buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. szeptember 24, csütörtök
Gellért és Mercédesz napja

Évfordulók:
1896: Scott Fitzgerald születése
1910: Vas István születése (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Mesemondó és bajvívó Günter Grass


2003.04.15

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Bár a mindenkori olvasót ez semmire nem kötelezi, az irodalomtudományban mára nagyjából kialakult a közmegegyezés, hogy a 20. század elsô felébôl mindenekelôtt mely művek alkotják a modern regény kánonját: Proust, Kafka, Joyce, Virginia Woolf, Thomas Mann, Musil, Faulkner, Bulgakov, Camus, esetleg még Gide, Martin du Gard, Hemingway, Gombrowicz fontosabb regényei. Ez a kánon a regény modernségének poétikai körvonalait is kirajzolta, mint számos szakkönyv és szaktanulmány tanúsítja. Noha már a 21. század elsô éveit éljük, a 20. század második felének regénykánonjára nézve jóval nagyobb a bizonytalanság. Nemcsak a regényforma alakulásának tendenciáit, hanem még az egyes neveket, műveket illetôen is. Melyek a 20. század második felének legfontosabb regényei? Tudunk jópárat, Beckett, Golding, Böll, Updike, Malamud, Kertész, Nádas, Heller, Carpentier, García Márquez, Vargas Llosa, Tournier, Bernhard, Hrabal, Kundera, Calvino, Rushdie stb. műveit, de mindez egyelôre nemigen rendezhetô el értelmezhetô irodalomtörténeti összefüggések szerint.
 

Az egyik fix viszonyítási pont mindenesetre kétségkívül A bádogdob lehet, Günter Grass 1959-ben megjelent elsô zseniális regénye. A bádogdobbal Grass olyan regényvilágot és regényformát teremtett, amely immár megkerülhetetlen az irodalomtörténetben. Tavaly, 2002-ben Günter Grass már 75. évét töltötte be, és idôközben nemcsak korunk egyik legnagyobb, Nobel-díjas írója lett, hanem a humanista értelmiségi felelôsségtudat és az erkölcsi indíttatású közéleti szerepvállalás egyik utolsó nagy bajnoka is, akinek egy-egy állásfoglalása fölér bármely nemzetközi fóruméval. Günter Grass idén a budapesti könyvfesztívál díszvendége lesz.*

Grass 1927-ben Danzigban, a mai lengyelországi Gdanskban született. Danzig, A bádogdob elsô két könyvének, sôt Grass késôbbi műveinek is szinte rögeszmésen visszatérô, már-már mitikussá váló színtere, az elsô világháború után német „szabadállam” volt, amelyet Kelet-Poroszország maradványával együtt keskeny lengyel „folyosó” választott el a Német Birodalom testétôl. Színleg a második világháború kirobbantásának, Lengyelország lerohanásának fô ürügye lett, Hitler ugyanis Németország egységének megteremtése érdekében magának követelte a lengyelek számára tengeri kijáratot biztosító „Korridor”-t. Danzig ugyanakkor több nemzetiségű város volt, németeken kívül lengyelek lakták, és környékén szláv eredetű kasubok is éltek. Mint a sok vonatkozásban önéletrajzi ihletésű A bádogdobból tudhatjuk, Grass felmenôi közt is voltak lengyelek és kasubok. Az újabb kelet-középeurópai történelembôl jólismert viszonyok közül származik tehát Grass: egy vitatott hovatartozású, több nemzetiségű régióból, ahol különbözô kulturális hagyományok keveredtek, és ahol ez a határhelyzet mérhetetlen pusztulás forrása lett. A második világháború alatt Danzigot porig bombázták, és német lakossága, a keleti területekével együtt, részben elpusztult, részben nyugatra, a mai Németország területére menekült. Grass gyermekkorának Danzigja szinte nyomtalanul eltűnt, úgy, ahogy eltűnt Königsberg is, vagy eltűnt a zsidó-lengyel Lemberg, a cipszer Lôcse, a szász Segesvár, a magyar-német Kassa vagy Kolozsvár.

Grass kezdettôl fogva mitikus-legendás dimenzióba hajló világa azonban nem a nemzeti vagy nemzetiségi fájdalom perspektívájában láttatta ezt a veszteséget. Számára a szülôföld elvesztése a németség bűnbeesésének szükségszerű és jóvátehetetlen következménye volt, és inkább az foglalkoztatta, hogyan történhetett meg a nácizmus történelmi katasztrófája. Az otthonos környezetébôl gyökerestül kitépett, rövid katonai szolgálat után amerikai hadifogságba esett, majd mezôgazdasági munkásként, bányászként, jazz-dobosként boldogulni próbáló fiatalember a nulláról indult, és ha voltak valaha illúziói, azoktól egyszer s mindenkorra megszabadult. Nincstelen és illúziótlan kívülállóként tekintett a romba dôlt országra. Kôfaragó szakmát tanult, majd a düsseldorfi és a berlini képzôművészeti akadémiára járt. Szobrász és grafikus lett, mielôtt írni kezdett: verseket, abszurd színdarabokat. 1956-ban Párizsba költözött, és négy évig ott élt. Ott írta meg A bádogdobot.
A második világháború után nemcsak Grass, de egész Németország és a német irodalom is a nulláról indult. Új évjárat jelentkezett, amelynek legjobbjai 1947-ben a „Gruppe 47” nevű írócsoportban egyesültek. A háborúviselt nemzedék közös élményvilágának és világképének általában is a kívülálló lett egyik legfôbb kifejezôje, fô témája pedig az alkalmazkodás megtagadása, a régi-új berendezkedés éles kritikája, és jellemzô ábrázolásmódja a szatíra és a groteszk. Míg Heinrich Böll, a csoport másik késôbbi Nobel-díjasa, mintegy önnön dacos szuverenitása összegzéseként az ötven év német történelmének terhét cipelô Lenit, ezt a profán, rebellis szentet alkotta meg a Csoportkép hölggyel című regényében, Günter Grass A bádogdob komisz gnómjával hasonlóképp átfogó érvényű és mélyen személyes indíttatású, ironikus-ambivalens jelképet teremtett. Oskar Matzerath, aki valójában nem törvényes német apjának, hanem anyja lengyel szeretôjének fia, és aki születésekor már teljes szellemi kapacitásának birtokában van, sôt természetfeletti képességekkel is rendelkezik, torzságában, gonoszságában, „kollaborálásában” egyfelôl a német kispolgár kísérteties példánya, másfelôl különcségével, tisztánlátásával, koravénségével, intô dobolásával, jézusi pózaival a német értelmiség önironikus-szellemes karikatúrája. Amikor eleve úgy jön világra, hogy harmadik születésnapjától nem nô tovább, és ezt egy rafináltan kitervelt balesettel látszatra meg is indokolja, ez az elhatározása egyszerre jelent lázadást a felnôttek világa ellen és prolongált infantilizmust, mindennemű felelôsség durcás elhárítását. A bádogdob egyszerre gyerekjáték és formátlan indulatok művészi kifejezôje. Míg a tiltakozó és bosszúálló Oskar látványosan tör-zúz, a kicsinyes és önzô kispolgár, a „gonosz törpe” mások vesztét okozza. Mikor a háború után az immár önmagára utalt Oskar kénytelen-kelletlen elszánná magát az önálló életre, kapóra jön neki, hogy gyilkosság vádjával elmegyógyintézetbe zárják. S mikor kiderül, hogy ok nélkül tartják fogva, megint az a veszély fenyegeti, hogy részesévé kell majd válnia a külvilág eseményeinek.

Egy újabb, 1995-ben megjelent német irodalomtörténet szerint A bádogdob az egyetlen világirodalmi jelentôségű német regény 1945 óta. Ha a világirodalmi jelentôség feltételének tekintjük az ismertséget, az olvasottságot is, akkor ezt nem lehet vitatni. A bádogdob azonban azért is megkerülhetetlen mű, mert a klasszikus regényhagyomány különféle elemeibôl új formát teremtett. Egyszerre barokk pikareszk regény és német fejlôdésregény, önéletrajzi regény és családregény, illetve mindezek groteszk-szürrealisztikus paródiája. Végigvonul rajta Oskar szemszöge, amely torzító perspektívájú alulnézet. Gyermekien gonosz és ártatlan egyszerre. Grass mindent torzító fénytörésben láttat rajta keresztül: az Oskart körülvevô kispolgári miliôt, németek és lengyelek együttélését Danzigban, azt a közeget, amelybôl a nácizmus kisarjadt, magát a hitlerizmust és a háborút, majd késôbb a nyugat-németországi zűrzavart.

Günter Grass neve összeforrt A bádogdobbal. Nem biztos, hogy az író maradéktalanul örül ennek – már ha egyáltalán érdekli a híre-neve. Ez ugyanis azt jelentheti, hogy amit azóta írt, nem ér az elsô mű nyomába. 32 éves volt, amikor e zseniális pályakezdô műve megjelent, és hatalmas vihart kavart. Trágárnak és blaszfémikusnak bélyegzett részletei miatt megbotránkozást keltett, ugyanakkor a mérvadó irodalmi kritika egycsapásra felfedezte benne a remekművet. Ettôl fogva óriási érdeklôdés elôzte meg minden egyes további művét, de mint az gyakran elôfordul, az elsô nagy dobást mindmáig nem sikerült felülmúlnia. Több, mint negyven évnyi folyamatos és termékeny írói munkálkodás, de tulajdonképpen mindvégig az elsô mű árnyékában. Mikor 1999-ben Grass kapta a Nobel-díjat, sokan szóvá tették, hogy kissé már megkésve és ezért váratlanul ítélték neki a kitüntetést.
De persze García Márquez is elsôsorban a Száz év magányt jelenti, Joseph Heller is mindenekelôtt A 22-es csapdáját, William Golding is fôleg A legyek urát, tehát elsô vagy korai műveket, és mindebben van valami a nyilvánosság sematizáló egyszerűsítésébôl, a változatok és árnyalatok iránti érzéketlenségébôl. Grasst éppen barokkosan bizarr és buja fantáziája ihlette olyan újabb és újabb művekre, amelyekben az ínyencek, a nyitott és vállalkozó szellemű, vagy a Grass-észjárásra és -beszédmódra szakosodott olvasók mindmáig megtalálják a számításukat. A bádogdob két további művel, a Macska és egér (1961) című kisregénnyel és a terjedelmes Kutyaévekkel (1963) „danzigi trilógiává” bôvült. A Kutyaévek A bádogdobhoz hasonlóan a húszas évektôl az ötvenes évek közepéig követi nyomon több szereplô és egy kutyanemzetség sorsát. Ezzel a Grass-művel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy csak negyven éves késéssel, 2002-ben jelent meg magyarul. Annak idején politikai és erkölcscsôszi megfontolások alapján nem engedélyezték magyar kiadását, aztán könyvkiadóink hosszú idôre megfeledkeztek róla. Ilyen okokból késett tizennégy évet (1959–1973) A bádogdob magyar kiadása is: a cenzor elvtársak a morbiditásától és trágárságától óvtak bennünket, és a szovjet felszabadítók sem úgy jelentek meg benne, mint a szocialista realista szobrokon.
Máig nincs lefordítva magyarra az 1969-ben közzétett Örtlich betäubt (Helyi érzéstelenítés), amely Grassnál elég kivételes módon a hatvanas évek jelenében játszódik, Nyugat-Berlinben, és a diákság korabeli tiltakozó mozgalmaival egy gimnáziumi történelemtanár dilemmáit állítja szembe, aki ifjúkorában maga is lázadt, most már azonban a fájó problémákkal szemben maga is kénytelen ugyanúgy „helyi érzéstelenítéssel” élni, mint a fogorvos az ô fogainak kezelése közben – egy hosszadalmas fogorvosi kezelés a kerete a fôhôs ironikusan reflektált önvallomásának.

Mintegy válaszul hôse dilemmáira a baloldali érzelmű Grass a hatvanas évek végétôl befolyásos közéleti szerepet vállalt. Még Böll politikai elkötelezettségénél is nagyobb nyomatékkal lépett fel olyan író-értelmiségiként, aki akkorra már kezdett ugyan kimenni a divatból, de akit ô a szellemi és erkölcsi tekintélye-hitele révén mégis meggyôzôen, igaz, olykor Don Quijote-i látszatoktól sem mentesen jelenített meg. Segítségére volt ebben, hogy a média nagyjából éppen Grass fellépésétôl kezdve lett az egyik legfôbb politika- és irodalomcsináló, és a bajvívó író bajuszos, rusztikus ábrázatát, zömök alakját csakhamar Németország-, sôt Európa-szerte megismerték. Politikai publicisztikájában a lelkiismeretvizsgálat elmulasztásával és a nácik átmentésével vádolta a Bundesrepublikot, és nyilvánosan agitált a Szociáldemokrata Párt, valamint barátja, a kancellári tisztségre pályázó Willy Brandt választási gyôzelme érdekében. Az Aus dem Tagebuch einer Schnecke (Egy csiga naplójából, 1972) című naplószerű regénye az 1969-es választási kampányban való részvételérôl tudósít. Az idevágó magán jellegű, de egyben dokumentumértékű feljegyzései ugyanakkor összeszövôdnek egy kitalált történettel, amely ismét az író danzigi „mitológiájából” merít.
A berlini fal leomlása után is hallatta a hangját esszékben és beszédekben, amelyek óriási visszhangot vertek, mert az egyesülési eufóriával dacolva az NDK államiságának további fenntartása mellett érveltek. Egy „demokratizált”, de „szocialista” NDK-ban a kapitalista és amerikanizálódó NSZK ellensúlyát, kivételes történelmi alternatíva esélyét látta. Jellegzetesen értelmiségi utópiája, az idôközben igazolódott félelmek ellenére, már akkor életidegennek és történelmietlennek látszott.
A bádogdob nagyságához és eredetiségéhez a késôbbi művek közül leginkább talán az 1977-ben megjelent A hal mérhetô, amely 1988-ban jelent magyarul. A bádogdobban még csak lappangó mesés-mitizáló tendencia és fantasztikum itt gáttalanul elôtör. A kôkorszaktól az európai középkoron és újkoron át a jelenig nyúló, ezernyi szálból összeszôtt, nagyívű történet mesés példázat férfi és nô viszonyáról egy német népmese nyomán. A szimbolikus halhatatlan hal a férfi „világszellem” hordozójaként, a halász tanácsadójaként jelenik meg benne, a történelem pedig a halász, azaz a férfi műveként. A szintén halhatatlan halász a legkülönfélébb alakokat ölti fel az évezredek folyamán, de a nôk árnyékából sohasem tud kilépni. A bizarr-fantasztikus történelmi mesének egyszersmind az is törekvése, hogy mintegy a dél-amerikai mágikus realisták módjára magánmítoszt teremtsen a Keleti-tenger partján élô népek kollektív emlékezetébôl. Hogy Grassnak – akár már a korai A bádogdob révén is – köze van a mágikus realizmushoz, ez ma már nyilvánvaló. A mágikus realisták egyik legnagyobbika, Salman Rushdie Az éjfél gyermekei című regényére vonatkozóan hivatkozott is A bádogdob-inspirációra.

Bár Grass a nyolcvanas-kilencvenes években több további regényt publikált, amelyek változatlanul az író „danzigi” mitológiájából merítettek, és a közelmúlt német történelmének problémáira reflektáltak, ezek – legalábbis a mindannyiszor felfokozott várakozáshoz mérve – csalódást okoztak. Tavaly megjelent és már elôre szenzációként beharangozott új regénye, az Im Krebsgang (Ráklépésben) ellenben szinte osztatlan lelkesedést váltott ki a kritikusokban és az olvasókban. Hetek alatt többszázezer példány kelt el belôle. A Ráklépésben középpontjában a „Wilhelm Gustloff” nevű óceánjáró 1945 januárjában történt katasztrófája áll: a hajót csaknem tízezer kelet-poroszországi menekülttel a fedélzetén torpedózta meg és süllyesztette el a Keleti-tengeren egy szovjet tengeralattjáró. Az elbeszélés fikciója szerint az öreg és fáradt Grass, aki elmulasztotta megírni ezt a történetet, egy Paul Pokriefke nevű újságírót bíz meg azzal, hogy tegye közzé, amit tud a félig-meddig feledésbe merült esetrôl. ô ugyanis személyesen is érintett az eseményekben: anyja, aki a „danzigi trilógiából” már ismerôs lehet Grass olvasói számára, rajta volt a „Gustloff”-on, egyike volt a túlélôknek, sôt még aznap Paul nevű fiát is megszülte egy német hadihajón, amely kimentette. A fiú dokumentumregénye, amelynek csupán egy részlete a katasztrófa elbeszélése, a Pokriefke-család három nemzedékének ráklépésben felidézett története: a Grass nemzedékéhez tartozó anyáé, középkorú újságíró fiáé és annak fiáé, a szélsôjobboldali mozgalomhoz húzó Konradé. Az elbeszélô ugyanakkor hiteles dokumentumok alapján három további vázlatos cselekményszálat is beleszô a családtörténetbe: Alexander Marineszkóét, a szovjet tengeralattjáró parancsnokáét, aki a polgári személyek ellen intézett támadást azzal indokolta, hogy a hajón voltak katonák is, Wilhelm Gustloffét, a hajó névadójáét, aki fiatal náci pártaktivista volt Svájcban, és 1936-ban agyonlôtte egy David Frankfurter nevű szerb zsidó. A harmadik szál az ô alakját idézi meg.

A Ráklépésben politikai üzenetét Konny, a szélsôjobb fiú alakja hordozza: mindenekelôtt ôt foglalkoztatja ugyanis a „Wilhelm Gustloff” katasztrófája és a nácik „Kraft durch Freude” nevű „aktív rekreációs” tömegmozgalma, amelynek céljaira az óriási üdülôhajó eredetileg épült. A nagynémet nacionalizmust kategórikusan elutasító Grass az újnácik térhódítása láttán felismerte azt, aminek belátásától a szociáldemokrata baloldal mindmáig vonakodik: a nemzeti sérelmek tematizálását nem szabad mindenestül átengedni a jobboldalnak, a sok évtizedes kíméletlen nemzeti önbírálat után elérkezett az ideje az árnyaltabb, méltányosabb történelemszemléletnek. A német sajtó nagyrésze legalábbis így értelmezte a Ráklépésbent, és lehetséges, hogy a könyv viharos sikerében ez a politikai szenzáció játszotta a fôszerepet. Hogy mint regény is a „legjobbak és legmegrendítôbbek egyike annak, amit Günter Grass valaha írt” (Marcel Reich-Ranicki, a német irodalomkritika nagy show-manje), a könyvfesztiválra megjelenô magyar fordítás alapján mi is megítélhetjük.

* Lapzárta után érkezett a sajnálatos hír, hogy Günter Grass budapesti látogatását lemondta.

Györffy Miklós

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu