Nemzetismereti könyvsorozat
Beszélgetés Cholnoky Győzővel, a Lucidus Kiadó vezetőjével
2001.07.17

• A Lucidus Kiadó 1988-as megalakulása óta – folyóirata, a Kisebbségkutatás mellett – több, mint tíz könyvet jelentetett meg Kisebbségkutatás Könyvek sorozatcím alatt. Mi volt a megalakulás indoka és előzménye?

– Az előzmények 1991 tavaszára nyúlnak vissza, amikor megalapítottam a Kisebbségkutatás c. folyóiratot, amely sajátos színfoltja a magyar (sőt talán a nemzetközi) folyóiratkiadási repertoárnak, és amit azóta, tehát éppen tíz éve folyamatosan szerkesztek. Azért merem a sajátos, sőt a hiánypótló jelzőt a laphoz illeszteni, mert azt teszi, amit a témában rajta kívül egyetlen folyóirat sem művel a maga kiterjedtségében: számonként 35–40 – zömmel külföldi – tudományos forrás alapos feldolgozásával szemléket készít. A Kisebbségkutatás rovatbeosztása mutatja a kisebbségi kérdés multidiszciplináris természetét: így kerítünk sort – a teljesség igénye nélkül – a téma szociológiai, politikai, jogi, kulturális, irodalmi, történelmi aspektusainak feltárására. Fenntartva a szemle-anyag struktúráját, sőt némiképp növelve terjedelmét, 1996-tól eredeti tanulmányokat is közlünk a lapban. Ezt a döntést nem azért hoztam meg, mert igazodni akartam a hagyományos folyóirat-szerkezethez, hanem mert élő, kölcsönhatással jellemezhető kapcsolatot kívántam kialakítani a kutatóhelyekkel, tudományos műhelyekkel. Hogy döntésem nem volt hibás, mutatja a szerzőnek megnyert prominens kutatók sora, s hogy intenzív, folyamatos kapcsolatot építettünk ki akadémiai és más kutatóintézetekkel és egyetemekkel. És ez a kapcsolat tényleg nem egyirányú: szerénytelenség nélkül állíthatom, ma már bizonyos mértékben nemcsak befogadjuk közlésre a kutatási eredményeket, de a magunk szerény lehetőségeivel bizonyos befolyást is tudunk gyakorolni a kutatómunka irányaira. Ehhez azonban két feltételt kellett teljesíteni: szükségessé vált a tulajdonosi és szerkesztői funkciót a kiadói jogosultsággal kiegészíteni, másodszor pedig könyvkiadásra kellett adnom a fejem, hogy a lapban bővebben ki nem fejthető fontos témáknak fórumot adjunk vagy esetenként olyan értékálló és ma már gyakorlatilag hozzáférhetetlen műveket bocsássunk közre, amelyek jótékonyan befolyásolják a közgondolkodást és tudáshiányt szűntetnek meg. Ilyen előzmények és indokok alapján került sor a Lucidus Kiadó megalapítására 1998-ban és így adtuk ki a Kisebbségkutatás Könyvek első kötetét, a Bulla B.–Mendöl T.: A Kárpát-medence földrajza c. művét 1999 őszén. Ami pedig a kiadott kötetek számát illeti, a könyvhéten megjelenő három könyvvel együtt számuk 16, köztük három angol nyelvű tanulmánykötet.

• Úgy látom, hogy a Lucidus Kiadó mint kis szellemi műhely a 20. század első felében keletkezett kisebbségkutatási eredmények (újra) bemutatására vállalkozik. Így van ez?

– Hát igen, tényleg elég kicsik vagyunk: a kiadóhivatal és a szerkesztőség együttes létszáma másfél fő: rajtam kívül egy félidős titkár viszi az ügyeket. Hogy mennyire érdemeljük ki a szellemi minősítést, az utókor talán eldönti. Ami pedig a kiadott művek jellegét illeti, valóban egyik részüket (az első néhányat kizárólag) régi, fontos művek újrakiadásai alkotják, természetesen mindenkor mai autentikus kutatók tanulmányaival. Így adtuk ki pl. az említett Bulla–Mendöl könyvet Kocsis Károly, a Szekfű Gyula által szerkesztett A magyarság és a szlávok, valamint Pukánszky Béla: Német polgárság magyar földön c. könyvét Niederhauser Emil, két alapvető Kniezsa István munkát a Magyarország népei a XI. században és a Kelet-Magyarország helyneveit Kiss Lajos tanulmányával. Van azonban kiadott könyveinknek egy másik csoportja is: olyan eredeti munkák, amelyek szintén elmélyíthetik nemzeti önismeretünket és megbízható képet adnak a velünk és szomszédságunkban élő népekről. Így adtuk ki eddigi legsikeresebb könyvünket, az Ádám Magda, Pomogáts Béla és az általam szerkesztett Trianon-forrásgyűjteményt; egy 22 tanulmányt tartalmazó kötetet (Gulya János és Kerényi Ferenc szerkesztésében) Petőfi fogadtatásáról szomszédainknál és a rokon népeknél; jelentettünk meg egy Schengen-könyvet az uniós csatlakozási feltételek és a magyar-magyar kapcsolatok bonyolult viszonyrendszeréről. A magyarországi nemzetiségek közül a szentpéterfai horvátokról adtunk ki könyvet Tóth János szerzőségével. Az ízelítőül felhozott példák talán azt is illusztrálják, hogy a szorosan vett kisebbségkutatási témakörnek elvégeztük a szükséges bővítését, amit úgy lehetne röviden leírni, hogy a nemzetismeretet kívánjuk – és a jövőben még inkább – könyveinkkel gazdagítani: ti. akinek önmagáról hézagos és homályos képe van csupán, annak érdeklődése és tudása a másik iránt csak talmi lehet. És ez nemcsak az egyes személyre érvényes, de igaznak érzem csoport-esetünkben: nemzeti mértékben is.

• Az ilyen igényű kiadói tevékenység hallatán kérdem: mik a Lucidus Kiadó közelebbi és távolabbi tervei?

– A Könyvhétre három könyvet jelentetünk meg: Pomogáts Béla Változó Erdély, Eckhardt Sándor A francia forradalom eszméi Magyarországon (kritikai kiadás: szerk. Soós István) c. műveit, valamint az általam szerkesztett Kárpát-medencei önismeret c. tanulmánykötetet Mádl Ferenc, Andrásfalvy Bertalan, Hoóz István, Fried István stb. írásaival. Ősszel jelentetjük meg Lukács István könyvét Mátyás király szlovén irodalomban és mitológiában való jelenlétéről, Niederhauser Emil Nemzet és kisebbség c. kötetét, Barna Gábor Búcsújárók c. könyvét. Halála óta – kiadásunkban – először jelenik meg könyv Lechner Ödönről, a magyar szecesszió talán legjelentősebb építészéről. Újra kiadjuk Szekfű Gyula Állam és nemzet c. munkáját Glatz Ferenc tanulmányával. Ha a támogatók is úgy akarják, akkor a folyóirat mellett 10–15 könyvet szeretnék évente megjelentetni az említett elgondolás jegyében. A szorosan vett kiadási munka mellett két lényeges gondot lenne jó orvosolni: először is még szorosabbá kell tenni kapcsolatunkat a kutatói szférával: erről a közelmúltban megállapodást kötöttünk a témában legjelentősebb intézettel; másodszor pedig folyóiratunk és könyveink terjesztését az eddiginél sokkal profibb módon kell végezni. Ez elsősorban pénz kérdése, de nemcsak az. Nem tartható állapot, hogy könyveinket és a Kisebbségkutatást sokkal többen olvasnák, mint ahányan egyáltalán tudnak róluk: határon innen és túl egyaránt.

Lafferton Kálmán

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu