buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. február 24, hétfo
Mátyás napja

Évfordulók:
1786: Wilhelm Grimm születése (Hanau)
1811: Bessenyei György halála (Pusztakovácsi)
1836: Berzsenyi Dániel halála (Nikla)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
A Mundus könyvvilága


2003.04.13

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A Mundus Magyar Egyetemi Kiadó egy évtizeddel ezelôtt annak érdekében jött létre, hogy a felsôoktatásban dolgozó kutatók tanulmányköteteit megjelentesse, hogy egyetemi és középiskolai segédkönyveket adjon közre, hogy segítsen az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársainak publikációs gondjain, s hogy a Károli Gáspár Református Egyetem mintegy házi kiadója legyen.
Ennek érdekében a Biernaczky Szilárd által vezetett Kiadó több sorozatot is indított, s minden sorozat egy-egy értékes kötettel jelentkezett az elmúlt hónapokban.

Elsôként a Kiadó vezetôje édesapjának, Biernaczky Jánosnak (1917–2002) a Frobenius-kommentárok címû kötetére hívnánk fel az olvasók figyelmét. Leo Frobeniust (1873–1938) nem kell különösebben bemutatni olvasóinknak, hiszen a neves német tudós, Afrika-kutató 1933-ban kiadott mûve („Az afrikai kultúra története”) mára klasszikus alkotássá vált, számos egyetemi tankönyv elemzi ezt a munkát, s Frobenius életmûvét tekinti át Bodrogi Tibornak 1981-ben a Gondolat Kiadónál megjelent válogatása is. A tervek szerint a teljes mû elsô magyar fordítása a Mundus Kiadó és a frankfurti Frobenius Intézet együttmûködésének köszönhetôen ebben az évben lát napvilágot. A mûvet Biernaczky János fordította, s a most megjelent kötet e fordítás elôzményeként, bevezetéseként, kedvcsinálóként került ki a kiadói mûhelybôl. Ez a kötet a Kiadó Hagyományos kultúrák a modern Afrikában címû sorozatának elsô darabja.

A Kiadó másik sorozata Új irodalom fôcímmel jelenik meg, Szalay Károlynak, Beke Albertnek, Szi-
lágyi Ferencnek, Gyurkovics Tibornak, Pál Ferencnek, Pethô Gizellának és másoknak jelentek meg kötetei e sorozatban, ifjabb Kodolányi János néhány évvel ezelôtt kötetet szerkesztett „Levélrôl levélre. Kodolányi János és Várkonyi Nándor levelezése” címmel, amely a sorozaton belüli Kodolányi-életmûsorozat nyitókötete volt. Ennek folytatásaként látott napvilágot az író születése bicentenáriuma alkalmából megrendezett irodalomtörténeti konferencia anyaga. Az „Új irodalom” sorozat részeként jelent meg Éder Zoltán Túl a Duna-tájon c. mûvelôdéstörténeti-nyelvtörténeti munkája, amelyben Sajnovics János, Kalmár György, Vályi András, Gyarmathi Sámuel, Révai Miklós, Verseghy Ferenc, Éder József Károly, Teleki József gróf és más, múltbeli tudósaink nyelvészeti munkásságát elemzi. A kötetet az irodalomtanárok figyelmébe szeretnénk ajánlani, akárcsak a szerzô újabb kötetét, amely Babits tanulmányait tartalmazza Régi napok illata címmel. A kötet számos, eddig ismeretlen adatot tár fel a költô életmûvébôl, ezek között említendô Mattyasovszky Erzsébet naplója, s értékesek a szerzônek írt magánlevelek elsô közlései is.

A Protestáns mûvelôdés Magyarországon címmel jelenik meg a Kiadó egyik sikeres sorozata, amelynek legújabb, 10. kötetét Karasszon István írta Az Ószövetség fényei címmel. Tanulmánykötet, amely elsôsorban protestáns teológusoknak, szakembereknek, fôiskolai és egyetemi hallgatóknak szól, de nyilván szívesen kézbe veszik a vallástörténet és a filozófiatörténet iránt érdeklôdôk is. A kötetben néhány különlegesen érdekes fejezettel is találkozik az olvasó, ilyen a „Történetírás az ókori Izraelben” vagy a „Modellek jelentôsége az izraeli honfoglalás kutatásában”.

Elsôsorban középiskolák tanárai és diákjai számára adja közre a Kiadó A magyar mûveltség 1100 éve c. sorozat köteteit, amelynek keretében Kapronczay Károly értékes kötetet adott közre a magyar–lengyel történelmi kapcsolatok múltjáról, Erdélyi István pedig a magyar honfoglalás elôzményeirôl készített hasznos összegzést. E sorozat köteteinek különlegessége, hogy néhány tudományos kutatóról külön is számot adnak a szerzôk, ebben a munkában Zichy Istvánról, Fettich Nándorról, s a nemrégiben elhunyt László Gyuláról olvashatunk afféle személyes hangvételû biográfiát. A honfoglalásról sokan sokféle módon vélekednek, Erdélyi István kötete elsôsorban a tanároknak szól. Nyugodt hangvételû, tisztes összefoglaló. Talán egyszer még a közszolgálati televíziók adásaiba is belefér.

„A harcot, amelyet ôseink vívtak, / békévé oldja az emlékezés” – vetette egykoron papírra József Attila. Igaza van: békévé oldaná, ha adnának lehetôséget az emlékezésre. Ha adnának lehetôséget arra, hogy tisztes módon emlékezzenek a honfoglalás korára, Babitsra, a magyar egyháztörténetre, Kodolányira, az egykori nyelvtudósokra, s Bolyai Jánosra, akirôl Benkô Samu szép kötete szól, amely ugyancsak Mundus-kiadvány. Ebben a neves professzor közreadta a „Bolyai János vallomásai” címû mûvének szövegét – értékes képmellékletekkel, továbbá néhány Bolyai-tanulmányát. A kötet a Bolyai bicentenárium kapcsán jelent meg, s bízunk benne, hogy az elkövetkezô években egyre több Bolyai János kézirat betûztetik ki, s ennek kapcsán egyre jobban megértjük Bolyai János világát és vallomásait.

A Mundus Kiadó a fentieken túlmenôen számos értékes kötetet adott közre, s tervez közreadni, idôsebb és ifjabb Antall Józsefrôl, a régi századok, s az elmúlt évtizedek történetérôl, vallástörténetérôl, irodalomtörténetérôl, s mindarról, amely az egyre sokrétûbbé váló felsôoktatás résztvevôi számára érték, Makovecz építészetétôl a politikatörténeti összeállításokig, Beke György erdélyi barangolásaitól Kertész István ókori kalandjaiig. A Mundus tehát nem szab szigorú idôbeli és térbeli korlátokat, mindent közread, amirôl úgy véli, hogy értéket közöl, akár Szekfû Gyula magyar bortermelôjének lelki alkatáról, akár a Kerényi Ferenc által összegyûjtött s komoly értéket képviselô egykori színházi kritikákról, akár Kós Károly csodálatos életmûvérôl legyen szó. Giordano Bruno sokféle világa jellemzi hát a Mundus könyvvilágát.

 
 
 

dr. Gazda István

Mundus Magyar Egyetemi Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu