buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 1, szerda
Hugó napja

Évfordulók:
1809: Nyikolaj Vasziljevics Gogol születése (Szorocsinci)
1868: Edmond Eugène Alexis Rostand születése (Marseille)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Monográfia József Attiláról


2009.03.25

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Az ismert József Attila-kutató N. Horváth Béla több e tárgyba vágó tanulmánykötet után monográfiát írt a munkásságában központi szerepû alkotóról. E könyvet nemcsak a szakértelem jellemzi, hanem a szeretet, az érzelmi kötõdés is. Mint a bevezetõben elárulja, számára meghatározó a költõi önvallomás: „Csak az olvassa versemet, / ki ismer engem és szeret (…) s szivében néha elidõz / a tigris és a szelid õz.”

A József Attila-szakirodalom mennyisége alighanem túlszárnyalja már a Petõfi Sándorról vagy az Ady Endrérõl szólót. Az 1975-ben megjelent bibliográfia két és félezer tételt tartalmazott, s ez a szám azóta több mint a kétszeresére nõhetett. Csak az önálló könyvként megjelent kiadványok száma száz fölött van, azonban e munkák között viszonylag kevés a teljes pályaképet adó monográfia. Még a hatvanas években jelent meg Gyertyán Ervinnek az életrajzot, majd Balogh Lászlónak az életmûvet középpontba állító könyve. E két kismonográfia több kiadásban kerülhetett az olvasókhoz. Az elõbbi inkább a középiskolások, az utóbbi pedig az egyetemisták és a tanárok számára készült kismonográfia. Szabolcsi Miklós teljességre törekvõ nagymonográfiájának négy kötete – egy egész tudóspályát átívelve – 1963 és 1998 között vált olvashatóvá. Ezek alatt az évtizedek alatt sokban módosult az irodalomtudomány szempontrendszere s válhatott egyre teljesebbé a költõrõl formálódó kép. Mindezt tükrözi ez a könyvsorozat. Az ezredfordulón, 1999-ben két újabb kismonográfia jelent meg. A befogadó sorozat jellegének megfelelõen Valachi Anna munkájában hangsúlyos az életrajzi jelleg. Részletes életrajzi kronológiát közöl Tverdota György könyve is, de itt a középpontba a költészet folyamatrajza került.

A kis- és a nagymonográfia közötti mûfajban N. Horváth Béla munkája az elsõ, s munkája már pusztán ezért is hiánypótló. Gondoljuk el, hogy a József Attila életmûvét kedvelõ olvasó aligha fog száz vagy akár tucatnyi könyvet kézbe venni azért, hogy pontosabb ismeretei lehessenek, hogy az õt foglalkoztató kérdésekre választ keressen és találjon. Ha találhat egy kézikönyv jellegû munkát, amelyben mutatók segítik, bibliográfia igazítja el a további kutatásban, akkor sokkal könnyebbé és gazdaságosabbá válik a munkája. S azt sem célszerû figyelmen kívül hagyni, hogy az utóbbi tíz-húsz évben a kutatók számos új ismeretre tettek szert, újfajta értelmezéseket fejtettek ki.

N. Horváth Béla természetesen a saját József Attila-képét mutatja be könyvében, ezt azonban olyképpen tette, az elvárhatónál is teljesebb tudósi alázattal, hogy nemcsak az eddigi szakirodalom minél alaposabb megismerésére törekedett, hanem annak alkotó beillesztésébe is.

Egy kiemelkedõ életmû esetében a körülbelül félezer oldal terjedelmû munkát eltervezve a szerzõnek óhatatlanul korlátoznia kell önmagát, hiszen „mindenrõl” érdemben nem szólhat. E könyv elsõsorban az életrajzzal takarékoskodik, talán húsz oldalnyi sincsen a különbözõ fejezetekben található anyag, s ezek egy része is lábjegyzetekbe szorult. Az én értelmezésemben ez az önkorlátozás következménye, és nem az életrajzot megvetõen elutasító irodalomtudományi iskolák hatása. Mindenesetre annak, aki kevéssé ismeri az életrajzot, célszerû ezirányú ismereteit elmélyítenie, hogy e könyv minden pontját döccenõmentesen követhesse.

E könyv kettõs címe nemcsak a tárgyat jelöli meg, hanem a közelítés módját is: A líra logikája / József Attila. A költõ egyik töredékében jelentette ki, hogy „a líra logika, / de nem tudomány”. Mai napig nem eléggé ismert, hogy József Attila nemcsak a verseiben volt tudós, a mesterségét zseniálisan ismerõ mûvész. Számos olyan elméleti írása, töredéke van, amelyek a filozófiáról, a mûvészetrõl, a társadalomról alapos felkészültséggel és intuícióval gondolkodó tudóst sejtetnek. N. Horváth Béla a lírai mûvekkel egyenrangú fontosságúnak tartja ezeket az írásokat, s ennek megfelelõ alapossággal, a lírai mûvektõl korántsem elkülönítve tárgyalja azokat. Ezt a szervességet, a lírának és a „tudománynak” ezt az egymásrautaltságát, a teljes életmûvön végigvezetve ilyen teljességgel s ennyire hangsúlyozva ez a monográfia mutatja be elõször. József Attila gondolkodói útja nyilván költõi világképében mutatkozik meg a leghitelesebben. Ez azonban nem mindig és nem mindenben azonos az egyedien létezõ személyiség világképével, s annak hol elméleti írásokban, hol közéleti cselekvésekben való kifejezõdésével. Ez az összetettség, rétegzettség megerõsítheti, gyengítheti, feszültebbé vagy harmonikusabbá teheti a lírai mûveket. Minél teljesebben kell ismerni tehát az életrajzot s az elméleti írásokat, hogy elkerülhessük az akár termékeny félreértelmezéseket. Mert bármennyire hihetetlen, a sok új ismeret dacára még ma sem tudunk minden fontosat József Attila életútjáról, s még mindig vannak értelmezési gondok, s ezek mindegyike talán soha nem lesz megválaszolható.

Azt is tudomásul kell vennünk, hogy korról korra más és más vált hangsúlyossá az életmû értelmezésében. Legelõször alighanem a költõi nagyság tényének felismerése. Majd a bolsevik, késõbb az árnyaltan marxista értelmezés. Ezt árnyalta a hatvanas évek vége felé az egzisztencializmus beépítése. A kilencvenes években a freudizmus, a szociáldemokrácia eszméi, az istenhit, a posztmodern szemlélet elemei is megjelentek a világkép értelmezésében. N. Horváth Béla elemzései mindezzel számot vetnek, s amit termékenynek tart, azt használja elemzéseiben. Így könyve összegzõ és egyúttal új utakat megnyitó. A 21. században ez az elsõ monográfia arról a költõrõl, akinek korszerûsége és idõszerûsége változatlanul megkérdõjelezhetetlennek mutatkozik. Készül egy újabb monográfia Tverdota György alkotói mûhelyében, s kívánatos, hogy a mai fiatalok közül is a József Attila-életmû kutatójává váljanak néhányan.

N. Horváth Béla: A líra logikája. József Attila
Akadémiai Kiadó, 2008
510 oldal, 3990 Ft

 
 
 

Vasy Géza

Akadémiai Kiadó

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu