2020. október 22, csütörtök
Előd napja

Évfordulók:
1870: Ivan Alekszejevics Bunin születése (Voronyezs)
1882: Arany János halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Az élet szerelmese
Varga Domokos: Víg játék – végjáték


2002.06.16

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Bizonyíthatja-e jobban, teljesebben valaki az élet iránti szeretetét, de mondhatnám rajongását, mint hogy gyermekeket nemz a világra, népes családot alapít, s nem azzal törôdik, mibôl futja majd ételre, italra, ruhára egyebekre, hanem csak a szív parancsát teljesíti, bízva a Szentírás bíztató szavaiba, vagyis, hogy a mezôk liliomát és az ég madarait sem hagyja öltözet és táplálék nélkül a Fennvaló, pedig nem vetnek és nem aratnak.

Varga Domokos persze azért sokat vetett és ha nem is mindig bôséggel, de aratott is. Szép számú könyv dicséri munkálkodását, sokirányú érdeklôdését, tanulmányai révén tudását, fáradhatatlanságát, szerkesztôi rátermettségét, megszerzett bölcsességét. A Hét Krajcár kiadó gondozásában az utóbbi idôben egyszerre több könyve is megjelent abból a sokból, ami hosszú és szép élete során kikerült írói műhelyébôl. Három évvel ezelôtt egy megindítóan gyönyörű, és bravúros szerkezetű munkájában holt édesanyját faggatta, mintegy a túlvilágról kért tôle interjút életének történetérôl, s egyben a család históriájáról is (Édesanyám sok szép szava). Ebbôl kiviláglanak a jeles ôsök, kik közül egyik-másik Arany Jánossal, Szász Károlylyal, a Mészölyökkel voltak, kerültek rokonságba.

Volt honnan örökölni az irodalom, a nyelv szeretetét, a nép, a haza, a nemzet iránti tiszteletet, sôt rajongást.. És persze a génekben átöröklött és aztán megôrzött tisztességet.

Varga Domokos legutóbbi, vadonatúj kötetének a címe Víg játék – végjáték.

Megrendítô, de felemelô...

Ezek Varga Domokos jelzôi kötetérôl a könyv elô-és egyben utószavából. Az történt ugyanis, hogy amikor 2001 tavaszán írni kezdte ezt a kötetet, még nem tudta, hogy nemsokára szembe kell néznie a kegyetlen valósággal. Komoly betegség támadta meg, aminek súlyos, sôt végzetes kimenetelével kell számolnia. A vígságnak indult munkát, mert hiszen egy jó kedvű, derűre fakasztó könyvet akart írni irodalmi játékokról és más szellemességekrôl, borúsra váltották a tények, a víg játékból a végjáték felé fordult az író tolla. De nem hiába kedvelték a múzsák a velük mindig szerelmetesen jó kapcsolatban álló szerzôt, nem engedték – és szerencsére még ma sem engedik – el körükbôl, így aztán részben a kitervelt munka, részben a melléje szerkesztett egyéb, kötetben még soha nem szereplô írások összességébôl létrejött a könyv. Négy ciklusa: a Lyukasóra játszóterén, a Rímfaragóban, a Honnan jöttem, mivé lettem? és végül a Hit és halál írásai különbözô műfajúak, mégis egységet teremtenek abban, hogy Varga Domokos írói és emberi portréját adják: a játékra, nevettetésre mindig kész irodalmárét és az életet még a bajok közepette is derűsen szemlélô emberét. S nem kevésbé a költészet rajongóját is megmutatják. Bár magát szerényen nem tekinti igazán költônek. Azonban mind kritikusként, mind az írásművészet értôjeként, de azt is hozzátehetném, hogy éles szemű szerkesztôként otthonos a lírában, nem beszélve arról, hogy néhány verse valódi gyöngyszem. A harmadik ciklus a vallomások, beszélgetések munkáról, pályafutásról, családról. És végül a negyedik az elmúlás fölötti férfias, könnyek nélküli, belenyugvásos meditálás a mások és a maga földi létének végességérôl.

Bátor, ôszinte, szívhez szóló könyv. Benne a halál olyan természetes, mint a születés, mint a végigélt évtizedek mindmegannyi élménye. Varga Domokos tiszta, szép, dolgos életének a tükre. A nagy családot létrehozó, a mindenkihez tisztelettel és szeretettel forduló, a munkát becsülô, a vígságot, mint a hétköznapok elviselhetôségét égi ajándékként birtokló ember ajándéka. Mindaddig, amíg köztetek lehetek, veletek akarok nevetni és meditálni, barátaim! – ezt mondja ki ezzel az új kötetével.

A kötet alján a szerzô kalligrafikus írásával azt olvashatjuk, hogy Varga Domokos válogatott művei. És ugyanez olvasható a másik négy könyvön is: a Kutyafülűek, a Ritka szép magyar népmesék, az Európa születése és az Ünnepeink c. munkákon. Valamennyit igen szép köntösben adta közre a Hét Krajcár Kiadó. Mindezek már jól ismertek az olvasóközönség elôtt, de új megjelentetésük mégis fontos, hiszen fôleg a fiatal publikum számára hasznos és szórakoztató olvasmányok.

A Kutyafülűek a már fennebb említett, gyermekszeretô és nevelôi erényekkel megáldott családapa írásai. A történetek dátumozottak, és ezt azért érdemes megfigyelnünk, mert az 1956-ban kezdett könyv további darabjait, a Gyűjtôfogház Kisfogházában írta, ahol a forradalom után fogságát töltötte.

Az otthon hagyott kicsinyei után vágyódó apa még a keserves körülmények között is humorral álmodja vissza a lurkók csínytevéseit, és bár az utolsó fejezeteket már szadabulása után vetette papírra, mégis csodálatos a könyv derűje, amivel a cella zord magányában a kalandokat felidézte.
A Ritka szép magyar népmesék gyűjteménye izgalmas fabulák a szerzô gyűjtésében és átdolgozásában. Minden sorából felismerhetô Varga Domokos képalkotó stílusa, ôseitôl örökölt ízes nyelvezete, eszejárása, játékossága. Olyan lenyűgözôen mesél, hogy hallgatná (olvasná) az ember reggelig. Jó, hogy a gyerekek kezébe kerülhet ez a könyv, s talán sokukat meggyôz arról, hogy érdemesebb ilyen meséket olvasni, mint bárgyún bambulni a televízió bugyutaságait bámulva. (Az alliteráció Dombi kedvéért szándékos!)

Az Európa születése hasonlóképpen fontos kiadvány. Varga Domokos olyan egyszerűen, meggyôzôen, széleskörű tájékozottsággal rajzolja fel Attila hunjaitól a középkor elejéig az európai történelmet, mintha részese lett volna az eseményeknek, s minket is oda tudna kísérni a kezdetleges gerendavárak, majd a bástyákkal díszes kôvárak, a lovagok, a viharos életű pápák és ravasz királyok, császárok, a szegény pórok és a bolognai egyetemisták világába. Mesél, megjelenít, eligazít, és tanít. Mert szeret tanítani is, gyöngéd pedagógiával, szórakoztatóan.

Az Ünnepeink is eligazító. Tanuljuk csak meg, mely ünnep miféle, mikor mi illik, mire kell emlékezünk, mit kell tudnunk a múltról, múltunkról. Ismerjük meg és tiszteljük az események alakítói közül a reá méltókat. Odakínálja a megfelelô olvasmányt, verset, (szavalatot) az újévi köszöntôktôl a nemzeti ünnepeken át a betlehemes játékig, még dalocskákat is, jeles írók, költôk munkáit klasszikusokat éppen úgy, mint jelenkoriakat.

Öt kötet hirtelenjében egy bôséges életmű darabjaiból – a Hét Krajcár Kiadó jóvoltából. Varga Domokos ezévben kapott Kossuth-díjat, már csak ezért is illô újra kézbe venni friss munkája mellett a korábbiakat is. Köszönet a kiadónak, de fôként köszönet az írónak, hiszen az ô jó szívvel adott ajándékai ezek a magyar olvasóknak. Az életet végtelenül tisztelô, és világa bűvkörébe minket oly nagy szeretettel bevonó író ajándékai.

Szakonyi Károly

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu