buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. január 20, hétfo
Fábián és Sebestyén napja

Évfordulók:
1873: Johannes Vilhelm Jensen születése (Farsø)
1889: Sík Sándor születése (Budapest)
1918: Tardos Tibor születése (Berettyóújfalu)
2007: Beke György halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
A Wass Albert jelenség


2005.03.10

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Wass Albert írói pályáját, miként oly sok sorstársa életét, erőszakosan osztották két részre a második világháború végének eseményei: a menekülés, majd az emigráció. Erdélyi mágnáscsaládból származott, elődeinek nagy szerepe jutott Erdély történetében. Annak az erdélyi arisztokráciának a képviselője volt, amely társadalmi állását sohasem privilégiumok, hanem kötelezettségek forrásának tekintette.
 

Hasonlóan a Helikon-alapító báró Kemény Jánoshoz vagy az egész életét az erdélyi irodalomnak és közéletnek áldozó gróf Bánffy Miklóshoz, ő is az erdélyi magyarság önvédelmében és felemelkedésében vállalt tevékeny szerepet. Az íri alkotó munkát nemzete szolgálatának tudta, azért idézte fel a távolabbi és közelebbi erdélyi magyar múlt eseményeit, hogy tanulságokkal szolgáljon egy biztosabb tartás és hatékonyabb politikai stratégia kialakítása végett.

A Kolozsvár és Marosvásárhely között elterülő Mezőség szülötte volt. Válaszúton látta meg a napvilágot, s igazából egész élete során, a száműzetésben is, ennek az elhagyatott, szegénységbe merült tájnak a krónikása maradt. A Mezőség a magyarság nemzeti tragédiájának történelmi színtere: nem véres csaták fűződnek hozzá, inkább lassú sorvadás és pusztulás. A valamikor színmagyar vidéket török és tatár hordák dúlták fel, és a legyilkolt, elhurcolt magyar népesség helyére lassanként románok költöztek a hegyekből. A vidék először vegyes lakosságú, majd román többségűvé vált, ahol a magyarok csak szórványokban élnek. Erről a szomorú átalakulásról számolt be még a két világháború közötti időben Makkai Sándor Holttenger és Nyíró József Néma küzdelem című regénye, később Sütő András nagy sikert aratott szociográfikus vallomása: az Anyám könnyű álmot ígér. Erről a tájról, a táj fájdalmas történetéről ad képet Wass Albert több regénye és számos elbeszélése is.

A válaszúti kastélyban töltött gyermekévek után a kolozsvári diákoskodás, majd a debreceni gazdasági akadémia következett. Ezután Wass Albert visszatért tulajdonképpen szerény családi birtokára, és gazdálkodni kezdett, ettől a foglalatosságától az irodalom ragadta el. Versekkel kezdte pályáját, ezekben az erdélyi táj ihlető élményeit és az ifjúság érzelmi tapasztalatait örökítette m,eg. Később mintha elfonnyadt volna költészet iránti vonzalom. Legalábbis két évtizednek kellett eltelnie, hogy Wass Albert ismét versekben adjon számolt életének, sorsának alakulásáról. A második világháború után bajorországi menekülttáborokban születtek az újabb költemények, amelyek aztán, megint két évtized múltán, Floridában jelentek meg összegyűjtve.

Költői indulása után az Ifjú Erdély című folyóirat, majd az Ellenzék című kolozsvári napilap munkatársa lett, és mint a fiatal nemzedék tehetséges képviselője kapott meghívást a marosvécsi várban rendezett írótalálkozóra: a Helikon írói, az Erdélyi Helikon munkatársai, az Erdélyi Szépmíves Céh szervezői közé. Minden bizonnyal ez az időszak: a harmincas évek közepétől a negyvenes évek közepéig volt életének legtermékenyebb és legboldogabb évtizede. Szinte „kegyelmi” évtized, minthogy nagy írói terveket szövögetetett, fiatalon szép sikereket ért el: az írói küldetés betöltésének jótékony örömét kapta ekkor a sorstól. Egymást követve jelentek meg könyvei, népszerűséget szerzett az erdélyi irodalom olvasói között, érezhette a feléje sugárzó bizalmat és megbecsülést.
Első nagyobb közönségsikerét Farkasverem című, 1934-ben az Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában megjelent regényével aratta. Ebben a művében a Mezőségen élő magyar földbirtokosok életével vetett számot. Hősei általában „felesleges emberek”, akárcsak a múlt századi orosz elbeszélő irodalom hősei, a megváltozott világban nem találják önmagukat, köznapjaikat egyedül a hagyományos vadászatok teszik változatosabbá. Wass Albert regényének erős kritikai éle van, elutasítja az arisztokrácia megszokott életformáját, a múltból átöröklött eszményeket.

Vigasztalást egyedül a természetben talál, már ebben a regényében feltűnik, hogy milyen kiváló érzéke van a tájleírásokhoz, a természetábrázoláshoz. Wass Albert írói indulásának az árnyalt és költői természetleírás volt a legnagyobb művészi erénye, ezt később a biztos lélekrajz és az atmoszférateremtés művészete egészítette ki. A titokzatos őzbak című novelláskötete a m,útból megmaradt embereket mutatja be, a vidéki élet hangulatát idézi fel, egyszersmind teret ad a személyesebb emlékezésnek és vallomásnak. Ezekben az elbeszélésekben is mindig jelen van a mezőségi táj, a természet élménye és vigasza.

Az erdélyi író bizonyára legnagyobb és talán legművészibb írói vállalkozása a Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában című kétkötetes családregény. Az erdélyi magyar irodalom – Kós Károly, Nyírő József, Makkai Sándor és mások művei révén is – mindig gondos figyelemmel tárta fel Erdély múltját, ez a hagyományos írói igény jelent meg Wass Albert esetében is. Regényének két kötetében egy mezőségi magyar mágnáscsalád életét beszélte el a negyvennyolcas szabadságharc bukásától a századfordulóig. A Varjassy-család Krónikája ad alkalmat az erdélyi magyarság történetének megvilágítására. Az író – hasonlóan Bánffy Miklós Erdélyi történet című trilógiájához és Nyírő József Néma küzdelem című regényéhez – azt kívánta bizonyítani, hogy az 1918-as összeomlás nem a véletlen műve volt, hiszen a kiegyezés utáni korszak erdélyi politikája homokra lépült – az erdélyi magyar társadalom végzetes meggyengülése ekkor következett be. Megfontolt telepítési politika híján román bankok vásárolták fel a magyar birtokokat, a székely „népfelesleg” kivándorlásra kényszerült, s a nagyromán irredentát csupán látszatintézkedések próbálták megfékezni.

Wass Albert ifjú íróként az Erdélyi Fiatalok mozgalmában keresett társakat, ennek a ,mozgalomnak az erős közéleti érdeklődése, nemzeti felelősségtudata őt is magával ragadta. Meggyőződése szerint az erdélyi birtokos rétegnek – az úgynevezett „történelmi osztály” leszármazottainak – az erdélyi magyar nép oldalán kell elkötelezett szerepet vállalnia. Kivált a kisebbségi sorsban, amelynek az erdélyi magyarságra nehezedő terheit mint író és mint közéleti férfi wass Albert fokozottabban élte át. Meggyőződése volt, hogy az erdélyi magyarság lassanként fel fog morzsolódni a bukaresti uralom nyomása alatt. Ezért is fogadta lelkendező örömmel az 1940-es nagyhatalmi döntést, amely Erdély északi és keleti részét visszajuttatta Magyarországnak, és fogadta örömmel a Honvédség bevonulását. Erről Jönnek! című riportkönyvében adott számot, ez azóta több új kiadásban is az olvasók elé került.

Tulajdonképpen emiatt a könyve miatt kellett 1944 nyarán szülőföldjéről elmenekülnie, először Németország amerikai megszállási zónájába, majd az Egyesült Államokba távozott. Floridában telepedett le, egy hatalmas kertben, igaz, nem fenyők, hanem pá,lmafák között. A magyar televízió vagy másfél évtizede jólsikerült portréfilmben mutatta be a messzire sodródott erdélyi magyar író otthonát és életét.

Még a bajorországi menekülttáborban vetette papírra Adjátok vissza a hegyeimet című regényét: ez 1949-ben jelent meg, később angol és spanyol fordításban is közreadták. Ebben a regényében az edélyi magyarság, közelebbről a székelység századi kálváriáját beszélte el. Hőse fiatal székely férfi, aki keserves tapasztalatokat szerez a román uralom alatt, boldog örömmel köszönti az 1940 őszi felszabadulást, végigharcolja a második világháborút, majd mindenéből kifosztva, megcsalatva és megalázva próbál messze idegenben, száműzöttként új életet kezdeni. Az író bizonyára saját keserves emberi kálváriájának a történetét is belesűrítette ebbe a regényébe. Wass Albert emigrációban írott műveit ugyanis mindig áthatotta a szülőföldvesztés fájdalma, a honvágy keserű nosztalgiája. A távoli Floridában is mindig erdélyi szülőföldjének emlékei jelentek meg képzeletében és álmaiban. Ez a nosztalgikus érzés ad költői színezetet A funtineli boszorkány című regényének, amely különben – cáfolva az író románellenes indulatairól terjesztett rágalmakat – igen rokonszenvező módon ábrázolja az egyszerű román embereket.

Az író halála után, elsősorban a marosvásárhelyi Mentor Kiadó jóvoltából, amely munkáinak teljes kiadására vállalkozott, ezekkel a regényeivel tért vissza a magyarországi és erdélyi szellemi életbe, végül haló poraiban is szülőföldje fogadta be, a marosvécsi kastély parkjában helyezték örök nyugalomra, Kemény János sírja közelben.

Ezt a végső nyugalmat háborgatják azóta is azok a román részről érkező szélső-nacionalista támadások, amelyek a politikai rágalmaktól sem tartózkodva próbálták bemocskolni Wass Albert em,lékét. Néhány esztendeje egy kis székelyföldi iskolát neveztek el róla, ezt valóságos sajtóhadjárat követte, majd az író marosvécsi sírján elhelyezett márvány emlékművet is összetörték ismeretlen kezek. Annak idején magam tiltakoztam mindez ellen, a Magyar Írószövetség nevében, mint ennek elnöke. Erdélyben pedig Frunda György, az RMDSz szenátora és neves ügyvéd igyekszik jelenleg peres úton igazságot szolgáltatni a súlyos: háborús bűntettekkel vádolt író emlékének. Valójában most sem csillapodtak le a viharok Wass Albert emléke körül: ez az emlék, az írói örökség ma is védelemre és gondozásra szorul. Ebben a védelemben kell összefogniok erdélyi és magyarországi íróknak, értelmiségieknek, közembereknek – Wass Albert írói és emberi öröksége körül.

Pomogáts Béla

 
Osztályzat: 

 
Fórum


Eddigi hozzászólások a cikkhez:
TYUTYU

#1

2005.09.16 16:26

a szavakat ilyen ízzel leirni senki sem tudja
[VÁLASZ]
szalacsi

#2

2005.09.19 10:34

Talán me magyar! És nem Albert Wassnak hívják! Hanem Wass Albertnek!
[VÁLASZ]
Shir-Khan

#3

2005.10.18 14:41

Azért az ember elvárná, hogy egy könyvekről, az írott szóról szóló oldalon korrektúra működjön... vagy ha működik, akkor miért van ebben a cikkben fájdalmasan sok elírás?!
[VÁLASZ]
 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu