buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 20, hétfo
Fábián és Sebestyén napja

Évfordulók:
1873: Johannes Vilhelm Jensen születése (Farsø)
1889: Sík Sándor születése (Budapest)
1918: Tardos Tibor születése (Berettyóújfalu)
2007: Beke György halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Késő ősz, koratél


2002.11.19

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Nyolcvan év magasából szól Somlyó György az Ahol van című legújabb verseskötetében. Onnan, ahová alkotó erejük teljében még ma is csak kevesen érkeznek el. Bármekkora legyen a nyolcvan év terhe (Somlyó idén tölti be a nyolcvankettediket!), kiváltság ezt a különleges léthelyzetet megélni. (Az igazi haszonélvezôk persze az irodalom és az olvasók.)

Somlyó költészetét régóta irodalmunk élvonalában emlegetik, de értékének elismerését mintha a kritika nem tudta volna kellôen alátámasztani. Ezért nehéz helyzetben van a róla szólni akaró. Sokkal könnyebben megközelíthetô és befogadható a Somlyó-líra, mint amennyire nehéz írni róla. Egyik fô jellegzetessége ez a megfoghatatlanság (és ebben föltétlenül rokon Somlyó Zoltánnal).
A halállal mint valósággal való szembenézés irodalmunkban igen ritka, mint erre már Németh G. Béla is rámutatott a költôi számadásokról szóló tanulmányában. Somlyó György költészetében a halállal és az öregséggel való szembesülés új fejlemény. Egyik Ronsard-szonettjében még így írt néhány éve: „Ha majd öreg lesz Ön – de ki tudhatja lesz-/e az?” Ugyanígy volt az elképzelt, s talán vágyott is, de igazából nem remélt kétezredik évvel, mely a nyolcvanadik születésnapjának éve: „A / ’80’ – képzelgi még a kisgyerek – ’elér / hetô’. (Kiváltképp ha egybeesik a bűvös / 2000-rel...)” Az általa szerkesztett Arion „folyóiratra” emlékezve 1999-ben még „végleges távozásom”-nak, azaz nem néven nevezte halálát.
Az Ahol vant nevezhetnénk a nyolcvanévesség és a 2000. év (a mértanilag is középütt lévô ciklus a Kétezer címet viseli) kötetének. De ez – nem is kicsit – leegyszerűsítése lenne ennek a páratlanul gazdag műnek. A nyolcvanévesség itt nem jelent teljesen egyet az öregséggel. Somlyó költészete nem öregedett meg, ha egy öregedô testrôl kell is tudósítania (pl. Lento). Még az unokájának szóló verses levelek „nagypapája” sem igazán az öregség képzetét hívja elô. A – közelgô és elkerülhetetlen – halállal (a halálával) viszont a tôle megszokott tudatossággal néz szembe. Nem a vágyott halál verseit írja – nem akar meghalni, sôt „halogatja” is, bár elképzeli változatait: versírás közben, az utcán... Mégis – a 80 éves ember versei ezek, azé, aki már óhatatlanul az elkerülhetetlen halál gondolatával él.
Vagy mégis a halálra készülôdés kötetének kellene neveznünk az Ahol vant? Csak valami furcsa szemérem érthetetlenül mindújra visszatart tôle. Ma már ez a furcsa szemérem tűnik érthetônek, mely a halált, a halálra készülôdést (is) övezi a tömeges halálok, a minden eddiginél tömegesebb gyilkosságok korában és ami miatt alig beszélünk ôszintén-természetesen róla (mint a szexualitásról a pornográfia nagyüzemi korában).
Az Ahol van cím az 1976-ban megjelent Épp ez kötet címét idézi, s az akkor kezdett út egyik újabb állomása és újabb betetôzése. „Épp ez. És nem az. Nem valami más.” – írta akkor a ráismerés magabiztosságával, és az alapviszonya alighanem változatlan, de igen keserű felhanggal kibôvülve: „mindenütt rossz neki ahol van / de akárhol legyen ott is jó / pedig bárhol jobb volna ahol / nincs” – írja az új könyv címadó versében. A záró költeményben (Gnóma) viszont mintha visszavonná ezt az érzést és visszatérne az „épp ez” érzelemmentes(?) elkerülhetetlenségéhez: „AKÁRHOGY VOLT ÉS LESZ AKÁRMI / NEM LEHETETT MEG NEM TALÁLNI / AZT AMI MEGTALÁLTATOTT / AKÁRMI LETT ÉS ÚGY AHOGY”. (Somlyó költészetének másik alapvonása a paradoxitás, minden állítása mellé odakívánkozik egy másik, amelyik látszólag kétségbe vonja az elôzô érvényességét, ugyanígy jár a róla szóló is.)
A kötet fölépítése hagyományosan somlyói-egyedi, a versek elôször és utoljára szerepelnek ebben a szervezôdésben, a bevezetô és záró vers keretében a „kôkörök” szerint rendezôdnek „Arión énekei”, legeslegelôször a költészetrôl szóló (ars poetica) ciklus. A költészet maradt (nem csak a költészete) számára a legfontosabb. „Ennek a (valóban?) átmeneti idônek / csak a költészet a költészete” – válaszol a költészet létét elvitatóknak A költészet című versében. De ez a költészet maga az egész világ. (A somlyói költészet totalitására Tandori hívta föl a figyelmet nemrég.)
Somlyó lírája egyre nyíltabban személyessé vált, bár az egyes szám harmadik személyben írt versek lehetnek többségben. Nem a ronsard-i szerepjáték hangja a meghatározó már. Ez a játékosság közvetlenebb, áttételek nélkülibb formákban jelenik meg (még mondókákat is „beidéz”, továbbír). Cáfolja azokat, akik azt mondják: „Fércelt álcák mögé menti bôrit” (Szonett – bôvített szeptimmel). (E megállapításnak nem mond ellent, hogy a villoni formában írt régimódi balladái a kötet legfontosabb versei közé tartoznak.)
A búcsúzás hangja belopakodik a ciklus címadó versébe (Pharmakon), de a Változatok az Énekek énekére szerelmes-erotikus ciklust is mintha ez határozná meg. Kétségtelen, öregkori líra ez, és mint ilyen új minôséget hozott irodalmunkba. Egy nyilatkozatában ezeket mondta: „öregkori ôszike – nem tartozik a stílusomhoz”, „leginkább szomorú vagyok”, „belátom, hogy az élet ilyen”. A somlyói létállapot somlyóian pontos képe. A Hamvas által is megírt kései művek melankóliája kap itt újabb árnyalatokat.
Különösen gazdag ez a könyv, Somlyó eddigi legteljesebb, legsokhangúbb verseskötete. Nem számadás-kötet, de összegzés. Nem várja a halált (sôt késleltetné), de készül a halálra. Vele mondogathatjuk majd: „Ne most”.
Ezt a kötetet lírájának kiteljesedése és még véglegesebb letisztultsága, a halál-közelisége avatja különleges eseménnyé. Fájdalmas, de felemelô, drámai érzés szembesülni ezzel a halálra készülô költészettel, a versek mögött a szeretnivaló emberrel. Szerencsés, aki most kezd ismerkedni Somlyó költészetével és éppen ezzel a kötetével, de eddigi olvasóinak is könnyebb lesz költészete megértése.

Somlyó György: Ahol van
Jelenkor Kiadó, 120 oldal, 1200 Ft

Zsoldos Sándor

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu