Hangdrámák
2001.07.17

Tamás Menyhért: A kőgörgető
Nap Kiadó, Budapest, 2001
115 oldal, fűzve, Ft

A költőnek és regényírónak megismert Tamás Menyhért ezúttal hangjátékokkal, vagy ahogy ő jelzi, hangdrámákkal jelentkezik. Közismert, hogy a Magyar Rádióban többször elhangzottak ilyenműfajú írásai, így hát nem váratlan A kőgörgető megjelenése.
Gondolatilag ezek a művek szervesen kapcsolódnak az eddigi életmű folyamatához. Akár az ókori tematikájú, kötetcímadó drámát, a Sziszüphosz-történetet, akár a IV. Bélát megidéző Az űzetett királyt, akár a Petőfit középpontba állító Fuss, akár a szarvas, fuss!-t vesszük. Könnyű fölfedeznünk a párhuzamot azon műveivel, amelyekben szűkebb közössége, a bukovinai székelység földönfutását írja meg. Ezek az emlékezetes regényei, s velük együtt a hasonló fogantatású lírai pályájának részletei ugyancsak fölvetették az űzöttség, a sziszifuszi küzdelem számos összetevőjét.
A lélekábrázolás mélysége, az író történelmi érzékenysége legalább annyira látszik A kőgörgető hangdrámáiban is. Mint ahogy már a szerzői instrukciók nyelvezete, feszültsége is jellegzetesen Tamás Menyhért-i. S immáron mindhárom műnem, a líra, a dráma és az epika hat egymásra, mint ahogy eddig sem volt lényegtelen sajátosság, hogy pl. epikus írásainak szintjét mindig megemelte a líraiság, s az sem tagadható, hogy sok művében ott rejlett a drámaiság lehetősége is. A II. pásztor által „mihaszna hősködésnek” minősített cselekvés kétségkívül drámai lehetőséget sejtet. Az ókori témának is megvannak a 20. századi üzenetei, ám kétségtelen, hogy a másik két, magyar tárgyú mű még inkább tartalmaz ilyen értékeket. Az űzetett király hőse pl. az a IV. Béla, akit második államalapítóként is emlegetnek, hiszen a tatárjárás után újjászervezte az elpusztított országot. Tamás Menyhért az esendő embert jeleníti meg benne, aki így szól a történet elején: „Isten kezét várom, hogy visszaadhassam lelkemet.” Az esendő embert, aki elveszítette fiát, s lányát, Margitot pedig az „Isten Szűz Mária s Jézus szolgálatára rendelte”. Mindhárom hangjátékban, itt pedig különösen megfigyelhetjük, hogy írónk őrzi korábbi korszakainak nemes, teremtett nyelvét, ám most jóval puritánabb eszközökkel él. Egy-egy sajátos ízű elem (pl. „éberes percek”) mellett többnyire a köznyelv lehetőségeit használja ki. És fölmutatja a „vérivó mongolok világrakelésének” tragikus következményeit, végül pedig azt, hogy az ország mégis megmaradt a jövőnek, jórészt az „űzetett király” jóvoltából.
S a Fuss, akár a szarvas, fuss! egyebek közt Petőfit, Vörösmartyt, Aranyt és Bemet idézi meg – persze őket is az űzetés idejéből. A tatárjárást az oroszok támadása váltja föl. Apokaliptikus látomás ez Petőfiék utolsó idejéről, a közismert történelmi fejleményekről. „Az a nemzet, amelyik csalja magát, ne várjon csodát.” – mondja a költő a vész perceiben, s itt az az ember szólal meg, aki nem adja rabnak magát. Inkább: „a földmély oltalma!” Monológja kiemelkedő hatású, Tamás Menyhért legjobb írói pillanatai közé tartozik. Ebben a műben is ott a sűrítés eredménye: Petőfi visszatekint a közelmúlt elemeire, családi szálaira éppúgy, mint pl. választási kudarcaira. Kis túlzással: egész életére. A halálra szomjazott ember keserves utolsó futása ez. S a végén mintha az ég nyelte volna el...
Mellesleg Tamás Menyhért műve egyfajta állásfoglalás is mai vitáink közepette. De úgy, hogy megtartja a titokzatosság erejét is.

Bakonyi István

Nap Kiadó

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu