buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 15, vasárnap
Valér napja

Évfordulók:
1822: Verseghy Ferenc halála (Buda)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Újraköltők
A Nap Kiadó In memoriam és Emlékezet sorozatának új köteteihez


2005.05.31

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

S egyik lehetséges értelmezésben éppen itt, ezen a ponton ragadható meg e magukat „oktatási segédkönyvként” definiáló, mintaszerűen gondozott, körültekintő alapossággal válogatott kötetek legfontosabb jelentősége: a legkülönbözőbb írói alkatokat és alkotói stratégiákat, az egymástól sokszor élesen elkülönböző, sőt, egymás ellen ható – mi több, esetenként egymást ki is oltó – világértelmezési, nyelvkezelési és esztétikai törekvéseket egymás mellé sorakoztatva a teljes spektrumot igyekeznek látni és láttatni. Így kerülhet egymás mellé ebben az egyetlen évszázadra korlátozódó „kis magyar irodalomtörténet”-ben – a már megjelenteket nézve – Dsida Jenő és Kassák Lajos, Füst Milán és Fodor András, Karinthy Frigyes és Sinka István, Kosztolányi Dezső és Veres Péter, Kodolányi János és Nemes Nagy Ágnes, Nagy László és Petri György, Nagy Lajos és Pilinszky János, Szabó Pál és Kormos István, Németh László és Mészöly Miklós, Szabó Dezső és Mándy Iván, Szomory Dezső és Weöres Sándor, vagy – a közeljövő kiadói elképzeléseire vetve egy pillantást – így kapnak majd egymás mellett helyet példának okáért Ady Endre és Ottlik Géza, Erdélyi József és Déry Tibor, Gárdonyi Géza és Hamvas Béla, Pap Károly és Márai Sándor.

A sorozatszerkesztő, illetve az egyes kötetek szerkesztői munkájukkal nem értékelnek a szó hagyományos értelmében – mindezt végső soron rábízzák magára az olvasóra –, s még kevésbé kívánják a maguk értékszempontjait, értékelői habitusát afféle visszamenőleges érvénnyel rákényszeríteni az egyes alkotói-írói „szöveguniverzumokra”, sőt még a recepció adott, egymástól ugyancsak élesen elkülönülő, olykor egymást kiegészítő, időnként egymás ellen ható értékelői stratégiáira sem. Mindössze a felmutatás a célja ezeknek a könyveknek: irodalmi-művészeti folyamatok, egyéni alkotói törekvések és világmagyarázatok, valamint társadalmi környezetek egymás mellé helyezése, az idő díszletei közti szemrevételezése. E kötetek s e sorozat(ok) legnagyobb értéke, hogy azzal segítik a múlt és a félmúlt írói teljesítményeinek és irodalmi folyamatainak a megértését, azzal támogatják a jelenbeli értelmezői rekonstrukciójukhoz kapcsolódó, azt (fel)tételező dekonstrukciójukat, hogy a művet, a teljesítményt, illetve annak környezetét eredeti közegében, a maguk természetes és – hol tagadhatatlan, hol kevésbé nyilvánvaló – egymásra hatásában mutatják meg. Eközben természetesen mélyen igaz, amit Hauser Arnold A művészettörténet filozófiájában mond: „A múlt önmagában véve értelem és alak nélküli: jelentése és körvonala csak valamely sajátos jelent illetően lesz. Ez az oka, hogy minden jelennek más-más múltja van: ezért kell a történelmet mindig újraírni, a művészet alkotásait mindig újrafordítani…”

Csakhogy, köteteink a „történelem” újraírását úgy végzik el, hogy elfogadják ugyanezen történelmet, azaz az általuk vállalt múltnak a jelenünket illető jelentéséhez és körvonalaihoz a felmutatandó időből keresnek értelmet és alakot. Így kerül fénybe a budapesti Nap Kiadó Emlékezet, illetve In memoriam sorozatának jóvoltából a változásaiban is állandó, hogy segítségével állandóságában láthassuk a változót. Mindez persze korántsem jelent egyfajta, az egészséges kiválasztódási folyamatokat megbénító értéknivellációt, korántsem az irodalom valamiféle hamisan értelmezett egysége jegyében történik, nem mossa egybe az értékeket és jelenségeket, csupán annyit mond ez a fajta irodalom- és értékszemlélet, hogy ez utóbbiak egymásmellettiségükben ragadhatók meg leginkább, s nem hogy kizárnák, hanem alkalmasint elő is hívhatják, mi több, erősíthetik és ki is egészíthetik egymást.

A sorozat mostani három kötete – íróalanyuk születésének és elhalálozásának időpontját tekintve – időben valamivel több mint egy évszázadot, illetve legkevesebb három–négy nemzedéket fog át (Tömörkény István: 1866–1917; Kós Károly 1883–1977; Szilágyi Domokos: 1938–1976), olyan alkotókkal, akik közt ránézésre – meglehetős eufémiával mondva: – nem igazán találhatók közös vonások (még a közösségi érdeklődésük, társadalmi elkötelezettségük elsődlegessége okán valamelyest egymás mellé is tehető Tömörkény és Kós, illetve az erdélyiségük felől nézve akár egymás mellett is látható Kós Károly és Szilágyi Domokos között sem). A Tömörkény-életművet reflektáló Hajnali sötétbent Lengyel András, a Kós Károlyt megidéző Kiáltó szót Dávid Gyula, míg a Szilágyi Domokos-recepciót egybeölelő Kényszerleszállást Pécsi Györgyi jegyzi szerkesztőként, összeállítóként, anyaguk alapos, az eddig háttérben maradt összefüggésekre, elsikkadt fogadtatástörténeti összefüggésekre is figyelő és ügyelő birtoklójaként. Ám ha most egy-egy tollvonással a fentiek ellenére is meg kellene ragadnom a három egymással összevethetetlen, külön-sorsukkal és külön-útjukkal a magyar irodalom és szellem véghetetlen lehetőségeit mégis együttesen jelző alkotó személyiségjegyeit egyfelől, másfelől a köztük levő esetleges megfeleléseket, illetve határozott különbségeket, akkor először is Tömörkény szemléletének szociológiai-néprajzi jellegzetességeit, Kós problémaérzékelésének közéleti beágyazottságát, valamint Szilágyi Domokos világértelmezésének filozófiai-bölcseleti meghatározottságát emelném ki. Egyidejűleg egyszerre tartom meglepőnek is, természetesnek is, hogy minden jellegbeli eltérésük ellenére a három író a nyelv, a nyelvi alakítás tudatossága és bátorsága, a nyelvhez mint médiumhoz való viszonyulásuk közös pontján is egyként megragadható. Tömörkény a 19–20. század kistáji (szegedi) népéletének, Kós a 20. század eleji nemzeti-kisebbségi önmeghatározásnak, önszervezésnek és erkölcsi tartásnak, Szilágyi pedig a személyiség 20. század második felétől egyre jellemzőbb felbomlásának és létküzdelmének mikrokozmikus drámáját teljesíti ki életművével, s növeszti már-már makrokozmikus méretűvé. Amit ugyanis Tömörkény egykori szegedi újságíró társa, Sós Aladár az író kapcsán megállapított, tudniillik hogy „sok mindent látott és értett meg az ő kis világában, ami a nagy világban sincs másképp”, lényegében Kósra is, de még Szilágyira is érvényes: életművük az egyeditől az általános felé tart, s centrifugális hatóerők jellemzik azt. Azt is mondhatnám, hogy a 20. századi magyar történelem- és társadalomalakulás, illetve sors- és személyiségfejlődés legfontosabb stációi a Szegedi parasztok és egyéb uraktól (Tömörkény) indulva – a Kiáltó szó és Az országépítő (Kós) érintésével – a Bartók Amerikában vagy a Búcsú a trópusoktól Szilágyi Domokosáig is bejárhatók.

Hármuk közül Szilágyi fogalmazott így a Bartók…-ban: „Szereti a világ, ha újraköltik / hisz objektív valósággá válik az / újraköltés is –: / így lesz a világ halhatatlan.” Az In memoriam és az Emlékezet tulajdonképpen a világ ezen – 20. századi – újrakölthetőségének érvényes változatait s újraköltőinek szenvedéstörténetét mutatja be esztendők óta. A kiadói elképzelések szerint a 21. századi figyelmünkre is méltó újraköltők sora még hosszú lehet. Csak adódjék megmutatásukhoz értő figyelem és megfelelő anyagi forrás. Az olvasó szereti az újraköltőket. Mert általuk önmagát is újra- s újraköltheti. Ami viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy a világ valóban halhatatlan legyen.

Hajnali sötétben. In memoriam Tömörkény István
Szerk.: Lengyel András
360 oldal, 2590 Ft

Kiáltó szó. Kós Károly emlékezete
Szerk. Dávid Gyula
352 oldal, 2890 Ft

Kényszerleszállás. Szilágyi Domokos emlékezete
Szerk.: Pécsi Györgyi
288 oldal, 2590 Ft

 
 
 

Tóth László

Nap Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu