Korunk író-krónikása
2002.11.19

Amikor Györffy László munkáiról esik szó s a krónika műfajcsokráról, természetesen ne csak a legközvetlenebb jelenkor néhány esztendejére gondoljunk, hanem a huszadik század egészére, legfôképpen a második felére, amely az író számára elôbb gyerekként, majd felnôttként megélt évtizedek sora, s amelyeknek történéseit nem szűnô érdeklôdéssel faggatja. Olyan nemzedék és olyan szemlélet képviselôje ô, amely még magátólértetôdônek tartotta és tartja a szülôk, a nagyszülôk, a még korábbi elôdök sorsának faggatását is, hiszen tudja, hogy a jelent nagy mértékben a megtörtént múlt formálta. E felfogás szemléletes példája tavaly megjelent regénye is. Az Aki megszökött a halál elôl önmeghatározása szerint „történelmi regény a megmaradásról”. Fôhôse egy ludovikás katonatiszt, aki a hadifogság után villanyszerelôként dolgozott, majd 1956-ban Keszthely nemzetôrparancsnoka lett, s a legvégsô pillanatban emigrált Ausztriába. Halálra is ítélték, sôt haza is akarták csempészni, nyilván azért, hogy végrehajthassák az ítéletet. Tizenötmillióból egyetlen magyar embernek a sorsa ez, különlegesnek látszik, pedig tipikus, hiszen bármikor bármelyikünkkel megtörténhet bármi a gyötrelmes huszadik században.

S félô, hogy megtörténhet bármi a most kezdôdött huszonegyedikben is. Györffy László legfrissebb könyve, a Pásztázó, magányerôbôl esszéket, közéleti írásokat tartalmaz „európai magyarságunk csapdahelyzeteirôl”. Ezek a munkák nemcsak keltezésük miatt kötôdnek a legmaibb jelenkorhoz, hanem gondjaikkal is. Valójában az esszék is mind közéleti kérdésekkel foglalkoznak, a publicisztikai írások, az ünnepi beszédek is esszéjellegűek. Az író gondjai a magyarság s azon át az emberiség sorskérdései. A honnan jöttünk helyett most a hol vagyunk és a hová megyünk kérdésköre kerül a középpontba, de oly módon, hogy e hármasság minden tagja utal a másik kettôre. A csapdahelyzetek nem ma, nem 1990 után alakultak ki, s bizony kétséges az is, hogy a ma élô legfiatalabbak akár megérhetik-e azt a kort, amelyre mindegyik felszámolódik.
Itt most csak sorolni lehet néhányat azokból a gondokból, azokból a sorskérdésekbôl, amelyek a kötet tárgyát képezik. A huszadik század Mohácsa Trianon volt, s feloldásának útját-módját ma sem ismerjük. A nemzeti kultúrát azonban nemcsak a határokon túl élôk körében fenyegeti veszély, hanem a magyar államban is. Egy világtendenciával kellene nem szembeszegülni, hanem megbirkózni úgy, hogy a globalizációnak a kultúrában ne csak a máris elrettentôen érzékelhetô hátrányai mutatkozzanak meg, hanem lehetséges elônyei is. A proletár nemzetköziség után egy falanszter-szerű nemzetköziség fenyeget, amelyben a minden nap azonos széklábak faragásának kötelezettségét a számítógépek billentyűzetének mániákus nyomogatása váltja fel. Valóban szükség van a szellemi honvédelemre az egyetemes és az oda tartozó nemzeti kultúra védelmében egyaránt. S ez utóbbira nemcsak azért szükséges jobban figyelnünk, mert igazán csak nekünk fontos nélkülözhetetlenül, hanem azért is, mert miként az egyik esszé szellemesen kifejti: „Európa kelet felé lejt” – szellemi értelemben is. Györffy László helyeselhetô álláspontja szerint nemcsak a politikának, hanem a szellemi életnek is feladata a kűzdelem e helyzet megváltoztatásáért.

Györffy László: Pásztázó, magányerôbôl
Hét Krajcár – Püski Kiadó, 171 oldal, 760 Ft

Vasy Géza

©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu