2020. október 22, csütörtök
Előd napja

Évfordulók:
1870: Ivan Alekszejevics Bunin születése (Voronyezs)
1882: Arany János halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Egy Babits-monográfia körvonalai


2003.06.11

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Több évtizedes kutatói munka áll az Új klasszicizmus felé… címen egybefoglalt tanulmányok mögött. A kötet ugyan nem szigorúan egybetartozó, a klasszikus monográfia szabályai szerint egymásra következõ traktátusokat tartalmaz, a dolgozatok összességükben azonban mégis egy készülõ, „nagy Babits-könyv” körvonalait sejtetik.

A kötet szerkesztésmódja mûnemi-mûfaji kiindulású: elsõként versek vétetnek számba, majd a Prózaformák fejezetcím kínálja magát az olvasó számára, aztán a Babits-család, illetve a „környezet” mintegy 10.000 dokumentumra becsült, igen kiterjedt levelezésébe pillanthatunk bele. Itt kapott helyet néhány, a költõ szerkesztõi munkásságával kapcsolatos tanulmány is; végül pedig egy tudomány-módszertani dolgozatot olvashatunk (Teleologikus és genetikus szöveggondozás – Babits-szövegek alapján), melybõl megismerhetjük a textológia-filológia alapvetõ irányait, s megtudhatjuk, hogy „a szöveggenetikai eljárás során a szöveg megalkotásának a rekonstrukciója sok esetben a mû poétikai interpretációjához ad új szempontokat”.

A Versmodellek és a költõi pálya címû elsõ fejezet szövegértelmezéseinek mindegyike kiemel egy-egy fõ szempontot, melyben az adott mû poétikai újszerûségét, versszervezõ elveinek összegzõdését látja a szerzõ, s ennek mentén gondolja végig magát az elemzett mûvet: A babitsi szövegalkotás reprezentációja: Esti kérdés; A vers mint személyes sors és lételméleti probléma: Balázsolás; A vers mint korábbi élethelyzetek újrainterpretációja: Jónás imája stb. Ez utóbbi tanulmány – például – a Jónás imájának egészen újszerû olvasatát adja: eltávolítja kissé a Jónás könyvétõl, s közelebb hozza az életmû tanúságtétel-verseihez. Összefoglalásnak és kulcsversnek tekinti, mely mindenekelõtt „a hangról, a szavakról, szólásról, beszélésrõl” szól. Vagyis „a kifejezés lehetõsége, érvényessége, a beszélõ és a szavak viszonya” a vers alapproblémája, melyben a „beszélõ története… a Jónás könyvében megteremtett lírai-epikai hõs históriája fölé nõ”.

A prózaíró Babitsról szóló tanulmányok közül mindenekelõtt a Timár Virgil fiáról értekezõt kell külön is kiemelnünk, mely a Babits-próza modernségét hangsúlyozza: „A szövegépítés és szövegalakítás módja azonban nyilvánvalóvá teszi: a személyesen megélt élettõl talán itt távolodott el leginkább Babits, s itt került legközelebb ahhoz a metódushoz, amelyik a késõ modern, sõt: posztmodern korszak prózateremtésének a sajátja lesz majd”.

Az egész kötetet harmonikusan egységesíti maga a kötetcím, az általa jelölt érték- és stíluseszmény: Az új klasszicizmus felé… Sipos Lajos mindvégig azt igyekszik bemutatni s bizonyítani, hogy a babitsi életmû – utólag rekonstruálható – fõ szervezõ ereje az az elhatározás, mely a klasszicizmus újragondolásában találja meg élet- és költészetigazoló értelmét. Mert – immár kétségtelenül – másfajta költészet ez, más típusú világlátás és írásmód, mint amilyet a klasszikus modernség kora (a 19. század második fele) vagy akár az Ady-, akár a Kosztolányi-költészet vallott magáénak.

A Babits-kánon újraírásának jelentõs állomása ez a könyv, mint ahogyan a szerzõ által vezetett Babits-kutatócsoport egyéb köteteinek megjelenése is mindig az. E mostani tanulmányoknak, Sipos Lajos látásmódjának és stílusának különös erénye, hogy ha az életmûnek csak egyes részeit tárgyalja, akkor is a teljesség képzetével és igézetével ajándékozza meg olvasóját.

Sipos Lajos: Új klasszicizmus felé…
Argumentum Kiadó
256 oldal

 
 
 

Fűzfa Balázs

Argumentum Kiadó

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu