buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 22, szerda
Vince és Artúr napja

Évfordulók:
1729: Gotthold Ephraim Lessing születése (Kamenz)
1788: George Gordon Noël Byron születése (London)
1823: Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt
1989: Weöres Sándor halála (Budapest)
1989: A Magyar Kultúra Napja
1993: Abe Kobo halála

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Egyveleg mint út a szintézis felé?


2005.03.17

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Testes tanulmány- és esszégyűjteményt jelentetett meg a közelmúltban a Kortárs Kiadónál a régies csengésű Quodlibet címmel Alexa Károly. Új könyve terjedelmében is, műfaji sokrétűségében, sokirányú tájékozódásában is felülmúlja eddigi opusait, s egy kívánatos szintézis ígéretével lép föl (bár, bizonyos értelemben, erre volt kísérlet a karcsú A magyar polgár – és a magyar író is 2003-ban).
 

A könyvben lenyűgöző gazdagságban és tarkaságban sorakoztatja egymás mellé a magyar irodalom alkotóit, alkotásait, jelenségeit-törekvéseit – ahogy az egy valamirevaló egyveleghez illő. Hiszen a könyv sokirányú érdeklődésével, értékeink egymásba kapcsolásával tökéletesen fedi a műfajt is megmutatni kívánó írói szándékot (quodlibet = ’egyveleg’, ’mindenféle’), melyhez megjegyzendő, hogy ha literatúránknak kevés eredményt hozott is eddig e műfaj, színházi-színpadi műformaként művelődéstörténetünkben (a vándorszínészet korában, később esztráddá átminősülve) igen jelentős szerep jutott neki.

Alexa módszerébe rögtön könyve első nagy ívű műfajtörténeti és prózapoétikai, társadalomtörténeti és nemzetkarakterológiai felütésekben gazdag értekezése, a Szilágyi István Hollóidő című regényéhez példaszerű hátteret és környezetet festő Magyar történelem, magyar mitológia beavat bennünket. Az elemzés a regény történelmi-társadalmi-nemzeti-irodalmi beágyazottságának vizsgálatára teszi a hangsúlyt, s jó alkalmat kínál Alexa számára arra, hogy e regény segítségével megfogalmazza a maga látomását történelemről, társadalomról, nemzetről, irodalomról. Remekbe szabott s lendületes értekezést kerekít például a 16. századi társadalomfejlődési irányokról és jellegzetességekről, amely akármelyik szaktudományi – történeti-szellemtörténeti – dolgozatnak is díszére válhatna. A kérdéses regényidőt és regényteret – a 16. századi Magyarországot – tágabb, európai összefüggései közt, érzékletes metaforizálással, művelődéstörténeti párhuzamolással Michelangelo Itáliája és a Shakespeare felé közeledő Anglia közé helyezi el, mely párhuzam rögvest a „nem az egyéniség létbevetettsége a kérdés”, hanem a „kisnépi sors léttelenségének” történetfilozófiai alapozású, a 20. századi egzisztencialistákon és Heideggeren élezett tanulságát kínálja fel számára.

Alexa meghatározó élménye, írásainak jellemzője a világegész egyszerre kétségbevonhatatlanul reális, illetve metafizikus tapasztalata. E világegész egyben az idő egységét is jelenti számára; írónk ideje mintha egyetlen hatalmas láthatatlan – virtuális – élőlény, egyugyanazon pillanatban megragadható, illetve megragadhatatlan entitás lenne, melynek bármely eleméhez érünk, az egészet, az egészet behálózó összefüggések rendszerét érzékeljük. Nem korszakokban, korokban gondolkodik hát, hanem egységes időben, s ez akár üzenet is lehetne mindazok számára, akik az idő töredezettségét s a pillanatot előszeretettel állítják legszemélyesebb érdekeik szolgálatába, akik a rész realitásából nem tudnak s nem is kívánnak csatlakozást keresni emez időegész metafizikája felé. Szerzőnk akárhová néz, mindenüvé aprólékos ismerettel tekint; amit tollával megérint, megelevenedik s a maga színességében kezd kavarogni írásaiban-elemzéseiben, lát- és tablóképein. Szinte nem is mindig vehető pontos leltárba, hány irodalmi, történeti, földrajzi-táji, nyelvi réteg, allúzió, konnotáció, hány szociológiai, alkotáslélektani, nemzetkarakterológiai, társadalomfilozófiai, néprajzi-etnológiai oldalvágás kínálja magát egyetlen mondatában. Akár egy kétezer-valahány karakternyi szövegtérben is képes mintegy kétszázötven– kétszázhatvan évnyi történelmi idő ívét kifeszíteni Mária Teréziától Ambrus Lajosig, de nála Rodostó is csak egy szűk tyúklépésnyire esik Határ Győző wimbledoni kertjétől. Másutt, a mindenre kiterjedő figyelem és tájékozódás ma már elég ritkának tűnő gesztusával húz egyetlen mondat elegáns mozdulatával összekötő vonalat Tinódi Lantos Sebestyén és – Kisfaludy, Jókai, Kemény Zsigmond, továbbá Mikszáth és Gárdonyi, Mészöly és Krasznahorkai érintésével – Darvasi László meg Háy János közé. Írásai ugyanannak a már-már révületes szimultaneizmusnak a megtestesítői, egyetlen szöveguniverzumba szervezői, mely az emberi és természeti világban is ok-okozati viszonyba, az egymás mellé rendeltség viszonyrendszerébe szervez mindent; nem válik szét benne múlt és jelen, egyik generálja, involválja, mozgósítja a másikat. (Amikor előbb szintézist említettem, afféle egyszemélyes irodalomtörténeti látomásra is gondoltam, mint a Szerb Antalé volt annak idején, melyre kortárs irodalomtudoraink közt leginkább talán éppen Alexa látszik predesztináltnak, felkészültnek lenni.)

A fentiek természetesen nyelvi vonatkozásban is érvényesek rá: a nyelv bármely elemét és rétegét képes bármikor bevonni – a szöveghelyzettől függően – mondandója érzékletes, illetve árnyalatos kifejtésébe. Szakszerű és tárgyilag megalapozott történetfilozófiai okfejtései, irodalomelméleti fejtegetései, társadalompolitikai tűnődései mögött minduntalan ott érezzük a szépírói ihletést, a nyelv erejének és gazdagságának bátorítását, transzcendentális mozzanatainak munkálódását. (Kritikai vagy szaktudományos szövegeink nyelve manapság, sajnos, egyre ritkábban mondható színesnek, gazdagnak, élvezetesnek.) Alexa tervszerűen, sőt tüntetően magyar nyelven gondolkodik és ír, erős kritikával és mértéktartó módon használja a posztmodernista irodalomtudomány kulcs- és bűvszavait, a mára mindent elárasztó idegen kifejezéseket, ügyel stílusának tisztaságára, nem igazán hajlik a mostanság egyre gyakoribb nyelvi sietségekre, és nem tartja méltóságán alulinak, hogy hátborzongatóan súlyos és szépen hangzó mondatokat vessen papírra. Persze, ő is ismeri a legújabb irodalomtudományi szakterminológiát, irányzatokat, érzékelhetően a kisujjában van a befogadásesztétika és Gadamer, a dekonstrukció és Derrida stb., de valahogy rá se hederít ezekre.

Úgy beszél irodalmi műről, úgy elemez sorstragédiákat, társadalmi-művészeti folyamatokat, személyes megrendültségeket, technikai bravúrokat, ahogy úti élményeit vagy legfrissebb kulináris élvezeteit szokta volt elmesélni az ember: a maga személyes érintettségével. Történet- és történelemelemző attitűdje a történetmondásban és -mesélésben teljesedik ki, az általa befogható világ szövegszerűvé tételéhez nemcsak használja, hanem beszélteti a nyelvet, miközben a nyelv és beszélője egyként formálódnak, egyként alakítják egymást. Mondataiban téres terek nyílnak, szövegei szinte a burjánzó vegetáció nyelvbéli megnyilatkozásaiként tűnnek föl.

Axiomatikus megállapítások, aforisztikus elmevillanások, eleve idézésre való gondolatfutamok viszik előre történelem- és társadalombölcseleti értekezéseit, irodalom- és recepciótörténeti túráit, művelődéstörténeti és -szociológiai vizsgálódásait. Rokonításainak-viszonyításainak tágassága, változatossága, finomsága merész és szuverén aszszociációs készségen alapuló, ám nagyfokú céltudatosságra valló rendszerteremtő törekvéseit is példázza. Az ő számára nincsen kényes téma, csak ez a mind határozottabban körvonalazódó rendszer (s mind láthatóbban artikulálódó illetékességtudat), mely a magyar irodalom és szellemtörténet, illetve nemzetfejlődés egyetemét igyekszik hatókörébe vonni, a maga számára – s mindenki mástól is – egyedül a csendes integráló magatartást fogadva el célravezető személyiség-, nemzet-, művelődés- és értékszervező mozzanatnak, a kirekesztés, kizárás mindenfajta vásári hadonászásával szemben.

Alexa Károly: Quodlibet
Kortárs Kiadó
496 oldal, 2990 Ft

Tóth László

Kortárs Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu