buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 15, vasárnap
Valér napja

Évfordulók:
1822: Verseghy Ferenc halála (Buda)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Tintánál is maradandóbb


2004.04.08

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A tinta a régi kínai leírások szerint legalább olyan régi, mint a könyvnyomtatás. Az évszázadok során a tintával írt papiruszok elhalványultak, a fadúc felhasználásával nyomott mûvek többsége elenyészett. Megmaradt a szó, az átörökített és memorizált szavak sokasága, a szép kifejezések halmaza, amelyek egy-egy nemzet szókincsének alapjául szolgálnak. A Tinta Kiadó elsõsorban arra vállalkozott, hogy e szókincset összegyûjtse, s egy tinta-iratnál maradandóbb formában õrizze meg az utókor számára.
 

E céljukat több könyvsorozatban is igyekeznek megvalósítani, ezek egyike A magyar nyelv kézikönyvei címet viseli, amelyben eddig hat munka jelent meg. A sorozat elsõ – egyben elsõrendû – darabja a Magyar szókincstár, amely rokon értelmû szavaink és szólásaink hatalmas szótára, s amely a szótárgyûjteményérõl is ismert – és sokak által e gyûjteményt a Millenáris Kiállításon megismert – Kiss Gábornak, a kiadó igazgatójának a munkája, a mû fõmunkatársa Temesi Viola volt. „A szótár a magyar anyanyelvûek legszélesebb köre számára készült, a »hivatásos« tollforgatók (az újságírók, a fordítók, a tanárok, a szerkesztõk) mellett mindenki haszonnal lapozhatja, aki igényesen, pontosan, színesen kívánja kifejezni magát… Gazdag tartalma révén a Magyar szókincstár újabb szókészlettani, jelentéstani, frazeológiai és stilisztikai kutatások kiindulópontjává válhat” – olvasható az elõszóban. A szócikkekben több mint 80 ezer szó található, köztük több mint 14 ezernek a szinonimája olvasható a kötetben, s a közmondások és szólások száma mintegy négyezer. Szerencsés dolog lenne a frazeológia kifejezésre is jó szinonimákat találni. A sorozat második kötetében Grétsy László nagyon szép idézeteket gyûjtött össze számunkra elmesélvén, hogy íróink és költõink hogyan vallottak a magyar nyelvrõl. Illyés Gyula például így: „…a jó magyar írás és beszéd tanítását voltaképpen a helyes gondolkodás tanításával kell kezdeni. Ki gondolkodik helyesen? Aki az igazat keresi.

Az írás és a beszéd módja mindenkit leleplez. Jól beszélni és írni magyarul – ez tehát igazánból: jellemkérdés. Az íróság ott kezdõdik, mikor az ember felelõsséget érez egy alany és egy állítmány összefûzésekor is; mert az is becsületvizsga: állítás, amiért helyt kell állni. Egy életen át! Egy nemzet életén át!” (A biztonság kedvéért hozzátesszük, hogy Illyés írókról, írástudókról beszél, politikusokról és médiasztárokról más tanulmányaiban szól.) Ehhez hangulatában jól illeszkedik a Makkai Ádám által összeállított kötet, amely költészetünk nyolc évszázadából ezer szép verset tár elénk. Forgách Tamás a magyar szólásokból és közmondásokból – szókapcsolati példákkal szemléltetve – állított össze egy nagy kézikönyvet, s hogy ezt még jobban tudjuk használni, ehhez érdemes kézbe venni a Bárdosi Vilmos által öszszeállított Magyar szólástár elnevezésû kötetet, amely a szólásokon túlmenõen a helyzetmondatok és közmondások értelmezõ és fogalomköri szótára. Ebbõl – sok más mellett – kitûnik, hogy „az ökröt szarván, az embert nyelvén fogják meg”. (Hazánkban e szólásközmondás egyik része sem egyértelmû).

A kézikönyvek sorában látott napvilágot a Közgazdasági helyesírási szótár is, mely utóbbi átvezet bennünket a kiadó szótáraihoz, nyelvkönyveihez, s ezek sorában említhetjük meg Teffner Zoltán magyar–német, s egyben német–magyar mûszaki kisszótárát, vagy a nemrégiben elkészült háromkötetes angol tankönyvsorozatot. Herman József kötetében az újlatin nyelvek kialakulásának útját követte végig, míg a francia nyelvhez kötõdõen a kiadó három fontos mûvére is szeretnénk felhívni a figyelmet: Francia jelentésváltozások elemzése (Balogh Péter), A francia nyelv születése (Bernard Cerquiglini) és Léxicologie et enseignement du français (Oszetzky Éva). Kiss mûhelye harmadik, ugyancsak sikeres sorozata klasszikus munkák reprint-kiadásait tartalmazza, mint amilyen pl. Kékessy László könyve (A magyar vadász kézikönyve), Sebestyén Gyula sokat idézett munkája (Rovás és rovásírás), vagy a középiskolai irodalomkönyvekben többnyire negatív színben feltüntetett Horger Antal egykori híres kézikönyve (Magyar szavak története), nem is beszélve a nyelvészek nagy tanítójának, Bárczi Gézának az összefoglaló munkájáról, A magyar szókincs eredetérõl. A negyedik sorozat Reguly Antal szellemében szerkesztetik, amelyben helyet kaptak Reguly „hangjegyre szedett” finnugor dallamai éppúgy, mint a híres-neves Gyarmathi Sámuel jó kétszáz éve megjelent munkájának, a végre magyarul is olvasható Affinitasnak a szövege.

A Földrajzi nevek etimológiai szótára kapcsán oly sokak által tisztelt Kiss Lajos (1922–2003) munkája külön is kiemelésre méltó, amely posztumusz kötetként, idén látott napvilágot. A munka a szerzõnek az etimológia elméletéhez, a szófejtésekhez, a földrajzinév- magyarázatokhoz, a lexikográfiához és a nyelvtudomány- történethez kapcsolódó legérdekesebb írásait tárja elénk, bemutatván teljes publikációs jegyzékét is. Megható a szerzõ visszapillantása, amelybõl egy sok-sok viszontagságos helyzetet megoldani tudó, tipikus jelentõs 20. századi magyar tudós munkásságát ismerhetjük meg, aki természetesen megfordult hadifogolytáborokban (ahol csak a nyelvészek többsége tanult meg jól oroszul), bár mint írja: „orosz nyelv tanulásommal meglehetõsen elszigetelt jelenség voltam hadifogoly társaim között” – tegyük hozzá: ezen nem csodálkozunk. „Én azonban meg voltam róla gyõzõdve, hogy szovjet hadifogságban legérdemesebb mégis oroszul tanulni, mert ekképpen lehet a legcélszerûbb módon – Németh László késõbb szavakba foglalt életelvét anticipálva – a gályapadot laboratóriummá változtatni.

Nagy nehezen visszaérkezett szülõvárosába, Debrecenbe, és be tudott iratkozni az egyetem német-orosz szakára, de oda természetesen osztályidegenként sorolták be, s bár tartalékos hadnagy maradt, 1956 után lefokozták, s erkölcsileg csak 1990-ben rehabilitálták. Életútjának további részletei is lebilincselõen izgalmasak, érdemes hát elolvasni a teljes visszapillantást. Kiss Lajos 75. születésnapjára egy gazdag tanulmánykötetet is megjelentetett a Tinta Kiadó: Benkõ Loránd, Papp Ferenc B. Lõrinczi Éva, Kiefer Ferenc, Prószéki Gábor és mások tanulmányaival. Grétsy László 70. születésnapjára is készült kötet gondozásukban, Éltetõ anyanyelvünk címmel, amelyben 106 nyelvész fejti ki véleményét a mai magyar nyelvmûvelés elméletérõl és gyakorlatáról. Végül egy különleges sorozatról. Winkler Gusztáv jóvoltából a hadtörténet tanulmányozásához számos segédletet vehetünk kézbe, egyebek mellett egy nagy történeti összefoglalót a hadviselés mûvészetérõl és egy tanulmánykötetet a magyar erõdépítészetrõl. Nagyon jó középiskolai és fõiskolai segédkönyvek ezek, s nem csak a diákoknak, hanem történelemtanároknak is merjük ajánlani, s úgy tûnik, hogy a sorozat még folytatódik.

A Kiadó a megalakulása utáni években, elsõsorban 1992 és 1997 között, más tudományos mûhelyekkel közösen állított össze szótárakat, ezek között említhetjük az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Képes diákszótárt, Unikornisék Jókai-szótárát, az Auktor Kiadóval közös Nyelvmûvelõ kéziszótárt, s a tizenkét kötetnyit kitevõ Kétnyelvû közgazdasági szótársorozatot, amelynek fõ vállalkozója a közgazdasági szakirodalom közreadásában központi szerepet vállaló Aula Kiadó volt. A kiadó nagy sorozatával, amely Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához fõcímmel jelenik meg, s amely hamarosan eljut a 30. kötethez, méltó helyet foglal el a magyarországi nyelvtudományi könyvkiadásban, s ehhez kapcsolódnak a nyelvtörténeti kötetek, a nagy nyelvi kézikönyvek, a születésnapi emlékkötetek, a szótárak és nyelvkönyvek, s ezek mindegyike valóban maradandó értékû – illetve ahogyan írtuk – a tintánál is maradandóbb értékû alkotásokként tisztelhetõ. A szerzõ saját szótárgyûjteményét – amelyrõl Kiss Lajos kötetében is olvashatunk – nyilván úgy tudja a legbiztosabban bõvíteni, ha maga is szerkeszt hozzá szótárakat, s közread néhány klasszikust.

E különleges hobbit másoknak is jó szívvel ajánljuk, a kevésbé kreatívak pedig elégedjenek meg azzal, hogy könyvespolcukat immáron alapvetõ értékeket magukban sûrítõ Tinta-kötetek foglalják el. Móra Ferenc írja: „egy húron pendülnek – ezt ismeri mindenki. Nép közt forgolódó emberek, ha nagyon összetennénk az eszünket, tán még arra is emlékeznénk, hogy olyan, mintha betûvel 3- 4 variánsát is hallottuk volna majd. A Példabeszédekben annyi fordulata van, hogy csak 130-ig gyõztem megolvasni. Egész kemencebél pogácsa, íme, belõle egy tányérka kóstoló:

  Egy szegen függnek.
  Egy bakot nyúznak.
  Egy szelen szelelnek.
  Egy szérûn nyomtatnak.
  Egy disznót pörzsölnek.
  Egy gügyüt törnek.
  Egy levet hörpölnek.
  Egy kilincset rántanak.
  Egy tányért nyalnak.
  Egy tombácon faragnak.
  Egy macskát simogatnak.
  Egy kézzel tapogatnak.
  Egy faluban zsidóskodnak.

Ezekért a szépségeiért kár a nyelvnek, hogy elhalva, megkövesedve lehullanak az élõ-víz fenekére. Mert ezek helyett a mai élet nem tud újakat teremteni.”

A legfrissebb Tinta-kiadványok: Winkler Gusztáv: A hadviselés mûvészete I–II.; Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet; Lázár A. Péter - Vizi Katalin: Instant angol - mondatok, szerkezetek; Instant angol - igék; Instant angol - fõnevek, melléknevek.

A kiadó 2003-ban megjelent négy legsikeresebb kiadványa: Magyar szókincstár; Idegen szavak magyarul; Magyar szólástár; Magyar szólások és közmondások.

 
 
 

dr. Gazda István

Tinta Könyvkiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu