buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. szeptember 30, szerda
Jeromos napja

Évfordulók:
1452: Megjelent az első nyomtatott könyv: Johann Gutenberg Bibliája
1859: Benedek Elek születése (Kisbacon)
1928: Elie Wiesel születése (Máramarossziget)
1990: Patrick Victor Martindale White halála
2005: A Népmese Napja
2006: Sütő András halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Csatamezők a lélekben


2002.02.18

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

„gr. Széchenyi István aléltan összerogyott, a részvét és ijedtség általános lévén, a tanácskozás hosszú idôre félbeszakasztatott; és csak miután a tisztelt gróf minléte felôl megnyugtató hírek érkeztek, szünvén a közijedtség, folytattatott az”
 

Miféle kentaur a pszichohistória? Hogyan ötvözhetô ez a két tudomány, mely különbözô módszerekkel és más-más anyaggal dolgozik? A lélektan alapmódszere a megfigyelés, a történelemé pedig a forráskutatás, az egyik élô, a másik holt emberekkel foglalkozik. A történetírást mindig is izgatta a nagy emberek jellemének, személyiségének rekonstrukciója, a lélektant pedig az élettörténet. Mindkét tudományt vonzza a történet mint olyan, mindkettôt érinti az elbeszélést vizsgáló narratológia.

Lackó Mihály (1947–1997), ha hosszabb életű lehetett volna, nyilván bôségesen kamatoztatja az újabban fellendülô narratológiai és metatörténelmi kutatásokat, és választ is ad azokra a kérdésekre, melyeket Széchenyi-tanulmányaiban felvetett. Van azonban egy munkája, az e kötetben is olvasható száz oldalas pszichobiográfia Grünwald Béláról (Halál Párizsban), melyben felmutatja, milyen is a jó pszichohistória.

Grünwald Béla nevét bizonyára kevesen ismerik, a 19. századi, felvidéki származású politikus és történész nem írta be a nevét az örökkévalóságba. Lackó Mihály tanulmánya több, mint történelmi dolgozat: olyan mű ez, mely tetten éri a sorsképzôdést a történelem és a személyiség metszésvonalaiban. Egy személy elbukását ábrázolja és elemzi, a pályafutás buktatóin átvergôdô, ám végül az öngyilkosságot választó életutat mutatja be. A történelem kínálta szerepek, a bennük való feszengés, a társadalmi kompromisszumok és felemás lázadások sora – ez a históriai oldal; egy személyiség ambíciói, belsô és külsô konfliktusai, a neurózisokba való menekülés és a velük való küzdelem, a törekvés az önismeretre, a kínlódás a szerepekkel – ez a pszichológiai oldal. A lehetôségek terét a történelem határozta meg: a társadalmi porondon való fellépést csakúgy, mint azt a szellemi horizontot, melyben a személy bemérhette cselekvéseit és önnön kvalitásait, illetve fogyatékosságait. Grünwald nem volt zseni, és éppen ezáltal vált vizsgálhatóvá életútjának példáján a személy (psziché)–történelem reláció feszültsége. Lackó Mihály e tanulmánya remekmű a maga nemében. A mikrotörténelem és a biográfia egy betegségtörténet kapcsaival köttetik össze – a történelmi és életrajzi ábrázolás, valamint a történeti és pszichiátriai elemzés érzékeny egyensúlya egyedülálló tudományos művé dúsítja a dolgozatot. A történeti-filológiai pontosság és a lélektani értelmezések visszafogottsága a szerzô legsajátabb, személyes képzelô- és ábrázolóerejével társul. Ez utóbbinak köszönhetôen e tanulmány láttató erejű.

Igazán sajnálhatjuk, hogy Széchenyirôl nem készülhetett el egy hasonlóan nagyszabású munka. Az e kötetben közölt írások egy tervezett Széchenyi-könyv elôkészületeinek tűnnek; a pszichotörténeti aspektusból is láttatott nemzeti hôsünk minden bizonnyal fontos ellesúlyt képezne a manapság legendásított Széchenyivel szemben. Az itt közölt dolgozatok kritikusan veszik számba a Széchenyi körül már életében megindult mitizálási, ködösítési folyamatokat, azt a „szubjektum-elôállítást”, mely a történelmet épp úgy meghamisítja, mint a történelmi személyiséget. A dilettáns pszichologizálás és a naivan történetközpontú filológia, a történelmi forrásokkal való (gyakran öntudatlan) manipuláció és a karteziánus személyiségfelfogás összefogása történelemhamisításhoz vezet, szűrhetjük le ezekbôl a munkákból, melynek egy része e kötetben olvasható elôször, a szöveggondozó Pajkossy Gábornak és a sorozatszerkesztô Gyáni Gábornak köszönhetôen, akik nem hagyták elkallódni elhunyt barátjuk hagyatékát.

Az a kritikai pszichohistória, amit Lackó Mihály művelt, nem demisztifikációs célzatú. Nem azt szeretné bebizonyítani például, hogy Széchenyi is csak olyan esendô lélek, mint mindenki, hanem éppenséggel a páratlan egyéniség és a sajátos személyiség nagy súlyokat görgetô lelki-szellemi munkáját veszi (vette volna) górcsô alá. A forráskritika volt az elsô lépcsôfok. A mikrotörténelmi szemlélet és elemzés a második. A narratológia aspektus bevonása a harmadik. Azt már csak elképzelhetjük, hogy a buzgón formált, szimpla Széchenyi-kultusszal szemben milyen mélységű és mennyivel fájdalmasabb Széchenyi-kép kerekedett volna ki Lackó Mihály érzékeny stúdiumaiból. A tehetsége arra képesítette, hogy az interdiszciplinaritás pallóin kilépjen a szűk profeszszionalizmusból, és saját szellemi horizonttal rendelkezô történészi alkotásokat hozzon létre.
„Az utas nem akar már megfelelni senkinek és semminek; a tettet, amire készül, nem a külvilágnak szánja. Nem méricskél hatást, visszhangot, fogadtatást, mint eddig – nem lesi a saját helyzetét.” Az öngyilkosságra készülô Grünwaldról szólnak Lackó Mihály e felejthetetlen mondatai. „Életének egyetlen szabad és független cselekedete – öngyilkossága volt.” E gondolatsor súlya felmérhetetlen. Lélektani és történelmi tudásanyag valódi, több mint „interdiszciplináris”, érett tudássá forrt össze Lackó Mihálynál.

Lackó Mihály:
Széchenyi elájul
L’Harmattan Kiadó
207 oldal, 1850 Ft

Radics Viktória

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu