buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 16, hétfo
Etelka és Aletta napja

Évfordulók:
1859: Wilhelm Grimm halála
1883: Kós Károly születése (Temesvár)
1991: Vas István halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Ne akarjunk törpék lenni!


2004.03.11

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Hosszú évek óta fényesnél fényesebb művekkel lep meg bennünket a Nap Kiadó, részben az In memoriam sorozatával, az emlékezet kötetekkel, a székelyföld-sorozattal, a remek nyelvészeti könyvekkel, a sokak számára eddig hozzáférhetetlennek tűnt tudományos kézikönyvek reprint kiadásaival, no meg történelmi és irodalomtörténeti kötetekkel.

A Nap akkor kezdett ragyogni a Kiadóra, amikor a tudományos szakemberek sorra kézbe vették a tudományos alapművek míves reprint kiadásait, s megállapították, hogy: igen, ezt is Napék készítették. A sorozat Szily Kálmánnak, az Akadémia egykori főtitkárának, a Magyar Nyelvtudományi Társaság alapítójának értékes kétkötetes műve, A magyar nyelvújítás szótára utánnyomásával indult, s folytatódott a Pauler Gyula és Szilágyi Sándor akadémikusok által a Millennium tiszteletére szerkesztett, s 1900-ban megjelent A magyar honfoglalás kútfői újrakiadásával. A kötethez Vékony Gábor írt utószót. Komoly kötetről van szó, tudós elmék írták, tudós olvasókra számítva.

Aztán jött a sorozatban Karácsonyi János (ugyancsak akadémikus) híres művének, A magyar nemzetségek a XlV. század közepéig című munkának az új kiadása, Kubinyi András utószavával. Ez utóbbiban helyesen olvasható, hogy „természetesen a XIII–XIV. századi és a későbbi nemzetségek (atyafiságok) azonosítása csak feltevés, amit a későbbi kutatásoknak kell majd megerősítenie vagy megcáfolnia”. Az elmúlt években annyi badarság jelent meg a régi magyar nemzetségekről, hogy Kubinyi professzor 1995ös óhaja majdnem így fogalmazható át: örüljünk annak, hogy Karácsonyi János legalább kutatható, magyarázható, továbbfejleszthető, valós oklevelekre épülő feltevéseket fogalmazott meg számunkra. Talán hasonló véleményen van Sebestyén László is, akinek a Kézai Simon védelmében című őstörténeti írásait, előadásait, vitairatait egységes kötetben adta közre a Kiadó.

A reprintek sorában jelent meg Szentpétery Imre kétkötetes latin nyelvű munkája, amelyet Árpád-kari vonatkozású elbeszélő forrásaink kritikai kiadásaként tisztelhetünk. A mű utószavát Veszprémy László és Szovák Kornél írta. Penavin Olga néprajzi munkáit sokan ismerik, kórógyi szótárát azonban kevesen tudták eddig használni, mert nemigen lehetett hozzáférni. Most már a Kiadó jóvoltából ez sem gond, s a nyelvészek és a néprajzasok ily módon értékes kézikönyvvel gazdagadtak. Hasonló mondható Luby Margit A parasztélet rendje Szatmár megyében című kötetéről is, amelyhez a szerző több tanulmányának reprintje is kapcsolódik. A munkához Mohay Tamás írt utószót.

Számos szakcikkben hivatkoznak Frecskay János mesterség-szótárára, de aukciókon kívül nemigen lehetett ehhez sem hozzájutni. Értékes kötetről van szó, amelyben 50 iparág szakszavainak leírása található meg, egy 19. század végi gyűjtés alapján, s a kötethez a magyar szakkifejezések német megfelelőiből, illetve fordítottjaiból is készült szószedet. JÓ kis ipartörténeti, művelődéstörténeti, nyelvtörténeti alapgyűjtés, reméljük, hogy egyre többen akarják forgatni.

A Kiadó vezetője, Sebestyén Ilona nem csak a Ballagi-szótár 1873-as, mindössze 83 ezer címszót tartalmazó anyagát készítette el reprint változatban, hanem ifj. Szinnyei József nyelvészprofesszornak – a híres bibliográfus fiának – Magyar tájszótára új kiadására is sort kerített, figyelvén arra is, hogy 1910-ben Gombocz professzor ehhez egy pótlást is közreadott. Mellesleg Gombocz 1926-os Jelentéstana önálló kötetként is megjelent gondozásukban 1999-ben.

Hóman Bálint „Magyar pénztörténet”-ét 1991ben jelentette meg a Maecenas Kiadó, Szántó György Tibor jóvoltából, s annak utószavában már olvashattunk arról, hogy a Hóman-kötetek reprint kiadását A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában című 1921-es munkájának új kiadásával kellene folytatni. Jó tíz évre rá ezt a tervet a Nap Kiadó meg is valósította, közreadván e Hóman-kötetet Draskóczy István utószavával. Az utószó szerzője megállapítja, hogy „Hóman Bálint munkájának egyik sarkpontja az volt, hogy a nyugati kereskedők a magyar aranyért hozták áruikat Magyarországra. Ezt a kereskedelmet akadályozta Bécs árumegállító joga, amellyel szemben ... a magyar és a cseh király olyan útvonalról állapodott meg, amelyik elkerüli az osztrák fővárost. Ezzel szabaddá vált az út hazánk felé, megnyílt a lehetőség arra, hogy a német kereskedők hozzájussanak il magyar aranyhoz.” Mindez már a múlté, Bécs nem állítja meg a kereskedőket, ők egyre szabadabban tudnak jönni, s teljes lesz a szabadság ez év május 1-je után. Úgy tűnik tán, hogy még mindig érdemes versengeni egyfajta magyar aranyért. De erről talán majd egy későbbi kötetben olvashatunk.

Szépek ezek a reprint kötetek, nem kis részben az azok kötéstervét készítő Sebestyén Lajosnak köszönhetően. Sebestyén reprint-kötésit már korábban is megcsodálhattuk, gondoljunk csak a Bartal-féle szótár 1983-as kiadására, vagy a Zolnai-féle Oklevél-szótár 1984-es reprintjére. A klasszikus művek új kiadásainak tömör bemutatását hadd zárjuk egy kedves kötetecskével, Jókai Kertészgazdászati jegyzeteivel, amelyekből 2002-ben készült szép kötet a Kiadó gondozásában. Egy másfajta klasszikus: magyar középkori királyi székhelyekről Medium Regni címmel adtak közre kötetet. Esztergom, Székesfehérvár, Óbuda, Visegrád, Buda volt egykoron uralkodói székhely, s ebben a sorrendben mutatják be a szerzők a városokat, azok régészeti és kulturális emlékeit.

Bolla Ilonának, az 1980-ben elhunyt neves történettudósnak állít emléket a Kiadó egyik új kötetével. „Ebben a kötetben Bolla Ilona életművének lényegét tarthatja kezében az olvasó: a kutatók s az egyetemi hallgatók újabb nemzedékei, akiknek felkészítésére és pályájukon való elindítására a szerző egész – alig több, mint öt évtizedes – életét szentelte” – olvasható Gerics József professzor bevezetőjében. Bolla Ilona A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon című művét Ladányi Erzsébet rendezte sajtó alá – mintaszerűen.

A Rákóczi emlékév tiszteletére jelent meg gondozásukban az egykori jeles hadtörténész, Markó Árpád (1885–1966) kutatásait összegző, Mészáros Kálmán által összeállított tanulmánykötet. Bizony jó lenne, ha minden kiadó minden tanulmánykötetét ilyen gondosan rendezné sajtó alá, amint ezt most e kötet esetében tapasztalhatjuk. A neves kutató, Markó pályáját a II. világháború félbetörte, 1949-ben akadémiai tanácskozó taggá minősítették vissza, holott már 1934-ben az MTA levelező tagja volt. 1950-ben ezredesi nyugdíját is elvonták tőle, két évre rá azonban kandidátus, 1965-ben pedig akadémiai doktor lett. Életében levelező taggá újra nem léptették elő, s csak halála után 33 évvel rehabilitálták. Talán e rehabilitáció részét képezi a nemrégiben közreadott II. Rákóczi Ferenc csatái című tanulmánykötete is.

Érdekes munka Fodor Imre Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig című összeállítása, hiszen a kötet adatainak többsége afféle kuriózum a történelem iránt érdeklődők számára. Az elmúlt években egyre több kapcsolattörténeti dolgozattal találkozhattunk az angol-magyar, francia-magyar, amerikai-magyar, lengyel-magyar stb. kapcsolatok történetéről, de a svéd-magyar kapcsolatok múltjáról eddig nagyon keveset írtak. Ezért is örömteli ez a svédeket bemutató történelmi munka, amely kitér a magyar kapcsolatokra, azokra, amelyek remélhetőleg új történelmi tankönyveinkbe, a magyarokat oly korán befogadó Európának a magyar vonatkozású, az eddigieknél jóval teljesebb történetét bemutató könyvekben már mindenképpen helyet kapnak. Hogy Európának az északi államaiban ismerték-e és elismerték-e a magyarságot az elmúlt századokban, erről bizony eddig keveset tudtunk. Elődeink valószínűleg kevéssé kutatták e kérdéskört, s mire publikálhatóvá váltak a kutatási eredmények, a napi politika határozta meg a publikációk, tankönyvek lehetséges irányát, világ látását. Sok még a tennivaló, s szerencse, hogy sorra jönnek a szép kapcsolattörténetek, s ezek sorában foglal helyet Fodor Imre munkája is.

A végére hagytunk egy sorozatot, Sepsiszéki Nagy Balázs sorozatát, amely a Székelyföld falvait van hivatva bemutatni, mégpedig nem a múltban, hanem a 20. század végén. Orbán Balázs egyik utóda a kötet szerzője, s a kellemes stílusú bemutatásokról is nyilván majd azt fogja mondani az utókor: szükség volt rá, mert látnunk kellett, látnunk kell, hogy mi történt, mi történik Kovászna megyében, Hargita megyében és másutt a Székelyföld falvaiban, Székelyföld még meg lévő falvaiban, a 20. század végén. Szociológiai, néprajzi, földrajzi, építészeti, mezőgazdasági leírásnak, világi és egyházi adattárnak egyaránt nevezhető e kötet, amely kitér az iskolákra, a temetőkre, a mesterségekre és hagyományokra, szóval mindarra, amelyek segítségével pillanatkép készíthető egy hatalmas földrajzi egységről. Hogy e kép szomorú-e vagy optimizmust sugároz, ezt döntsék el az olvasók most, s a kötetet öt év múlva olvasva ismét.

A Nap Kiadó profilját leginkább az általuk közreadott Illyés-kötet alcímévei jellemezhetjük, kiadványaik: írások az anyanyelvről. És nem is akármilyen írások! Illyés írja: „Az olvasás útján való gondolatközlés félelmesen törpül a hallás útján történőhöz viszonyítva.” Szerencsénkre e törpülés egyik megállítóját így hívják: Nap Kiadó.

 
 
 

dr. Gazda István

Nap Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu