buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 7, kedd
Herman napja

Évfordulók:
1867: Osvát Ernő születése (Nagyvárad)
1889: Gabriela Mistral születése (Vicuña)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Indul a „magyar Duden”!


2004.10.08

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Az Osiris Helyesírás a magyar nyelv eddigi legteljesebb bemutatását nyújtó tízkötetes könyvsorozat (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára) elsô kötete. Olyan átfogó, rendszeres helyesírási kézikönyv, amely a teljes rendszert szem elôtt tartva az alapoktól ismerteti és magyarázza a szabályokat, valamint számba veszi azokat az újabb vagy eddig szabályozatlan helyesírási jelenségeket, amelyekre az érvényben levô szabályzat nem ad eligazítást. A kézikönyv az 1984-ben megjelent és jelenleg is érvényes akadémiai helyesírási szabályzat részletezô kifejtése, valamint szótári bemutatása. A kötet két nagy egységbôl áll: a szabálymagyarázó, tanácsadó elsô részt egy minden eddiginél nagyobb szóanyagot tartalmazó szótár követi. Ez a rész 47 186 szócikkben 213 974 szót, szóalakot, kifejezést, tulajdonnevet tartalmaz. Ehhez járul 13 559 elválasztási és 4789 kiejtési minta, valamint 101 689 utaló. A kötetet irodalomjegyzék, glosszárium és tárgymutató teszi teljessé.
 

Új, tízrészesre tervezett sorozatot indított útjára az Osiris Kiadó. Az elsô kötet, amely a tömör Helyesírás címet viseli, a maga 1540 lapjával máris tekintélyt parancsoló alkotás. Széles felhasználói kör számára készült, de tudományos mércével mérve is nívós kézikönyv. A szerzôk — Laczkó Krisztina, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének oktatója és Mártonfi Attila, az MTA-ELTE Nagyszótári Kutatócsoportjának munkatársa — lényegében két könyvet alkottak, de ezek szervesen kiegészítik egymást. A nagyobbik egységet egy több mint 1100 lapos szótár teszi ki, ez Mártonfi Attila műve; az elsô szakasz, amely szabálymagyarázó és tanácsadó szerepet tölt be, zömmel Laczkó Krisztinától származik, de mindkét szerzô részt vállalt a másik munkájában is.
Mielôtt röviden bemutatnánk a kézikönyvet, érdemes néhány szót szólnunk a tervbe vett sorozatról. — A sorozatszerkesztô, Tolcsvai Nagy Gábor szeme elôtt a német könyvkiadás egyik nagy sikerű vállalkozása, az úgynevezett Duden-szótárak sora lebegett. A németek 12 kötetben álmodták meg a nyelvvel kapcsolatos közhasznú ismeretek tárát. Sorozatuk magában foglal egy normatív nyelvtant is, de a könyvek zöme szótár, illetve lexikon jellegű. Van köztük értelmezô, kiejtési, eredeztetô, (etimológiai), idegen szavakat fordító, nyelvhelyességi, stilisztikai szótár, illetve lexikon. Külön kötetbe gyűjtötték össze a szólásokat és közmondásokat, valamint a szállóigéket. A Duden-sorozat elsô tagja szintén a helyesírást tárgyalja két részben (magyarázó-tanácsoló bevezetésben és szótárban), hasonló küllemmel. A jelentôsen megújított kiadást az tette idôszerűvé, hogy 1998-ban új helyesírási szabályzat lépett életbe a német nyelvterületen.

A Osiris sorozatának további tervezett kötetei a következôk: Idegen szavak szótára, Nyelvtan, Nyelvtörténet, Nyelvhelyesség, Szólások és közmondások, Szövegalkotás és stílus, Nyelvváltozatok, Szinonimaszótár, Értelmezô szótár. Kíváncsian várjuk, hogy a soron következô szótárak hogyan és milyen mértékben újítják meg a jelenleg forgalomban levôket.

Vessünk ezek után néhány pillantást az „Osiris-Helyesírás”-ra! Felnyitva az ízléses külsejű, erôs kötésű könyv fedelét, azonnal egy látványos tipográfiájú elôzéklaphoz jutunk, ahol a szótár néhány szócikkét látjuk kinagyítva. A szócikkek jól tagolt szakaszaira nyilak mutatnak, amelyekhez magyarázó, megvilágító megjegyzések csatlakoznak. Így a felhasználó gyorsan és kényelmesen kiismeri magát abban az apparátusban, amely — valljuk be — néhány szótárban inkább megnehezíti, mintsem megkönnyíti a gyors tájékozódást. (Természetesen a bevezetôben és a szótári rész elején külön is olvasható technikai útmutatás.) Az impozáns szógyűjtemény különbözô elektronikus adatbázisok felhasználásával készült, számítógépes keresôprogramok segítségével. Többek között ennek köszönhetô, hogy jelentôsen bôvíti az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent helyesírási szótár anyagát, beemelve azt a friss szókincset is, amely fiatal kora miatt eddig jórészt be sem került lexikográfusaink látókörébe. Abban is újat hoz a szótári rész, hogy messze túllép a szójegyzékek szintjén: az elválasztás feltüntetésén kívül szükség szerint kiejtést, értelmezést, alakváltozatokat, nyelvtani és bizonyos nyelvhasználati információkat is ad, továbbá utalószóval mutat rá más szócikkekre. (Hasznos lett volna a Duden-szótárhoz hasonlóan lapszéli színes regiszterezéssel jelezni, hogy mettôl meddig terjed az azonos kezdôbetűs címszók tartománya.)

Az elsô, magyarázó-tanácsadó egység A magyar helyesírás szabályai címen közismertté vált akadémiai szabályzat érvényben levô 11. kiadására épül. Feladata részben az, hogy a rendkívül tömören közreadott szabályokat közérthetôen megmagyarázza, világos példákkal szemléltesse. Másrészt mivel az akadémiai szabályzat 1984-ben, tehát épp 20 éve látott napvilágot, szükség volt olyan részfejezetek beillesztésére is, amelyek eddig elhanyagolt vagy szabályozatlan kérdéseket tekintenek át. „Jóllehet kézikönyvünk teljességgel követi az akadémiai helyesírást, azokra a kérdésekre, problémákra is megpróbál választ találni a meglevô szabályokból kiindulva, amelyek nem szerepelnek az akadémiai szabályzatban. Ezek egy részét azok a jelenségek alkotják, amelyek 1984 óta újdonságként jelentek meg az írásgyakorlatban a nyelvi változásoknak megfelelôen. A másik részbe a szabályzatba nem való, ám kézikönyvben mindenképpen tárgyalandó helyesírási kérdések tartoznak. Az efféle leírásokat nem szabályként tüntetjük fel, hanem javaslatként…” — írják a szerzôk (12. oldal). Jelentôs elôrelépést érzékelünk azokon a területeken is, amelyek viszonylag jól kidolgozott fejezetei voltak helyesírásunknak (ilyen például a tulajdonnevek írásmódja).

A magyarázó részekben számos olyan „szolgáltatás” található, amely a vaskos kötetet kifejezetten barátságossá teszi. Az elôszó 11. oldalán ezeket a betéteket 30 tételben listázzák a szerzôk. Néhány közülük: idegen mellékjeleket bemutató lista, az ly-os szavak listája, az igekötôk, a tulajdonnevek köznevesült formái, mutatvány a személynévi elôtagú összetételekbôl, országnevek és ezek rövidítései, csillagnevek, tájnevek, rövidítések jegyzéke, vegyjelek, mértékegységek rövidítései, matematikai jelek, az összetett mondatok írásjelezését bemutató táblázat stb. Hasznos, a helyesíráson túlmutató információk meríthetôk az ilyen összeállításokból is, mint pl. az állami díjak és kitüntetések elnevezései, a legnagyobb példányszámú magyar nyelvű lapok címei vagy a leggyakrabban látogatott internetes portálok listája. Ha valaki a részletes tartalomjegyzék segítségével sem talál rá egy keresett információra, segít rajta a kötet végi betűrendes tárgymutató. Az elmélyültebb tájékozódást szolgálja a tematikus szakirodalom-jegyzék, szintén a szótári rész után.

A könyv „legfôbb célja az, hogy a magyarul írók sokasága határon innen és túl, gyerekek és felnôttek, a különféle szakmák tudós képviselôi és laikusok egyaránt gyorsan és könnyen választ találjanak helyesírási kérdéseikre, kétségeikre” — olvashatjuk az elôszóban (9). Nos, a kitűzött cél elérésére Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila nagyon komoly erôfeszítést tettek, és meggyôzôdésem, hogy a siker nem marad el. Ennek legfôbb záloga a szakszerűségen és a részletes kidolgozáson kívül az, hogy soha nem tévesztik szem elôl azt a kényes egyensúlyt, amelyet a hagyomány és megújítás között teremtettek helyesírásunk szabályozói.

Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás
Osiris Kiadó, A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 1. 1540 oldal, 5980 Ft

Juhász Dezső

 
Osztályzat: 

 
Fórum


Legelső hozzászólások a cikkhez:
Helyesírás-mániás

#1

2004.12.15 13:14

Azt szeretném megnézni az Interneten, hogy hogy kell írni az "Olajfák hegyén"-t. Nincs benne a Helyesírási tanácsadó szótáramban; gondoltam, utánanézek.
Tudnátok segíteni?
[VÁLASZ]
bótos6

#2

2004.12.15 14:18

-Olafák hegyén-? ahogy írdod! Majd a Duden!
[VÁLASZ]
bótos6

#3

2004.12.15 14:20

Azért egy "j" bötű köll bele!
[VÁLASZ]


  . . .

Az összes hozzászólás
megtekintése

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu