolvasni. Erre inkább csak egy szakdolgozat vagy egy nagyobb tanulmány elkészítésekor kerül sor. A nagymonográfiának viszont éppen az a lényege, hogy minden jelentősebb művet bemutat, tehát összképet ad, s ezt az irodalomtörténész elemzése mellett az idézetek egyértelműen teljesebbé teszik. Kár viszont, hogy a könyv végén nincsenek mutatók, nincs bibliográfia. A hétszáz oldalt ez nem nagyon növelte volna meg, viszont a használatot könnyebbé tette volna. Így bizony körülményesen lehet csak megtalálni, hogy hol esik szó egy műről vagy Thomas Mannról. S jó lenne egyben látni a művek és a fontosabb szakirodalom bibliográfiáját.

Nemcsak a lineáris tárgyalásmód jellemzi ezt a monográfiát, hanem a „beavató” jelleg is. Évtizedekkel ezelőtt az ilyen könyvek a művelt nagyközönség számára íródtak. E célközönség ma másként írható le, mint fél évszázada, de a mai közműveltséget figyelembe véve, a lényege nem változott. A posztmodern irodalomtudománynak egyik íratlan alaptézise viszont az volt, hogy a tudományok közül az irodalommal foglalkozó sem lehet közérthető. Megszületett egy erősen filozofikus szaknyelv, amelynek fogalmai nemegyszer maguk is többjelentésűek. Ezeket a szövegeket csak a legszűkebb szakma olvassa, a felsőfokú tanításban is nehezen használhatóak, a közönséges halandó pedig néhány mondat után feladja a küzdelmet. Az irodalmunktól és az irodalomértés elmélyítésétől való elidegenítésnek igen hatásos módja ez. Rónay Lászlónak nem ez a célja, ő minden Márai iránt érdeklődőt szeretne még inkább megbarátkoztatni az életművel. Ennek érdekében igen élvezetes, az írót tisztelő, hozzá méltó esszéstílusban írta meg könyvét. Így ad áttekintést a hosszú írói életpálya egészéről, s ezen belül minden lényegesebb alkotást külön is megvizsgál, beleértve a keletkezési körülményeket, az irodalmi hatásokat, az írói világkép alakulását, a mű felépítését, fontosabb alakjait, stílusát, s természetesen a szerző más műveivel való kapcsolatát is. Nem hallgatja el kritikai észrevételeit sem. Az is magától értetődő, hogy a szakirodalmat következetesen beépíti könyvébe, s szinte örül annak, hogy eddig mennyi okos megállapítás született Márairól a korabeli kritikáktól kezdve Szegedy-Maszák Mihály, Fried István, Lőrinczy Huba és mások munkáiban.

Rónay Lászlónak kedves hőse Márai Sándor. Szeretettel, de tárgyilagosságra törekedve ír róla. Látja hibáit, elfogultságait, az életmű egyenetlenségét. S nem gondolja, hogy Máraié volt a huszadik században az egyetlen tisztességes emberi-írói magatartás. Az is világossá válik, hogy maga az író sem képviselte mindig ugyanazt az álláspontot: elmélyültek, illetve elhalványodtak egyes nézetei. Ne furcsálljuk yezt: 89 évet élt, s korántsem eseménymentes körülmények között.

Rónay László írta az első komoly könyvet, az 1948-ig terjedő pályát áttekintő monográfiát Márairól, még a nyolcvanas években. Aztán közzétett egy kismonográfiát is. Új könyve ennek a sokoldalú irodalomtörténészi munkásságnak Márai kapcsán méltó betetőzése. Bizonyos, hogy segíteni fog a ma már nemzetközi hírű és népszerűségű életmű alaposabb megismerésében, az új olvasók érdeklődésének felkeltésében.

Vasy Géza

Akadémiai Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu